Статьи на балкарском языке

САУЛУКЪЛУ ЖАШАУ ЭТИУНЮ ЮСЮНДЕН ЭНТТА ДА БИР КЕРЕ

Жыл саны жетгени бла байламлы аурууланы эм къартлыкъны къалай тыяргъа боллукъду. Аны юсюнден профессор Алексей Москалёвну статьясында былай айтылады:

Десертлени бла фастфудланы ашамагъыз

БИРИНЧИ ЖЕРНИ АЛГЪАН СТУДЕНТГЕ – ИШЧИ ЖЕР

Федерал казначействону республикада управлениясында Ачыкъ эшиклени кюнюню чегинде ведомствону башчысыны орунбасары Александр Михайлик бла аудит иш жаны бла управлениясыны таматасы Людмила Муромцева Къабарты-Малкъар къырал университетни преподавательлери эм студентлери бла тюбешгендиле.

ЖАНЫУАРЛА ЭТГЕН ХАТА ЮЧЮН ИЕЛЕРИ ЖУУАПЛЫДЫЛА

Жоллада, кёп къатлы юйлени арбазларында хауле итле болмазча мадарла этилгенликге, аланы саны айтырча азаймайды. Бирде тынч кёрюннген жаныуарла, билмей тургъанлай, сабийлеге абаданлагъа да чабадыла.

ТАУЛУ АНАНЫ КЪАДАРЫ

-Мен кесими бек байгъа санайма. Нек дегенде  бюгюнлюкде, ыннамдан сора да, аппамы анасы Нафисат да сауду, - дейди Псычох элде жашагъан Жантууланы Ислам, аны юсюнден бизге жаза.

БОРЧЛАРЫ БОЛГЪАНЛАНЫ КЪАЛЛАЙ ЭРКИНЛИКЛЕРИ БАРДЫЛА

Тюнене РФ-ни Сюд приставларыны федерал службасыны регион управлениясында коллекторланы ишлерине жораланнган пресс-конференция ётгенди. Анда асламлы информация органланы келечилерини сорууларына ич службаны полковниги Олег Эфендиев жууапла  бергенди.

«БИЗДЕ БИЛИМ АЛГЪАНЛА ИШСИЗ КЪАЛМАЙДЫЛА»

«Заман» газетде бизни республикада билим берген махкемелени юслеринден терк-терк жазыла турады. Аладан бири  Маданиятны эм Искусстволаны колледжиди.  Бу учреждение искусстволаны Шимал-Кавказ институтуна киреди.

«КАВКАЗ ОЮНЛАДА» АХШЫ ЭСЕПЛЕ

Россейни югуну халкъларыны маданият эм спорт «Кавказ оюнла» фестивалы быйыл Ставрополь крайда ётдюрюлгенди, анга СКФО-дан бла ЮФО-дан, ДНР-дан бла ЛНР-дан 16 команда къатышхандыла.

МЕНИ ЁХТЕМЛЕНДИРГЕН АЙБАТ ТАУ ЭЛ

Къабарты –Малкъарны  эм  ариу  эллеринден  бирине Ташлы-Тала  саналады.  Эл  тюз  жерде  орналгъанлыкъгъа,  тёгерегин къаяла къуршалайдыла.  Тенгизден 1119 метр   бийикдеди.

НАЛЬЧИК КУРОРТНУ БИРИНЧИ АТЛАМЛАРЫ

Къабарты-Малкъар Республика Кавказ тауланы айбатлы тиклеринде, Терк сууну сол жанында орналады. Тамашалы табийгъаты, дарманлы хауасы адамны саулугъуна хайырлыдыла. Мында къадар тюрлю гара суула чыкъгъан шауданла, дарманлы батмакъла болгъан жерле бардыла.

ТИРЛИКНИ КЪАЙГЪЫСЫН БЮГЮНДЕН ЭТЕРГЕ

Бирси битимле бла бирге жилекле бериучю юлкюле да бу кюнледе кеслерин къышха хазырлайдыла. Аны себепли андан экинчи жыл да тирлик алыргъа сюе эсек, ол битимлеге да болушургъа борчлубуз. Сёзсюз, ол ишлени сууукъла тюшгюнчю бошамай жарарыкъ тюйюлдю.

Наныкъ

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке