Статьи на балкарском языке

Нейтрино кесекчиклеге энтта бири къошуллукъду.

Элбрус районда Нейтрино обсерваторияда "BEST" (Baksan Experiment on Sterile Transitions) деген сынау ишле бардырылып башланнгандыла.

Мария Ласицкене – Россейни чемпиону.

Дунияны тёрт кере чемпиону Прохладнадан женгил атлетчи Мария Ласицкене (Кучина) Россейни женгил атлетикадан жай чемпионатында алтын майдалны алгъанды.

Башхалагъа ушамагъан экспериментге - бийик квалификациялы кадрла.

Тюнене КъМКъУ-ну «Точка кипения» форматыны мурдорунда РФ-ни илму эмда бийик билим бериу министрини биринчи орунбасары Григорий Трубниковну къатышыуу бла кенгеш ётгенди.

Къабарты-Малкъарны Правительствосу «BEST» проектге болушлукъ этерге хазырды.

КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий РФ-ни илму эм бийик билим бериу министрини биринчи орунбасары Григорий Трубников эм къыралны илму сообществосуну келечилери бла тюбешгенди.

Полициячыланы билимлерин кётюрюуге энчи эс бёлюннгенди.

КъМР-де МВД-ны коллегиясыны жыйылыуунда министерствону ишини эсеплери чыгъарылгъандыла.

Юйлени жылытыучу кезиуге хазырланыуну юсюнден сёлешиннгенди.

Казбек Коков ЖКХ-гъа аталгъан «контроль сагъатны» кезиуюнде Правительствону башчылары эмда муниципал къуралыуланы таматалары бла юйлени жылытыучу кезиуге хазырланыу къалай баргъанын, республиканы эллерин бла шахарларын суу бла чырмаусуз жалчытыуну амалларын да сюзгенди.

Кадет школда окъургъа онг барды.

Хурметли ата-анала! КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну «2-чи номерли кадет школ-интернат» къырал учреждениягъа къошакъ халда 6-чы эм 10-чу класслада окъуучуланы алгъаныны юсюнден билдиреди.

Излемлеге келишмегени тохташдырылгъанды.

КъМР-ни право низамны сакълаучулары Нальчикде ичги затла сакъланнган складны ачыкълагъандыла. Анда 3,5 минг аракъы шеша, 160 литр спирт, 10 литр коньяк табылгъандыла, продукция жалгъан болгъанына ишеклик барды.

Темсеу искусствону закий Пикассо суратын жазгъан махтаулу устасы.

Сау дуниягъа белгили, тепсеу устасы, балетмейстер, СССР-ни халкъ артисти, Социалист Урунууну Жигити Махмуд Алисултанович Эсамбаев туугъанлы бу кюнледе 95 жыл болады.
Биринчи атламла

Устала бла шахмат ойнагъандыла.

КъМР-де УФСИН-ни тюзетиучю колонияларында тургъанла «Шахматла ойнау» деген битеуроссей акциягъа къатышхандыла. Ол кеси да Шахматланы битеудуния кюнюне жораланнганды, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке