Статьи на балкарском языке

Ал жанында – сабийлени къоркъуусузлукъларын жалчытыу

Россейде 18-22 сентябрьде Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну ыйыгъы бардырылады. Аны чеклеринде тюрлю-тюрлю жыйылыула, республикада белгили адамла бла тюбешиуле бардырыргъа белгиленеди. 20 сентябрьде уа битеу билим бериу учреждениялада Къоркъуусузлукъну бирикдирилген кюню боллукъду.

ЖЕТИШИМЛИ БОЛУРГЪА ЮЙРЕННГЕНДИЛЕ

КъМКъУ-ну «Точка кипения» платформасында «Кесинги келир заманынгы къура» деген ат бла ишчи оюн озгъанды. Ол «Сбербанк» ПАО-ну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башламчылыгъы бла бардырылгъанды.

ОКЪУУ ЮЙЮБЮЗ ЖЕТИШИМЛИ БОЛГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар къырал университет бийик билим берген махкемелени араларында ырысхы жаны бла менеджментде качествосу бла байламлы биринчи жерге чыкъгъанды. Бу рейтингни эсеплери бийик окъуу юйлени ырысхы-экономика службаларыны Москвада озгъан жыйылыуларында белгили болгъандыла.

ЖАНГЫ ПРОЕКТЛЕ БЛА БАЙЛАМЛЫ УЛЛУ УМУТЛАРЫ АЛДАДЫЛА

Малкъар сахнада жырчыларыбызны арасында жырларыны стиль энчиликлери бла белгиленнген вокалист, макъамчы, продюсер, аранжировщик, жырланы автору, мульти-инструменталист эмда бек жарыкъ адам Аппайланы Юсюпню жашы Исламды.

ГАЗНЫ ЭСЕПЛЕУЧЮ ПРИБОРНУ БОЛЖАЛЫНЫ ЮСЮНДЕН

Юйге келген кёк отлукъну эсеплеучю приборну хайырланыргъа жараулу болжалы болады. Аны тюрлюсюне кёре ол 4-12 жылды. Заманы чыкъгъандан сора аллай счётчикни жангысына алышыргъа неда тинтип, кёргюзтюулери тюз болгъанын тохташдырыргъа керекди.

ЖОЛ ЖАНГЫРТЫЛЫНАДЫ

Байрым кюнде Нальчикде Мечиланы Кязим атлы китапханада Атайланы Далхатны жашы Жашарбекни жангы китабыны презентациясы болгъанды. 

НАЛЬЧИКЧИЛЕНИ АРСАРСЫЗ ХОРЛАМЛАРЫ

Россейни футболдан биринчилигини тогъузунчу турунда «Спартак-Нальчик» Пятигорскну «Машук-КМВ» къаууму бла тюбешгенди. Бу оюнда машукчула сезонда биринчи кере къытдыргъандыла.

«МУРАТЫМ ЮЙРЕТГЕН САБИЙЛЕРИМИ ЖЕТИШИМЛЕРИН КЁРЮРГЕДИ»

Малкъар халкъыбызда спорт бла тири кюрешген, иги жетишимле болдургъан жаш адамларыбыз кёпдюле. Геккиланы Магометни жашы Таукъан да аладанды.

ЖАНГЫ РЕНТГЕН КОМПЛЕКСЛЕ ХАЙЫРЛЫДЫЛА

Къабарты-Малкъарда багъыу биригиулени  жангы рентген оборудование бла жалчытадыла. Республиканы Правительствосуну порталында айтылгъаннга кёре  бу иш «Саулукъ сакълау» миллет проектни чеклеринде тамамланады.

Къол усталыкъны сейир дуниясында

Онючюнчю сентябрь Ыргъакъ бла  эшиуню халкъла аралы  кюнюдю. Аны  бла  байламлы  Къабарты-Малкъарны гуманитар-техника колледжинде  окъугъан  студентлеге   мастер-класс  кёргюзтюлгенди. Аны «Ашхана» проектни бардыргъан Мокъаланы  Гульнара  къурагъанды. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке