Статьи на балкарском языке

КЮННЮ ХАЛЫ ДА МУТХУЗ ЭТМЕГЕНДИ КЪУУАНЧЛАРЫН

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда къонакъда Херсон областьдан жюзге жууукъ адам, асламысында сабийлери болгъан юйюрле, болгъандыла. Бир кюнлерин ала республиканы эм белигили жеринде –Элбрусда - ётдюргендиле.

БИЗНИКИЛЕДЕ КЮМЮШ ЭМ ДОММАКЪ МАЙДАЛЛА КЪЫТХАНДЫЛА

Назраньда джиу-джитсудан эришиу бардырылгъанды. Анда тренер Залим Пшуковда жарау этген жашчыкъла алчы жерлени алгъандыла.

ДАРАЖАЛЫ ЭРИШИУДЕ– ЭКИНЧИ ЖЕР

Ара шахарда регбиден Москваны кубогу бардырылгъанды, анга жети команда къатышханды. Анда «Академия ЦСКА 2010» команда ючюн Къабарты-Малкъардан жети спортчу эришгендиле: Къурманланы Элдар, Имран Ерижоков, Байтуугъанланы Алим, Малик Сеюнов, Данила Гриньков, Айдамир Куржиев, Аскер Тенов.

ЖЕМИШ ТЕРЕКЧИКЛЕ ЁСДЮРЮУДЕ ДА АЛЧЫЛАДАН БИРИБИЗ

Жемиш терекле эмда наныкъ юлкюле орнатыу жаны бла алып къарагъанда, Къабарты-Малкъар саулай къыралда ал беш регионну санына киреди. Бизни республикада терекчикле ёсдюрюуню да къолгъа алгъандыла.

ШКОЛЧУЛАНЫ БИЗНЕСДЕН БЛА ПРОГРАММАЛА ЖАРАШДЫРЫУДАН АНГЫЛАУЛАРЫ БОЛУРЧА

Нарткъалада 1-чи номерли лицейде, «Урок цифры» деген Битеуроссей билим бериу башламчылыкъны чеклеринде, бизнесде тинтиулеге эмда компьютер программала жарашдырыугъа жораланнган дерс бардырылгъанды.

ХУРМЕТЛЕП САУГЪАЛАГЪАНДЫЛА

Черек районну полициячылары къуллукъларын толтура ёлген тенглерини аналарын эм юйдегилерин Тиширыуланы халкъла аралы кюню бла алгъышлагъандыла.

Бу иш «Хар юйге – 8 март» деген Битеуроссей акцияны чеклеринде бардырылгъанды.

КЕСИБИЗНИ ДАРМАНЛАРЫБЫЗГЪА КЁЧЕ БАРА ЭСЕК…

Биз кюнден - кюннге дарманла багъа болуп баргъанын кёребиз. Бир – бирлерин а къыйналып табабыз. Тыш къыраллы дарманланы орунуна Россейде чыкъгъанланы алыргъа тюшеди.

ПРОХЛАДНА РАЙОНДА БОЛУМГЪА ЭС БУРУЛГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Прохладный шахар округну активи бла тюбешгенди.

ЖАЙДА КЪАЛЛАЙ ЗАКОНЛА ИШЛЕП БАШЛАРЫКЬДЫЛА

Россейни жангы регионларыны праволу болумлары, экономиканы стратегия магъаналы бёлюмлерине тыш къыраллы инвестицияла, дагъыда законлагъа мартда къаллай тюрлениуле кийирилгенлерини юсюнден статьяда окъугъуз.

Жангы рагионла

«МЕН ГЪАРШНЫ ИНСАНЫМА»

Суратлау искусстволаны А.Л. Ткаченко атлы музейинде Хабичланы Исмайылны жашы Магомедни энчи кёрмючю ачылгъанды. Аны скульптуралары, бояу бла жазылгъан суратлары, графикасы жаланда Кавказда угъай, Россейде, башха къыраллада да белгилидиле.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке