Статьи на кабардинском языке

Иджыри гъуэгуищ зэрагъэпэщыжащ

«ФIагъ лъагэ зиIэ автомобиль гъуэгу шынагъуэн­шэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ щIыналъэ трассэу дызэрыт илъэсым километр 95-рэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэрагъэпэщыжыну траухуауэ щытащ.
Ауэ щIыналъэ бюджетым и гъуэгу фондыр зэгъэ­зэ­хуауэ къызэрагъэсэбэ-пам и фIыгъэкIэ километри 8,5-м апхуэдэ лэжьыгъэхэр зэ­рыщрагъэкIуэкIын ахъшэ къахудэхуащ икIи ахэри зэ­фIагъэкIащ.

«Си бзэ-си псэ, си дуней» зэпеуэм 2020 гъэм щытекIуахэр

КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ ­щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм «Си ­бзэ - си псэ, си дуней» республикэ зэпеуэм 2020 гъэм щыте­кIуа­хэр щагъэлъэпIащ. Илъэс 20-м щIигъуауэ екIуэкI ­зэпеуэм хэтащ цIыху мини 5 хуэдиз. Школхэм, еджа­кIуэхэм, егъэджакIуэхэм я зэпеуэхэр гуэшауэ щытащ.

Ди щIыналъэм зегъэужьыным хуэгъэпса Iуэху дахэ

УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIэкIэ сенатору щыIэ, ди щIыналъэм и Президент къулыкъур зэманкIэ езыхьэкIа, зэфIих псапащIэ IуэхуфIхэмкIэ цIэ­рыIуэ ди хэкуэгъу Къанокъуэ Арсен гъэмахуэ кIуам къыхилъхьауэ щытащ «Start Up 5642» проектыр.

Жылагъуэм нэхъ псынщIэу хэзэгъэжын папщIэ

«КъБР-1» телеканалым и корреспондентхэр иджыблагъэ щыIащ Урысейм и ФСИН-м Къэбэрдей-­Балъкъэрым щиIэ Управленэм хабзэм ебэкъуахэм тралъхьа тезырхэр щрагъэпшыныж и колоние №3-м.

Дызыхуэныкъуэ хъугъуэфIыгъуэ

Зэманым къыщыхъу зэхъуэкIыныгъэхэм цIыхуми, дунейми, къэрал зэхэлъыкIэми, IуэхущIэкIэми зыщыдихъуэж лъэхъэнэщ иджыпсту дызы­хэпсэукIыр. КъытщIэхъуэ щIэблэр куэдкIэ дэмыщхьу, зыужьыныгъэм хуэпабгъэу, губзыгъэу, Iэджэми хуэIущу къыдокIуэтей. Ауэ сыт хуэдиз псынщIагъ иIэу зэманым зимыхъуэжми, зэи зэпхъуэкI мыхъун хъугъуэфIыгъуэ гуэрхэр хэтщ ди гъащIэм.

КъБР-м и Iэтащхьэр хэтащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм иригъэкIуэкIа зэIущIэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видео­конференц мардэм тету дыгъэ­гъазэм и 10-м хэтащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ ­округым щыIэм егъэщIылIа Советым и зэIущIэм.

Сурэт щIыным дихьэх пщащэ

Мы тхыгъэр зытеухуа Тумэ Лалинэ Налшык къалэм и курыт еджапIэ №6-м и 10-нэ классым щоджэ. Зэрысабийрэ сурэтыщI гъуазджэм дихьэх пщащэр Щэмей Русланрэ Дзэгъэл Iэуесрэ я гъэсэнщ.
И ныбжьыр илъэс 16 фIэкIа мыхъуми, Лалинэ хуумыгъэфэщыну сурэт щIыным зэфIэкIхэр щиIэщ. Пщащэм бгъэдэлъ Iэзагъэр нэхъри зэрырагъэфIэкIуэным хущIокъу и егъэджакIуэхэр.

НУРМАГОМЕДОВЭ Ларисэ Казымагомед и пхъур

ГущIыхьэ тщыхъуауэ хъыбар фыдогъащIэ сурэтыщI зэчиифIэ Нурмагомедовэ Ларисэ Казымагомед и пхъур дунейм зэрехыжамкIэ.
Курыт еджапIэм щIэсу Ларисэ кIуэн щIидзат Ткаченкэ Андрей Лука и къуэм ныбжьыщIэхэр сурэт щIыным щыхуигъасэ студием. Абы екIуалIэу щыта дэтхэнэми гъуазджэр гурэ псэкIэ зыхищIэу иригъэсащ егъэджакIуэ щыпкъэм.

Адыгэ хъыджэбзымрэ балъкъэр щIалэмрэ Голливудым спектакль щагъэув

Куэдым яцIыху актёрхэу Кулиев Алимрэ Жэман Iэминэрэ иджыблагъэ спектакль гъэщIэгъуэн ягъэуващ. Stephanie Feury Studio Theatre камернэ пэш иным абыхэм утыку къыщрахьащ «ЛIэныгъэм зэпэIэщIэ дищIыху» фIэщыгъэм щIэт теп­лъэгъуэ. Абы и режиссёрри продюсерри Алимщ, спектаклыр ди зэманым хуэкIуэу зыгъэхьэзырар Iэминэщ.

«Мамэ сытым дежи иренэху»

Урысейм и МВД-м и ГИБДД-мрэ ПДН-мрэ Тэрч щIыналъэм щаIэ къудамэхэм я инспекторхэмрэ школым и класс нэхъыщIэхэм щIэс сабийхэмрэ зэгъусэу «Мамэ сытым дежи иренэху» зыфIаща Iуэху дахэ ирагъэкIуэкIащ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке