ЖОЛЛА МАРДАЛАГЪА КЕЛИШИРЧА

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм тынгылы автомобиль жолла» миллет проектге кёре жолланы танг кесеги жангыртылгъанды. Быйыл да республиканы кёп жерлеринде тынгылы ремонт ишле барадыла. Ол санда «Урван – Уштулу» федерал эм «Эски Черек-Жемтала – Сукан – Суу» регион жоллада да. Саулай алып айтханда, эки участокда да 2,3 километр чакълы бирине къараллыкъды.

Бусагъатда подряд организацияны келечилери Черек сууну жагъасын кючлерге бетондан хуна къуюп кюрешедиле, аны бла бирге жаяу жолчукъла да ишлейдиле. Ызы бла жолну мурдорун жарашдырлыкъдыла, бордюрла саллыкъдыла эм эки къат асфальт жаярыкъдыла. Къоркъуусузлукъ жалчытылынырча темир буруула тартыллыкъдыла, жорукъну билдирген ызла эм белгиле да салынырыкъдыла. Ишле толусунлай быйыл жайда бошалыргъа керекдиле.

Тырныаууз шахарда да жол фонд бёлген субсидиягъа бир километр чакълы бирде Молодёжный орамда тынгылы ремонт ишле барадыла. Аны мектепге жюрюген сабийле эм кёп фатарлы юйледе жашагъанла да хайырланадыла. Алгъаракъда аны иги да тозурагъанын айтып, социал сетьледе да жарсыгъан эдиле. 
Бюгюнлюкде подрядчик жолну мурдорун хазырлап тебирегенди, бордюрланы эм башха чырмау саллыкъ затланы да кетереди. Ызы бла таш къуюп тюзетилгенден сора, качестволу бордюрла салынырыкъдыла эм асфальт да жайыллыкъды. Къоркъуусузлукъ жалчытылынырча «зебрала» эм башха белгиле да салынырыкъдыла. Объект кюз артындан кеч къалмай битерге керекди.
Нальчикде эки километр чакълы бирде Мовсисян жолгъа да тынгы ремонт этиледи. Бусагъатда жолчула анга асфальт салып кюрешедиле. Аны бла бирге жол лабораторияны келечилери аны качеоствосун тинтирча дайым пробала алгъанлай турадыла. Ол жангы мардалагъа келиширикди, ауур жюк ташыгъан машинала тёзюмлю болурча асфальтны къалынлыгъы 17 сантиметрге жетерикди, бордюрла, жауун суу саркъырча арыкъла, кече жарытырча чыракълы чыпынла эм жорукъну билдирген белгиле да салынырыкъдыла. Объект кюз артына дери битерге керекди.

Бу кюнледе «Регион, муниципал эм жер-жерли магъаналы автомобиль жолланы айнытыу» программаны чеклеринде жолчула сегиз километр тенгли бирде Герменчик элни къаты бла баргъан «Нальчик-Майский» жолну да жангыртып бошай турадыла. Ишлени кезиуюнде жолну мурдорун кючлегендиле, асфальт салгъандыла, улоу тохтагъан жерле эм белгиле да жарашдырылгъандыла. Аны бла бирге, сагъынылгъан участокда регионну жол фонду берген ахчагъа 4 километр чакълы бирде светодиод чыракълары бла чыпынла да тартылгъандыла. 
Жууукъ заманда чыракълы чыпынла 17 километр тенгли бирде: Нальчик шахарны Мовсисян, Къабарты, Шогенов, Калмыков атлы орамларында эм Огъары Малкъарда бла Арикде да салынырыкъдыла.

Жоллада къоркъуусузлукъ жанына да аслам эс бурулады, анга кёре 8 километрде буруула тартыллыкъдыла, андан 2,6 километри темирден боллукъду. Аны бла бирге 27 километр тротуарла ишленирикдиле. Дагъыда жорукъланы билдирген 2 мингден артыкъ белги эм 224 минг метр ыз, 28 «зебра», Т.7. светофорла эм башха затла да жарашдырыллыкъдыла. 
Сагъынылгъан жоллада билим бериу, медицина учрежденияла, сабий садла, администрацияла эм башха социал магъаналы объектле орналадыла. Ол себепден ала водительледен тышында, жаяу жюрюгенлени да болумларын игилендирирча ахшы себеплик этерикдиле.

Эсге сала айтсакъ, быйыл муниципал субсидиялагъа онтогъуз элде 25 километр чакълы бирде 21 объект жангыртыллыкъды.  

Курданланы Сулейман хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.