ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылыкъ кийириледи. Бузукълукъ этгенлени не зат сакълагъаныны юсюнден Роскадастрны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде айтхандыла.

Сагъынылгъан информация жеринден тепдирилмеген мюлкню Бирикген къырал реестринде (ЕГРН) сакъланады. Аны башхалагъа сатханлагъа тазир салынырыкъды. Аллай информацияны мажарыргъа себеплик этген сайтла, мобильный приложенияла къурагъанла да административ жууапха тартыллыкъдыла.

«Бу закон гражданланы эркинликлерин къорууларгъа деп жарашдырылгъанды. Ол ЕГРН-ден информацияны бериу жаны бла къырал жумушланы качествосун игилендирикди, мюлк келишимле этгенлени да сейирлерин къорууларыкъды», - дегенди бёлюмню башчысы Анна Тонконог.

Бузукълукъ этген гражданлагъа тазирни ёлчеми 15-20 минг сомду. Къуллукъчула 40-50, предпринимательле – 80-100, организацияла уа 350-400 минг сом тёлерикдиле. Аны къайтарып этгенле уа бютюнда къаты жууапха тартыллыкъдыла эмда тазир тёлерикдиле: гражданла – 40-50, къуллукъчула 80-100, предпринимательле – 150-200, организацияла – 500-600 минг сом. 

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.04.2024 - 16:07

ЗАРАНЛЫ КЪУРТ-КЪУМУРСХАЛАНЫ КЪЫРЫУДА САКЪЛЫКЪ ИЗЛЕНЕДИ

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле.

19.04.2024 - 16:06

КАДЕТЛЕ-ЧЕКЧИЛЕДЕ КЪОНАКЪДА

Прохладныйден кадетле чекчиледе къонакъда  болгъандыла.

19.04.2024 - 09:03

«НЕ ЗАМАНЛАДА ДА ЧАГЪЫРГЪА ЖАМАУАТ КЪАЖАУ СЮЕЛГЕНДИ»

Ичги...кёплени эшиклерин жапхан къыйынлыкъ. Биринчи атламланы этген къыйынды, артда уа ол тузакъдан чыгъаргъа не заман, не къарыу табылмай къалады.

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.