ЖОЛЛА МАРДАЛАГЪА КЕЛИШИРЧА

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм тынгылы автомобиль жолла» миллет проектге кёре жолланы танг кесеги жангыртылгъанды. Быйыл да республиканы кёп жерлеринде тынгылы ремонт ишле барадыла. Ол санда «Урван – Уштулу» федерал эм «Эски Черек-Жемтала – Сукан – Суу» регион жоллада да. Саулай алып айтханда, эки участокда да 2,3 километр чакълы бирине къараллыкъды.

Бусагъатда подряд организацияны келечилери Черек сууну жагъасын кючлерге бетондан хуна къуюп кюрешедиле, аны бла бирге жаяу жолчукъла да ишлейдиле. Ызы бла жолну мурдорун жарашдырлыкъдыла, бордюрла саллыкъдыла эм эки къат асфальт жаярыкъдыла. Къоркъуусузлукъ жалчытылынырча темир буруула тартыллыкъдыла, жорукъну билдирген ызла эм белгиле да салынырыкъдыла. Ишле толусунлай быйыл жайда бошалыргъа керекдиле.

Тырныаууз шахарда да жол фонд бёлген субсидиягъа бир километр чакълы бирде Молодёжный орамда тынгылы ремонт ишле барадыла. Аны мектепге жюрюген сабийле эм кёп фатарлы юйледе жашагъанла да хайырланадыла. Алгъаракъда аны иги да тозурагъанын айтып, социал сетьледе да жарсыгъан эдиле. 
Бюгюнлюкде подрядчик жолну мурдорун хазырлап тебирегенди, бордюрланы эм башха чырмау саллыкъ затланы да кетереди. Ызы бла таш къуюп тюзетилгенден сора, качестволу бордюрла салынырыкъдыла эм асфальт да жайыллыкъды. Къоркъуусузлукъ жалчытылынырча «зебрала» эм башха белгиле да салынырыкъдыла. Объект кюз артындан кеч къалмай битерге керекди.
Нальчикде эки километр чакълы бирде Мовсисян жолгъа да тынгы ремонт этиледи. Бусагъатда жолчула анга асфальт салып кюрешедиле. Аны бла бирге жол лабораторияны келечилери аны качеоствосун тинтирча дайым пробала алгъанлай турадыла. Ол жангы мардалагъа келиширикди, ауур жюк ташыгъан машинала тёзюмлю болурча асфальтны къалынлыгъы 17 сантиметрге жетерикди, бордюрла, жауун суу саркъырча арыкъла, кече жарытырча чыракълы чыпынла эм жорукъну билдирген белгиле да салынырыкъдыла. Объект кюз артына дери битерге керекди.

Бу кюнледе «Регион, муниципал эм жер-жерли магъаналы автомобиль жолланы айнытыу» программаны чеклеринде жолчула сегиз километр тенгли бирде Герменчик элни къаты бла баргъан «Нальчик-Майский» жолну да жангыртып бошай турадыла. Ишлени кезиуюнде жолну мурдорун кючлегендиле, асфальт салгъандыла, улоу тохтагъан жерле эм белгиле да жарашдырылгъандыла. Аны бла бирге, сагъынылгъан участокда регионну жол фонду берген ахчагъа 4 километр чакълы бирде светодиод чыракълары бла чыпынла да тартылгъандыла. 
Жууукъ заманда чыракълы чыпынла 17 километр тенгли бирде: Нальчик шахарны Мовсисян, Къабарты, Шогенов, Калмыков атлы орамларында эм Огъары Малкъарда бла Арикде да салынырыкъдыла.

Жоллада къоркъуусузлукъ жанына да аслам эс бурулады, анга кёре 8 километрде буруула тартыллыкъдыла, андан 2,6 километри темирден боллукъду. Аны бла бирге 27 километр тротуарла ишленирикдиле. Дагъыда жорукъланы билдирген 2 мингден артыкъ белги эм 224 минг метр ыз, 28 «зебра», Т.7. светофорла эм башха затла да жарашдырыллыкъдыла. 
Сагъынылгъан жоллада билим бериу, медицина учрежденияла, сабий садла, администрацияла эм башха социал магъаналы объектле орналадыла. Ол себепден ала водительледен тышында, жаяу жюрюгенлени да болумларын игилендирирча ахшы себеплик этерикдиле.

Эсге сала айтсакъ, быйыл муниципал субсидиялагъа онтогъуз элде 25 километр чакълы бирде 21 объект жангыртыллыкъды.  

Курданланы Сулейман хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.07.2024 - 12:25

БАШ САУГЪА РЕСПУБЛИКАБЫЗНЫ КЪАУУМУНДА

Нальчикде 2015 жылда туугъан футболчуланы араларында «Кубок Наследие» деген аты бла регионла аралы эришиу бардырылгъанды.

18.07.2024 - 09:05

КЕЛИШИМГЕ КЪОЛ САЛЫННГАНДЫ

«Титан» компанияны къаууму (Омск шахар) Къабарты-Малкъар къырал университет бла стратегиялы байламлыкъланы юсюнден келишим этгенди.

18.07.2024 - 09:04

СУУЛАДА АЧЫМАЗЧА

Жай кезиуде суулада, кёлледе ачыгъанланы саны ёсгенин МЧС дайым билдиргенлей турады.

18.07.2024 - 09:04

АЙЫРМАЛЫ ПРОЕКТЛЕ ЖАРАШДЫРГЪАН СТУДЕНТЛЕГЕ – ДИПЛОМЛА

Россейде бийик билим берген учрежденияланы эм иги 112 стартап-проектлерини санында экисин Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни келечилери жарашдыргъандыла, деп билдиргендиле вузну пресс-арас

17.07.2024 - 15:19

НАЛЬЧИКДЕ ТУРИСТНИ ЮЙЮ

Нальчикде Лермонтов эмда Шогенцуков атлы орамланы мюйюшюнде тургъан юй, республиканы ара шахарында кёзге уруннган эмда ариуладан бириди.