Статьи на балкарском языке

УСТАЛЫКЪ САЙЛАУНУ ТАСХАЛАРЫН АЧЫКЪЛАГЪАНДЫЛА

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университде иш бла жалчытхан  биригиуле  права, экономика эм финансла институтну (ИПЭиФ) «Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция» бёлюмлерини  ючюнчю, тёртюнчю  курсларыны окъуучулары бла т

ОРАМЛА, КЁПЮРЛЕ ДА МАРДАЛАГЪА КЕЛИШИРИКДИЛЕ

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  уллу иш бардырылады. Ол санда бусагъатда  федерал   Урван–Уштулу федерал эм Эски Черек – Жемтала – Сукан-Суу республикалы жолла бирге къошулгъан участок жангыртыла турадыла.

КЪЫЙЫН БОЛУМЛАДА АПЧЫМАЗЧА

МЧС-ни республикада Баш управлениясыны энчи составыны психология халын тинтиу ишле бардырыладыла. Ала тёрели халда психодиагностика жумушланы эсеплерине кёре неда къутхарыучуланы тилеклери бла толтуруладыла.

ЖОРУКЪЛАНЫ САКЪЛАГЪАН ВОДИТЕЛЬЛЕГЕ – БЮСЮРЕУ!

Къырал автоинспекцияны Черек районда къуллукъчулары водительлени жолда бир бирге намыс этерге чакъыргъандыла. Полициячыла жолда жюрюуню жорукъларын сакълагъанлагъа «Водительге - лайк» деген жазыулары бла открыткала юлешгендиле. Аланы уа волонтерла кеслери ишлегенлерин айтырчады.

ИНТЕРНЕТДЕ КЪОРКЪУУСУЗЛУКЪНУ ЖОРУКЪЛАРЫН БИЛИРГЕ КЕРЕКДИ

Электрон ахча бла хайырланнган, тёлеуле этген бизни жашауубузну женгиллетеди. Алай хыйлачыла башханы ахчасын къолгъа этерге умут этгенлерин къоймагъанларын унутмагъыз, деп эсгертедиле РФ-ни СК-сыны КъМР-де следствие управлениясыны къуллукъчулары.

САМБОНУ АЙНЫТЫУ ЖАНЫ БЛА МАДАРЛА ТОЛТУРУЛАДЫЛА Главные вкладки

«Единая Россия» «Zа самбо» партия проектни чеклеринде «Хорлманы илмусу» битеуроссей форум бардыргъанды.

ТИШИРЫУНУ ТАРКЪАЙМАЗ НАСЫБЫ

Бизде, уллу юйюр ёсдюрюп, халкъына къошумчулукъ этгенден сора да, сабийлени ариу къылыкъда, адет-тёреде юйретгенлерибизге да хурмет энчи бола келгенди.

ИЧ ИШЛЕ ОРГАНЛАНЫ КЮНЮ БЕЛГИЛЕННГЕНДИ

КъМР-де ич ишле министр полицияны генерал-лейтенанты Василий Павлов Къабарты-Малкъарны ич ишле органлары къуралгъанлары бла байламлы алгъышлагъанды. Анга жораланып, ведомствода къууанчлы жыйылыу болгъанды.

КЪОРКЪУУЛУ БОЛУМДА КЕСЛЕРИН ТЮЗ ЖЮРЮТЕ БИЛИРЧА

Граждан къорууланыуну битеудуния кюнюне аталып, Тырныауузну бешинчи гимназиясында МЧС-ни жер-жерли бёлюмю тематика дерсле бардыргъанды.

КИНОЛОГИЯ СЛУЖБАНЫ ИШИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну келечилери МЧС-ни Элбрус бийик тау къутхарыу-излеу отрядыны «Нальчик» бёлюмюню кинологлары бла юйрениуле бардырадыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке