Статьи на кабардинском языке

Махуэ Билал Олимп чемпион?

2012 гъэм Лондон щекIуэкIа Гъэмахуэ Олимпиадэм къыщихьа дыщэ медалыр Дунейпсо Олимп комитетым (МОК) къытрихыжащ Узбекистаным и цIэкIэ абы щыгъуэм бэна, иджы Урысей Федерацэм и Къэрал Думэм и депутат Таймазов Артур. Ар иджы къыхуагъэфащэфынущ ди бэнакIуэ цIэрыIуэ Махуэ Билал.

ЩIэныгъэлI гъуэзэджэр ягъэлъапIэ.

Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал институтым бадзэуэгъуэм и 24-м щекIуэкIащ «Фольклор в зеркале времени» пшыхь ­гуапэр. Ар къызэрагъэпэщащ филологие щIэныгъэхэм я ­доктор, профессор, КъБР-м щIэ­ныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ­жьакIуэ, институтым адыгэ Iуэ­рыIуатэмкIэ и секторым и щIэныгъэлI нэхъыщхьэ Гъут Iэдэм и ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ.

Жылагъуэ шынагъуэншагъэр зыхъумэхэр.

КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щыIэ министерствэм щекIуэ­кIащ коллегием и зэIущIэ. Абы щыхэплъэжащ я лэжьыгъэм кърикIуам.

КъБР-м и Правительствэр гъэунэхуныгъэм и телъхьэщ.

КъБР-м и Правитель­ствэм и УнафэщI Мусуков Алий яIущIащ УФ-м щIэ­ныгъэмрэ егъэ­джэ­ныгъэ нэхъыщхьэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэ Трубников Григорийрэ къэралым и щIэныгъэлI цIэ­рыIуэ­хэм­рэ. Ахэр Къэбэрдей­-Балъ­къэ­рым къэ­кIуащ Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием ядернэ къэ­хутэныгъэхэмкIэ и инс­титутым Бахъсэн щиIэ нейтринэ обсерваторэм щрагъэкIуэкIыну гъэу­нэхуныгъэм хэтын пап­щIэ.

Ди щIалэгъуалэм я зыгъэпсэхупIэ.

Сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр дахэу щагъакIуэхэм ящыщщ Дунейпсо Адыгэ Хасэм къызэригъэпэща «Адыгэ вагъуэзэшибл» зэхыхьэр.

Экономикэм и гъуджэ IэнатIэ.

Экономикэм и щыты­кIэмрэ цIыхубэм я псэукIэр зыхуэдэмрэ нэхъ IупщIу къыбгурызыгъаIуэхэм ящыщщ сатум и IэнатIэр. Абы и зыужьыкIэмрэ и щытыкIэмрэ куэдкIэ елъытащ производствэм и IэнатIэхэр зэрефIакIуэм, цIыху­хэм я гъащIэм зэрызиужьым.

Адыгэбзэр санскрит лъапIэм и къежьапIэ?

Адыгэ Тенджыз (Мэржэхъу Му­хьэмэд) Дзэлыкъуэ щIыналъэм щыщ Дзэлыкъуэ къуажэм 1943 гъэм накъыгъэм и 5-м къыщалъхуащ.

Олимп чемпионхэми къулыкъущIэшхуэхэр къахокI.

ЦIыху цIэрыIуэхэмкIэ бейщ Зэрэгъыж къуажэр. Абыхэм ящыщ зыщ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Олимп чемпион (2000 гъэм), Дунейпсо кубокыр щэнейрэ къэзыхьа (1992, 1995, 1997 гъэхэм), Европэм щытекIуа (1998 гъэ), иджы Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат.

И напи, и Iуэху еплъыкIи емыпцIыжу.

Мы махуэхэм зи илъэс 75-р зыгъэлъапIэ Аттаев ­Жэмал Жэбир и къуэр ящыщщ иджырей Къэбэрдей-Балъкъэрым пщIэрэ щхьэрэ щызиIэ къэрал, жыла­гъуэ, политикэ лэжьакIуэшхуэхэм. «Заман» газетым илъэс куэд лъандэрэ и редактор нэхъыщхьэу щыт ­хэкупсэр КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и унафэщIым и къуэдзэщ, республикэм цIыхум и хуитыныгъэхэр ­хъумэнымкIэ и уполномоченнэм къепхауэ лажьэ эксперт советым хэтщ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке