ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды. Аны 33 кёрюмдюге кёре жарашдыргъандыла, алада цифралы, сора эм жангы технологияла нечик хайырланылгъанына да къарагъандыла. Алай бла ишлерин къыйматлы бардыргъан къауумгъа 35 регион, ол санда Къабарты-Малкъар да тюшгендиле.

«Мени документлерим» деген арала къурау жаны бла проект Владимир Путинни буйругъу бла 2012 жылдан бери бардырылады. Бюгюнлюкде МФЦ системагъа 2870 офис эмда 9675 бёлюм киреди, хайырланыучулагъа 47 минг «терезе» ишлейди. Быйыл биринчи кварталда гражданла алагъа 19 миллион кере баргъандыла, берилген жумушланы качествосуна адамла нечик ыразы болгъанларын ачыкълагъан кёрюмдю уа 98 процентге жетгенди.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.

27.09.2023 - 12:25

ЧАРИШДЕ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Терк райондагъы ат заводда атлада барыудан Ставрополь крайны чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла.

27.09.2023 - 09:03

ЖАШАУ ИГИЛЕНИРИГИНЕ ЫШАНДЫРА, ТАУКЕЛЛИК ДА БЕРЕ

Журналистге иши бла байламлы кёп жерлеге барыргъа, тюрлю-тюрлю адамла бла тюбеширге, даражалы жыйылыулагъа да къатышыргъа тюшеди. Аны  къадарында унутулмазлыкъ ишле да боладыла.

27.09.2023 - 09:03

«АНЫ ТАЗА ЖЮРЕГИ НЕ ЗАМАНДА ДА ЖУЛДУЗЛУ БИЙИКЛИКЛЕГЕ ИТИННГЕНДИ»

Бардыла дунияда залим поэтле. Кёп сагъыш этиучюме аллай деменгили адамланы илхамы болургъа, алагъа табынып жашаргъа башха инсаннга къаллай бир кюч-къарыу, сюймеклик керек болгъанына.

27.09.2023 - 09:03

БУРУННГУ КИТАПЛАНЫ ТАСХАЛЫ ТАРЫХЛАРЫНДАН

Тергеулеге кёре жазыу эмда литература бизни ёмюр башланнгынчы иги да эртте чыкъгъандыла. Къошун, чилле, папирус, алтын – адамла сагъышларын не затны юсюнде да жазгъандыла.