МАЙДАЛЛА, АХЧА САУГЪАЛА ДА

Железноводскда дзюдодан ол шахарны башчысыны саугъаларына эришиу къуралгъанды. Анга бизни республикадан, Дагъыстандан, Шимал Осетия-Аланиядан, Ставрополь крайдан, Къарачай-Черкесден, Ингушетиядан 10 команда – 70 спортчу къатышхандыла.

Къабарты-Малкъардан ахыр дзюдодан С.Х. Нировну атын жюрютген олимпиада резервли спорт школну къаууму атланнганды. Анга сегиз жашчыкъ киргендиле: Бечелланы Алийхан, Искандер Бжахов, Родион Сижажев, Ксаналаны Муслим, Али Мулаев эм башхала. Ала экинчи жерни алып къайтхандыла, грамотала, майдалла, ахча бла да саугъаланнгандыла.

Суратда: экинчи жерде республиканы къаууму.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.07.2024 - 12:25

БАШ САУГЪА РЕСПУБЛИКАБЫЗНЫ КЪАУУМУНДА

Нальчикде 2015 жылда туугъан футболчуланы араларында «Кубок Наследие» деген аты бла регионла аралы эришиу бардырылгъанды.

18.07.2024 - 09:05

КЕЛИШИМГЕ КЪОЛ САЛЫННГАНДЫ

«Титан» компанияны къаууму (Омск шахар) Къабарты-Малкъар къырал университет бла стратегиялы байламлыкъланы юсюнден келишим этгенди.

18.07.2024 - 09:04

СУУЛАДА АЧЫМАЗЧА

Жай кезиуде суулада, кёлледе ачыгъанланы саны ёсгенин МЧС дайым билдиргенлей турады.

18.07.2024 - 09:04

АЙЫРМАЛЫ ПРОЕКТЛЕ ЖАРАШДЫРГЪАН СТУДЕНТЛЕГЕ – ДИПЛОМЛА

Россейде бийик билим берген учрежденияланы эм иги 112 стартап-проектлерини санында экисин Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни келечилери жарашдыргъандыла, деп билдиргендиле вузну пресс-арас

17.07.2024 - 15:19

НАЛЬЧИКДЕ ТУРИСТНИ ЮЙЮ

Нальчикде Лермонтов эмда Шогенцуков атлы орамланы мюйюшюнде тургъан юй, республиканы ара шахарында кёзге уруннган эмда ариуладан бириди.