«ЭТГЕН АХШЫЛЫГЪЫГЪЫЗ ЖЮЗ КЪАТЛЫ КЪАЙТСЫН»

Къабарты-Малкъарны «Мени бизнесим» арасында «Кесибизникилеге болуш» эмда #МойбизнесПомогает деген жандауурлукъ акциялагъа аталгъан жыйылыу ётгенди. Анга бу араны башчысы Мадина Дудуева, республиканы экономиканы айнытыу министрини орунбасары Рустам Башоров, предпринимательле эм башхала къатышхандыла.

Мадина Дудуева билдиргеннге кёре, «Кесибизникилеге болуш» акция энчи аскер операциягъа къатышханлагъа себепликге деп бардырылады, #МойбизнесПомогает деген а – келир айны биринчисинде белгилениучю Сабийлени къоруулауну кюнюне аталады.

Была экилери да #МойбизнесПомогает жандауурлукъ къымылдауну чеклеринде къуралгъандыла. Аны башламчылыгъы уа Россейни Экономиканы айнытыу министерствосундан эмда «Мени бизнесим» араладан чыкъгъанды. КъМР-де ол «Гитче эмда орта предпринимательство эмда энчи предпринимательство башламчылыкъгъа себеплик этиу» миллет проектни чеклеринде бардырылады.

Акция быйыл майны аллында башланнганды, кеси да бу кюнледе бошалгъанды. Аны кезиуюнде жыйылгъан затла (ахча, татлы ашарыкъла, сют продукция, жемишле…) «Ди Рамизэ» фондха берилликдиле, ызы бла, болушлукъгъа тийишли болгъанлагъа жиберилликдиле. Ол а сагъынылгъан аскер операциягъа бизни республикадан къатышханладыла, аланы юйдегилеридиле эмда сабийледиле.

Рустам Башоров тюбешиуге къатышхан предпринимательлеге ыразылыгъын билдиргенди. «Шёндюгю къыйын кезиуде бу жандауурлукъ ишге халал, таза жюрекден къатышып, бир жанына туруп къалмагъаныгъыз ючюн сау болугъуз дейме. Этген игилигигиз кесигизге жюз къатлы къайтсын», - дегенди ол.

Мадина Дудуева да акциягъа къатышханлагъа кёп ыспас эмда алгъыш сёзле айтханды, бу ишни юсюнден да толуракъ хапарлагъанды. Предпринимательле да быллай башламчылыкъланы магъанасы уллу болгъанын белгилеп, бизнес бла кюрешгенле кеслерини туугъан жерлерине ахшылыкъ этерге керек болгъанларын чертгендиле.

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.