Статьи на балкарском языке

« Мен тукъумларыбызны сёзлюгюн хазырларгъа, ала къалай къуралгъанларын ачыкъларгъа итинеме».

РФ-ни бийик профессионал билим бериуюню ишчиси (2007 ж.) Текуланы Мусса жаш тёлюню эм алгъа малкъар ызы бла орус тиллени жашырынлыкъларына, энчиликлерине да юйретип келгенли энди 60 жылгъа жууукълашханды.

Бир бирге сынамларын айтхандыла.

Кёп болмай Ленинград областьда «Сабанчылыкъны битеуроссей кюню - 2019» деген кёрмюч-форум ётгенди. Анда агропромышленный комплексни бёлюмлерини бар жангычылыкълары бла да шагъырейленирге онг бар эди.

Ич ишле органланы техника базаларын кючлендире.

КъМР-де МВД-ны автопаркына жангы «Газель АЗ» машинала къошулгъандыла. Ала аманлыкъ этгенине ишеклини неда терсленнгенни жюрютгенде керекли шёндюгю оборудование бла жалчытылыныпдыла.

Федерал министр бизде агъач мюлкде халны юлгюлюге санагъанды.

Озгъан шабат кюн Къабарты-Малкъаргъа РФ-ни табийгъат байлыкъла эм экология министри Дмитрий Кобылкин келгенди. Республиканы Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков бла ол Нальчикни уучу мюлкюню Тёбен Жемталада бёлюмюнде болгъандыла.

Уучулукъну башха бёлюмлени да айнытыргъа танг онглары барды.

Республиканы Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков, РФ-ни табийгъат байлыкъла эм экология министри Дмитрий Кобылкин да къатышып, Правительствону юйюнде кенгеш бардыргъанды.

Энтта да онг барды

Сиз бир тюрлю сылтаула бла «Заманнга» жазылалмай къалгъан эсегиз, ишни тюзетирге онг барды. Июльну 26-сына дери, почтагъа барып, ана тилибизде чыкъгъан газетге жазылсагъыз, аны 1-чи августдан алып башларыкъсыз.
Жазылыуну беш айгъа багъасы-580 сом 25 капекди.

«Кюмюш» волонтёрлагъа – энчи ара.

Энди Къабарты-Малкъарны «кюмюш» волонтёрларыны кеслерини энчи аралары барды. Ол 16 июльда Долинскде 1-чи номерли интернат-школда къууанчлы халда ачылгъанды.

Къызыл дипломла, жюрекден алгъышла

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни быйыл бошагъан минг жаш адамдан 173-сю айырмалы белгилеге окъуп, «къызыл» дипломла къоллу болгъандыла. Орта кюн а аланы къууанчлы халда бергендиле.

Саулукълары осал сабийчиклени къууандыргъандыла.

КъМР-де МВД-ны наркотиклеге къажау управлениясыны полициячылары, Нальчикде УМВД-да коллегалары бла бирге саулукълары осал сабийчикле бла жандауурлукъ акциягъа къатышхандыла.

Биринчи сынамлары жетишим бла бошалгъанды.

Къазанда регбини олимпиада тюрлюсюнден (регби-7) федерал лиганы оюнлары бардырылгъандыла. Анда алчылыкъ ючюн къыралны 11 эм иги командасы эришгендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке