Статьи на балкарском языке

Ариулукъгъа къарай, кёлюнг да кётюрюледи.

Ингир сайын ишден юйге бара, Нальчикни ариулугъуна ёхтемленип къарайма, аны айбатландыргъан усталаны хунерликлерине сейир этеме. Хар жылдан шахарда тюрсюнлю гюллени бир жерге жыйып, аладан кёп тюрлю композицияла къурайдыла.

Жерлешлерибиз финалгъа чыкъгъандыла.

Кёп болмай Шимал Осетияны къырал университетинде  «Россей –ахшы онгланы къыралы» деген проектни чеклеринде «Цифралы айныу» битеуроссей конкурсну регион кесеги ётгенди. Анга программирование, дизайн эм управление бёлюмлени специалистлери къатышхандыла.

Сейирлик жумушладан толу сагъатла, кюнле.

Къабарты-Малкъар къырал университетде къуралгъан жай лагерь къууанчлы халда жабылгъанды. Анга аталгъан жыйылыу башланырны аллында, сабийле, бир бирлерине ал бермей, лагерьде болгъан кюнлерини юсюнден ата-аналарына, башха жууукъларына да хапар айтадыла.

«Адамла бла жолугъуу, аланы оюмларына сингиу керекли законопроектле жарашдырыргъа болушады».

«Единая Россия» политика партияны башчысы Дмитрий Медведевни регионда приёмныйинде Къырал Думаны депутаты Адальби Шхагошев приём бардыргъанды. Анга жарсыулары бла онбир адам келгендиле, ол аланы барысына да тынгылагъанды, себеплик этерге айтханды.

Битимлени тирликлилигин кётюрюуге къайгъыра.

Кёп болмай КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну башламчылыгъы бла Прохладна бла Май районлада  агропромышленный комплекследе инвестициялы проектле жашауда къалай бардырылгъанларына къаралгъанды.

Казбек Коковну Юрий Темирканов бла жюрек жылыулу ушагъы.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Санкт-Петербургну къырал филармониясыны Академиялы симфония оркестрини художестволу башчысы, «Ата журтну аллында къыйыны ючюн» орденни толу кавалери Юрий Темирканов бла тюбешгенди.

Кёп фатарлы юйде битеулю жумушла деген ол неди эмда аны ючюн тёлеуле къалай бериледиле.

Кёп фатарлы юйде жашагъанла кеслери хайырланнган коммунал жумушладан сора журтну кереклерине этилген къоранчланы къалай тёлейдиле деп, кёпле сорадыла. Аны КъМР-ни Энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу министерствосунда былай ангылатадыла.
Бу тёлеулеге не киреди?

Жаз башында салыннган къыйын бай тирлик бла къайтарылады.

Май районда «Ленинцы» эл мюлк производстволу кооператив кёп жылланы ичинде тынгылы ишлеген предприятие болгъанлай турады.

Тынгылы ремонт ючюн тёлемегенле къутулалмагъандыла.

Бу кюнледе сюд приставла КъМР-де кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт бардыргъан регион операторну келечилери бла бирге Нальчикде кёп фатарлы юйледе жашагъанланы, иги кесек заманны тынгылы ремонт ючюн тёлемегенлени жокълагъандыла.

Дача амнистияны энтта да бир талай заманны бардырыргъа оноу этилгенди.

Ведомствода айтханларына кёре, быллай юйню регистрациясын этерча, адамдан, анга иеликге шагъатлыкъ этген документи бар эсе, жаланда техника план изленирикди.
Дагъыда, къабыл этилген документде быллай тюрлениуле бардыла:

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке