РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа келгендиле. Беш кюнню ичинде ала Вконтакте сетьге видеола эм проектге фильм алдыргъандыла, ол сетьде бу жай чыгъарыкъды. 

 «Жерле» ол «VK» сетьни бла «Жолоучулукъдан эсе кёп» обществону проектиди, аны тамамлаугъа себепликни Интернетни айнытыуну институту этеди. Аны чегинде 2024 жылны ахырына дери Россейни регионларыны юслеринден 70 киноэссе жарашдырыллыкъды, алада хар регионну сейирлик жерлери, тарыхы, маданияты, адамлары кёргюзтюллюкдюле. Проектни башчысы Ирина Саютина айтханыча, ала кёп экспедициялада боллукъларына къарамай, субъектлени хар биринде ишлеуге энчи эс бёлюнюрюкдю, хар фильмни кесини, башхасына ушамагъан, жигитлери, тарыхы, шартлары боллукъдула. «Биз Къабарты-Малкъарны къонакъбайлыкъны сюйген республиканыча кёргюзтюрюкбюз. Аны жангызда тамашалыкъ табийгъатын угъай, туугъан жерлерин сюйген, аны айнытыргъа итиннген адамларыны юслеринден да билдирликбиз», - дегенди ол.

Алай бла жолоучулукъну кезиуюнде съемка къауум Къулийланы Къайсынны юйюне баргъанды, алтын халыла бла эм миллет кийимлени  тигиуню энчиликлерине тюшюннгенди. Мында ала поэтни юйюню къатында къаланы ишлеуге къатышхандыла, ингирни уа Акъ топуракъ ауушда ётдюргендиле. Сёзсюз, экстремал спортсуз да болмагъанды, ала парапланлада, зип-лайнда (темир аркъан бла энишге тюшюу) учхандыла, роуп-джампингге  (уллу бийикликден страховка бла секириу) баргъандыла. Нарзанла таласында суусапларын къандыргъандыла, жуууннгандыла, нартланы юслеринден таурухлагъа тынгылагъандыла, ызы бла уа аланы миллет ашарыкъла бла сыйлагъандыла эм миллет тепсеулеге юйретгендиле. Табийгъатха уа тёгерекге къараргъа деп ишленнген майданчыкъладан, кофе да иче къарагъандыла.

Ючюнчю кюн а Нальчикге аталгъанды. Жолоучула алгъа курортла эм туризм министр Мурат Шогенцуков бла тюбешгендиле, анга региондан сезимлерини юсюнден айтхандыла эм республикагъа энди турист халда келирге сюйгенлерин билдиргендиле. Министр да бусагъатда республикагъа сейир ёсе баргъанын, къонакълагъа мында къачан да жарыкъ тюбегенлерин белгилегенди. Андан сора команда Бачийланы Хамзатны бла Мадина Саральпны мастерскойларына атланнганды. Республикада ахыр кюнлеринде, ала Огъары Бахсанда болгъандыла. Мында кийизлени къалай этгенлерине къарагъандыла, съёмкала Чегетде Минги тауну тийресинде бошалгъандыла. Жолоучулукъну юсюнден оюмларын айта, Екатерина бла Дмитрий мында аланы кёп муратлары толгъанын белгилегендиле. «Зип-лайнда, парапланлада учханда, бийикден секиргенде бизни камерагъа алдыргъанларын унутхан окъуна этген эдик, тюз да отпускада болгъанча солугъанбыз, хар такъыйкъабызны зауукълу ётдюргенбиз», - дегендиле ала. 

Блогерлени биргелерине «Жолоучулукъдан эсе кёп» программагъа къатышханла, кёп тюрлю битеукъырал конкурслада хорлагъанла Алёна Быбина бла Елена Иванова да болгъандыла, Къабарты-Малкъаргъа жолоучулукъну да ала социал сетьледе бардырылгъан эришиуде къытхан эдиле.

 - Хар ким кесини регионуну ариу жерлерини юсюнден айтыргъа, анга уа ариу суратла бла клипле да къошаргъа керек эди. Эм иги клипни жарашдыргъанланы уа унутулмазлыкъ жолоучулукъгъа чакъырлыкъларын билдиргендиле. Мени ишим Нижний Новгородха жораланнганды, анда уа эм уллу муратым тауланы кёрюрге болгъанын да айтханма. Программаны хайырындан ол толгъанды, - дегенди Алена Быбина.  

Проектни координатору Илья Степанищев а жолоучулукъну программасы бай болгъанын айтханды: «Биз мында эки кюн турабыз, ол  беш-алты кюнча кёрюннгенди, аллай бир жангы зат кёргенбиз, сынагъанбыз, табийгъатыгъыз ариу, адамларыгъыз огъурлу, болушургъа хазыр».

Проектни чегинде биринчи фильм Архангельскни юсюнден болгъанды, ол эфирге 12 майда чыкъгъанды, бюгюнлюкде съёмкала 12 регионда бардырылгъандыла. Команданы келечилерини кёбюсю Къабарты-Малкъаргъа биринчи кере келген эдиле.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.

27.09.2023 - 12:25

ЧАРИШДЕ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Терк райондагъы ат заводда атлада барыудан Ставрополь крайны чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла.

27.09.2023 - 09:03

ЖАШАУ ИГИЛЕНИРИГИНЕ ЫШАНДЫРА, ТАУКЕЛЛИК ДА БЕРЕ

Журналистге иши бла байламлы кёп жерлеге барыргъа, тюрлю-тюрлю адамла бла тюбеширге, даражалы жыйылыулагъа да къатышыргъа тюшеди. Аны  къадарында унутулмазлыкъ ишле да боладыла.

27.09.2023 - 09:03

«АНЫ ТАЗА ЖЮРЕГИ НЕ ЗАМАНДА ДА ЖУЛДУЗЛУ БИЙИКЛИКЛЕГЕ ИТИННГЕНДИ»

Бардыла дунияда залим поэтле. Кёп сагъыш этиучюме аллай деменгили адамланы илхамы болургъа, алагъа табынып жашаргъа башха инсаннга къаллай бир кюч-къарыу, сюймеклик керек болгъанына.

27.09.2023 - 09:03

БУРУННГУ КИТАПЛАНЫ ТАСХАЛЫ ТАРЫХЛАРЫНДАН

Тергеулеге кёре жазыу эмда литература бизни ёмюр башланнгынчы иги да эртте чыкъгъандыла. Къошун, чилле, папирус, алтын – адамла сагъышларын не затны юсюнде да жазгъандыла.