Статьи на балкарском языке

Май районда халны кёргендиле, жангы школ сюерге келишгендиле

Тюнене РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Россейни Жигити Александр Матовников Май районнга ишчи жумуш бла келгенди. Аны жолда КъМР-ни Башчысыны къуллугъун толтургъан Казбек Коков ашыргъанды.

Субъектни социал-экономика айныууна энчи магъана берилгенди

Ишчи жолоучулукъдан сора КъМР-ни Правительствосуну юйюнде Александр Матовниковну башчылыгъында республиканы социал-экономикасыны айныууну вопрослары жаны бла кенгеш бардырылгъанды.

Ишчи усталыкъланы даражаларын ёсдюрюрге кереклиси чертилгенди

КъМР-ни Парламентини Билим бериу, илму эм жаш тёлю политика жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуу Нальчикде Къабарты-Малкъар гуманитар-техника колледжде бардырылгъанды.

Шуёхлукъ, келишиулюк, бир бирни хурметлеу

Халкъланы бирлигини кюню  республикабызда  «Бизни кючюбюз бирликдеди!» деген чакъырыу бла белгиленнгенди. Шахарлада, районлада,  элледе да  тюрлю-тюрлю къууанчлы ишле, ол санда  сурат кёрмючле, спорт эришиуле, митингле, концертле да бардырылгъандыла.

Къышха хазырлыкълары – жюз процент

КъМР-ни энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла министрни къуллугъун толтургъан Алим Макуашевни таматалыгъы бла бу кюнледе Къабарты-Малкъар Республиканы электрокюч бла ышаннгылы жалчытыу жаны бла штабыны кезиулю кенгеши болгъанды.

Шахарны жашиллендириуге танг болушлукъ

Озгъан айда  Нальчикни орамларында эки жюзден аслам терекчик орнатылгъанды. Ол санда Къабарты орамда 134 кюйрюч, Къулий улу атлы проспектде - 50 жёге. Бу айны биринчисинде уа  «Горзеленхозну» ишчилери  Къабарты орамда 30 кюйрюч эм 2-чи Таман дивизия орамда уа 22 жёге орнатхандыла.

Кёп жыл озса да, бизни арабыздады

1 ноябрьде Къабарты-Малкъарны халкъ поэти, Ленинчи, СССР-ни, РФ-ни да Къырал саугъаларыны лауреаты Къулийланы Къайсынны туугъан кюнюдю. Аны эсгере, Къулий улу атлы проспектде эсгертмесине Къабарты-Малкъарны жамауаты жыйылгъан эди.

Республиканы социал-экономика атламларына, бюджетни къураугъа энчи эс бурулгъанды

Тюнене Москвада Россей Федерацияны Федерал Жыйылыууну Федерация Советини Председатели Валентина Матвиенкону бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну ишчи тюбешиулери болгъанды.

Арбазланы бла паркланы тапландырадыла

Чегемде  «Шахарда болумну игилендириу» деген къырал программаны чеклеринде 7 минг квадрат метр  жерде Хорламны скверин эм кёп фатарлы сегиз юйню арбазларын жангыртадыла. Бар ишлеге да 18 миллион сом къоратыллыкъды, деп билдиредиле муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан .

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке