Статьи на балкарском языке

АНА ТИЛНИ АЙНЫТЫУ АМАЛЛАНЫ СЮЗГЕНДИЛЕ

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В. Собинов атлы къырал консерваторияны жетишимли бошагъанды. Бюгюнлюкде ол КъМР-ни Музыка театрыны солистиди.

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

СЫЙЛЫ АЙГЪА АТАП

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

КЪАЛАЙГЪА ДА ТЕРК ЖЕТЕДИЛЕ

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда транспортну мурдорунда маммограф, флюорограф комплекследен 13-сю, эм тогъуз да фельдшер-акушер пункт ишлейдиле. Ала «Саулукъ сакълау» миллет проектге кёре алыннгандыла.

«ПСИХОЛОГ ИЗЛЕННГЕНИН КЁРЮП, УЯЛЫП ЮЙДЕ КЕЧИКГЕНДЕН ХАЙЫР ЧЫГЪАРЫКЪ ТЮЙЮЛДЮ»

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле. Аман къылыкълы сабийлени саны ёсюп  барады.  Кимди терс?

КЪЫШ ОЗГЪАНДЫ, АЛАЙ ТАМАКЪ АУРУУЛА УА ТИРИДИЛЕ

Къыш не кёп созулургъа кюрешсе да, кетди. Энди биз аурумай, къыйналмай, жашап башларыкъбыз…огъесе алай тюйюлмюдю?

БЮТЮН ЗАУУКЪЛУ СОЛУРЧА

Жууукъ заманда Чирик кёллени къатында «Голубые озера» деген аты бла адамла заманларын зауукълу ётдюрюрча ара ишленирикди.  Анда тюрлю-тюрлю байрамла эм   акцияла  ётерикдиле. Ол санда маданият жанына аслам эс буруллукъду эм  солугъанлагъа тап болурча бар онгла къураллыкъдыла.

САУЛУКЪЛУ БОЛУУГЪА ИТИНИУЛЮ БЛА

Саулукъну халкъла аралы кюнюн жыл сайын апрельни жетисинде белгилейдиле. Ол саулугъуна аз да эс бургъан инсанлагъа бек

«МИЛЛЕТНИ МИЛЛЕТ ЭТГЕН ЗАТЛАРЫБЫЗ ЖАЛАНДА ТИЛНИ ЮСЮ БЛА САКЪЛАНЫРЫКЪДЫЛА»

Поэт, кёчюрмечи, РФ-ни Жазыучуларыны союзуну келечиси, «Эльбрус» китап басманы малкъар адабият бёлюмюню таматасы Табакъсойланы Хасанны жашы Мухтаргъа бу кюнледе 65 жыл толгъанды. Ол бюгюнлюкде къарачай-малкъар адабиятны жолунда хайт деп баргъан назмучуларыбыздан бириди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке