Статьи на балкарском языке

Ингирде солугъанла жунчумазча.

Кёп болмай, Нальчикни ара паркында Комсомолчуланы аллеясында Тарчоковдан Канукоев орамгъа дери, кече жарытырча чыракълары бла 59 чыпын орнатхандыла.

Эм кючлюле сайланадыла.

Черек ауузунда Кавказ халкъланы маданият эм спорт фестивальларыны муниципал кесеги барады. Аны эсеплерине кёре, республикалы кезиуге команда къураллыкъды.

Элбрус – Россейни сайлама курортларыны санында.

«ТурСтат» аналитикалы агентство Россейни бла СНГ-ни жайда солургъа эмда саулукъну кючлендириуге бютюн иги онглары болгъан 10 тау курортну тизмесин басмалагъанды. Минги тауну тийреси анда алтынчы жерни алады.

Россейни Президенти Владимир Путинни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну ишчи тюбешиулери.

Владимир Путин Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. Анда регионда социал-экономика болум эм Къабарты-Малкъарны мындан ары айныуу сюзюлгенди.

Республика «Манга жашау саугъала» битеуроссей акциягъа къошулгъанды.

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну Перинатал арасында абортла этиуге къажау битеуроссей ыйыкъны чегинде «Манга жашау саугъала!» деген акция ётгенди.

Поликлиниканы ремонтуна – 6,5 миллион сом

Кёп болмай Бахсанны ара поликлиникасына тынгылы ремонт этип башлагъандыла. Саулай ишлеге 6,5 миллион сом къоратыллыкъды.
Мекямгъа иги кесек заманны къаралмагъаны ючюн ол тозурап халек болгъан эди. Энди аны башын, тыш къабыргъаларын жангыртырыкъдыла эм мурдорун да кючлерикдиле.

Тёленнген налогну бир кесегин къайтарыр амал.

Адам талай тюрлю жумушлагъа этген къоранчларыны бир кесегин артда къыралгъа тёлеген налогдан къайтарыргъа боллукъду. Бу жол сёз мында дарман сатып алыуну юсюнден барады.

Терк районда - жангы яслиле.

Быйыл сентябрьде Терк районда энтта да эки ясли ишлеп башларыкъды. Муниципалитетни жер-жерли администрациясындан билдиргенлерине кёре, бу объектлени къурулушу шёндю барады.

Къутургъан ауруу бошланыргъа къоймайды.

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргенлерича, бизни республикада маллада бла жаныуарлада къутургъан ауруу бла болум осалыракъды. Быйылны биринчи жарымында, жаныуарла къабып, медицина учреждениялагъа болушлукъ излеп 1289 адам баргъанды. Ол санда 482 сабий.

Багъалап сакъларгъа борчлубуз.

Минги тауну тийресиндеги сейир да, тамаша да табийгъат бизни уллу байлыгъыбызды деп таукел айтыргъа боллукъбуз. Бюгюнлюкде Миллет паркны жеринде агъач 9 минг гектарны алады. Ол битеу тийрени ондан бирин тутады. Асламысында мында нарат бла къайын терекле ёседиле.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке