Статьи на балкарском языке

«Къыйын саусуз сени хайырынгдан аягъы юсюне болса, ол къууанчды, ёхтемди»

 Нальчикде къан алыучу станциягъа не заманда барсам да, адамла кёп болуучудула. Аланы бирлери къанны алыргъа, башхалары уа берирге келедиле.

Бетинден жарыкъ нюр тёгюле тургъан фахмулу инсаныбыз илхамлыды, асылды

Республикада, андан тышында да аты айтылгъан суратчыладан бири, Къабарты-Малкъарны халкъ художниги, Россей художестволу академияны сыйлы келечиси Гуданаланы-Келеметланы Долматны жашы Борис туугъанлы бу кюнледе жетмиш жыл болады. 

Хар чыгъармасына жан салгъан уста

Мокъаланы Аллахбердини жашы Владимир, эртте ёмюрледеча, искусствону хар тюрлюсюн да билген адамды. Россейни халкъ устасы, суратчы, музыкант, поэт, ол жюзден артыкъ халкъла аралы, битеуроссей эм республикалы кёрмючлеге къатышханды.

Битеу сорууларына толу жууапла тапхандыла

20 июньдан башлап Россейни вузларында документлени алыу башланырыкъды. Къабарты-Малкъарны къырал университети  да ары окъургъа кирирге сюйгенлени ашыгъып сакълайды. Аланы эмда   ата-аналарын вузну жорукълары бла шагъырейленир мурат бла уа  тюбешиу къурагъанды. 

«Хунерли сабийлени айнытыу, миллет маданиятыбызны дуниягъа ачыкъ этиу бизни сыйлы борчубузду»

Бюгюнлюкде бизни бек уллу  жарсыуларындан бири малкъар тилни сакълауду. Узакъ элледе окъуна тауча сёлешебилмеген сабийле болгъанлары керти да къууандырмайды.  Аны себепли алимлерибизни оюмларын газетибизде басмалагъанлай турлукъбуз. 

Регионлада юйлеге хакъсыз газ тартыуну планы сюзюлгенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснуллинни башчылыгъы бла  бардырылгъан жыйылыууна къатышханды. 

Алимле ойлайдыла, тинтедиле, предложенияларын айтадыла

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Къурулушда, табийгъатны тапландырыуда эмда эл мюлк производствону механизациясында инновациялы амалла» деген темагъа аталып Битеуроссей илму-сынам конференция бардырылгъанды бу кюнледе. Илму форум къурулуш эмда землеустройство факультетде ётгенди.

Коррупцияны борбайларын къыркъыр ючюн, жамауат бирча къажау сюелирге тийишлиди

КъМР-ни Парламентини Жамауат къоркъуусузлукъ эм коррупциягъа къажау комитетини башламчылыгъы бла къуралгъан «тёгерек столда» «КъМР-де коррупциягъа къажау ишни юсюнден» закон жашауда къалай бардырылгъаны сюзюлгенди. Аны спикерни орунбасары Жанатайланы Салим бардыргъанды.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков:COVID-19 экономикабызны айныуун селейталмагъанды, ол а инвесторла эс бурурча шартды

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков «Интерфакс» федерал информация агентствону журналистлерине республика Петербургдагъы халкъла аралы экономика форумгъа къалай къатышханыны, инвестиция проектлени эмда айныуну андан ары онгларыны юсюнден хапарлагъанды.

Миллет инвестиция рейтингде Къабарты-Малкъар онжети оруннга кётюрюлгенди

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Петербург экономика форумда ишни эсеплери бла байламлы кенгеш бардыргъанды. Ол форумда кёргюзтюлген Россей Федерацияны субъектлеринде инвестиция халны миллет рейтингини эсеплерине кёре Стратегиялы башламчылыкъла агентствону шартларын келтиргенди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке