ЖАШАУДА КЕРЕК ЗАТЛАГЪА ЮЙРЕННГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъарны къырал аграр университетини къурулуш эмда жерлени жарашдырыу, механизация эмда предприятияланы энергия бла жалчытыу бёлюмлеринде юйретиу тренингле бардырылгъандыла. Ала предпринимательство бла байламлы эдиле. Вузну пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, алагъа къатышханлагъа жюзден артыкъ сертификат берилгенди. Саулай айтханда уа, окъуугъа 320 студент эмда магистрант къатышханды. Ала предпринимательствону юсюнден билимлерин байыкъландыргъандыла, бизнесни жетишимли бардырыуну энчиликлери бла шагъырейленнгендиле. Окъууда бирсиледен тири болгъанланы саугъала бла да белгилегендиле.

Бу ишге къатышырча «Предпринимательство компетенцияланы юсюнден тренингле» деген платформада регистрацияны ётерге керек эди. Аны уа технологиялы предпринимательство жаны бла усталаны хазырлау эмда онгланы ачыкълау федерал проектни чеклеринде къурагъандыла. Бардыргъан а Москваны физика-техника институту (МФТИ) этеди.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.