Статьи на балкарском языке

ТАТЛЫ АШАРЫКЪЛАРЫ БЛА КЪУУАНДЫРЫР УМУТЛУДУ

Бюгюнлюкде жаш тёлюбюзде, къабыргъаларын жашаугъа жарашдыра, къол хунерлери бла кеслерине жол табып, тутхан ишлеринден зауукълукъ алгъанларындан сора да, этген затлары бла бирсилени къууандыргъанла да аз тюйюлдюле. Аладан бириди хасаниячы къыз Этезланы Светлана.

НАЛЬЧИКНИ АЭРОПОРТУНДА ИНТЕРНЕТ ИГИ ИШЛЕЙДИ

Нальчикде аэропортну тийресинде эмда саулай ол районда Мегафон компаниядан 4G мобильный интернет ишлерикди. Аны инженерлери алайлада LTE станция орнатып бошагъандыла. «Тергеулеге кёре, интернетни терклиги 25-50 Мбит болгъанды.

АЛИМЛЕ БЛА БИЗНЕСМЕНЛЕ ЭКОНОМИКАНЫ АЙНЫТЫРГЪА ТАУКЕЛДИЛЕ

 Россей «Илму» миллет проектге кёре, 2024 жылгъа илму  эм инновациялы проектле жаны бла  беш алчы къыралны тизмесине чыгъарыргъа керекди. Аны чеклеринде  онбеш тюрлю профильден  илму эм билим бериу  ара (НОЦ) бирлешип ишлерге келишгендиле.

КЕСЕКЛЕДЕН САКЪЛАГЪАН БИТИМЛЕ

Ашагъан ашыбыз татыулу болгъаны бла къалмай,саулугъубузну кючлерге болушхан кёп тюрлю витаминледен да бай болургъа керекди. Сууукъла келирни аллында кесекледен сакъларгъа боллукъ бир ненча ашарыкъ бла шагъырей этерге сюебиз.

ФАХМУЛУЛУКЪЛАРЫ БЛА СЕЙИРСИНДИРГЕНДИЛЕ

Нальчикде Владимир Вороков атлы  Маданият фондда «Мени  жерим  айны эмда жашна» деген  ат бла  къолдан уста жаш адамланы ишлерини кёрмючю  къуралгъанды.  Ол  Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъына  эмда  Маданият фондну 35-жыллыгъына жораланнган кёп ишледен бириди.

ШАХАРНЫ ОРАМЛАРЫ ТАПЛАНДЫРЫЛАДЫЛА

Къабарты- Малкъарда жамауат магъанасы болгъан жерлени тапландырыу ишле бардырыладыла. КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Нальчикде Шогенов атлы орамны бир кесегине къарагъанды, ол жол «Дубки» микрорайоннга  эм «Восточный» жангы микрорайоннга элтеди.

ЭНТТА ДА БИР КЁПЮР ЖАНГЫРТЫЛГЪАНДЫ

Кёп болмай кёпюрню къурулушу бла кюрешген  подряд организацияны келечилери  «Прохладный — Баксан — Элбрус» А-158 федерал жолда Элбрус элни къатында орналгъан, узунлугъу  жыйырма беш метрге жетген кёпюрге тынгылы ремонт этип бошагъандыла.  Ишлени кезиуюнде объектни кенглигине беш метр къошулуп   о

КОМБИНАТНЫ КЪУРУЛУШУН БАШЛАРЫКЪДЫЛА

РФ-ни Промышленность, энергетика  эмда сатыу-алыу министерствосундан билдиргенлерича,  экинчи  жыл Тырныауузда вольфрам-молибден чыгъаргъан жангы комбинатны къурушу башланырыкъды.

КАЗБЕК КОКОВ ТИМБОРА МАЛЬБАХОВНУ ЭСГЕРТМЕСИНЕ ГЮЛЛЕ САЛГЪАНДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков белгили къырал къуллукъчу эм республиканы айтхылыкъ оноучусун Тимбора Кубатиевич Мальбаховну эсгергенди, ол туугъанлы бу кюнледе 105 жыл болады. КъМР-ни Башчысы Тимбора Мальбаховну эсгертмесине гюлле салгъанды.   

«АЛАМДАН БИЗГЕ КЪАЛЛАЙ ЭСЕ ДА БИР КЮЧ А КЕЛЕДИ»

Огъары Бахсан Кыртык суу Бахсан черекге къошулгъан  ташлы ёзенде  орналыпды. Сол  жанында тёшледе кёрюннген узун  жаяу жолчукъ Сылтыран сууну ташлы жагъалары бла аллай  аты болгъан кёлге барады.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке