ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылыкъ кийириледи. Бузукълукъ этгенлени не зат сакълагъаныны юсюнден Роскадастрны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде айтхандыла.

Сагъынылгъан информация жеринден тепдирилмеген мюлкню Бирикген къырал реестринде (ЕГРН) сакъланады. Аны башхалагъа сатханлагъа тазир салынырыкъды. Аллай информацияны мажарыргъа себеплик этген сайтла, мобильный приложенияла къурагъанла да административ жууапха тартыллыкъдыла.

«Бу закон гражданланы эркинликлерин къорууларгъа деп жарашдырылгъанды. Ол ЕГРН-ден информацияны бериу жаны бла къырал жумушланы качествосун игилендирикди, мюлк келишимле этгенлени да сейирлерин къорууларыкъды», - дегенди бёлюмню башчысы Анна Тонконог.

Бузукълукъ этген гражданлагъа тазирни ёлчеми 15-20 минг сомду. Къуллукъчула 40-50, предпринимательле – 80-100, организацияла уа 350-400 минг сом тёлерикдиле. Аны къайтарып этгенле уа бютюнда къаты жууапха тартыллыкъдыла эмда тазир тёлерикдиле: гражданла – 40-50, къуллукъчула 80-100, предпринимательле – 150-200, организацияла – 500-600 минг сом. 

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.

27.09.2023 - 12:25

ЧАРИШДЕ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Терк райондагъы ат заводда атлада барыудан Ставрополь крайны чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла.

27.09.2023 - 09:03

ЖАШАУ ИГИЛЕНИРИГИНЕ ЫШАНДЫРА, ТАУКЕЛЛИК ДА БЕРЕ

Журналистге иши бла байламлы кёп жерлеге барыргъа, тюрлю-тюрлю адамла бла тюбеширге, даражалы жыйылыулагъа да къатышыргъа тюшеди. Аны  къадарында унутулмазлыкъ ишле да боладыла.

27.09.2023 - 09:03

«АНЫ ТАЗА ЖЮРЕГИ НЕ ЗАМАНДА ДА ЖУЛДУЗЛУ БИЙИКЛИКЛЕГЕ ИТИННГЕНДИ»

Бардыла дунияда залим поэтле. Кёп сагъыш этиучюме аллай деменгили адамланы илхамы болургъа, алагъа табынып жашаргъа башха инсаннга къаллай бир кюч-къарыу, сюймеклик керек болгъанына.

27.09.2023 - 09:03

БУРУННГУ КИТАПЛАНЫ ТАСХАЛЫ ТАРЫХЛАРЫНДАН

Тергеулеге кёре жазыу эмда литература бизни ёмюр башланнгынчы иги да эртте чыкъгъандыла. Къошун, чилле, папирус, алтын – адамла сагъышларын не затны юсюнде да жазгъандыла.