Статьи на балкарском языке

Казбек Коков санларында къыяулары болгъан сабийлеге деп къуралгъан Араны ачылыууна къатышханды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Нарткъалада къыяулу сабийлеге деп къуралгъан араны ачылыууна къатышханды. Бу иш Сабийлени къоруулауну халкъла аралы кюнюне жораланнганды.

Эки жанына да хайырлы байламлыкъла

ФСИН-ни КъМР-де Управлениясы республиканы уголовный-толтуруучу системасыны учрежденияларында тутулуп тургъанланы, ишлери сюдлюк болгъанланы, жууапха тартылгъанланы право эркинликлери эмда законлу сейирлери къалай жалчытылгъанларын билир ючюн деп «тюзюнлей байламлыкъ» къурагъандыла.

Табийгъатны къайгъысын кёре

Кёп болмай «Экология бизни барыбызны да ишибизди» деген проектге кёре «Экологистика» операторну баш офисинде, зыбыр къалгъан-къулгъанла (ТКО) бла байламлы соруулагъа жораланып, жарыкъландырыу семинар болгъанды.

Посланияда салыннган борчланы тындырыу планнга къаралгъанды

КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова президиумну кезиулю жыйылыуун бардыргъанды. Анда депутатла КъМР-ни Башчысыны Посланиясында белгиленнген жумушланы толтурууну планын сюзюп, къабыл кёргендиле.

Тамамланырыкъ жумушла белгиленнгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Зольск муниципал районнга иш бла баргъанды. Каменномосткое элде ол бу кюнледе буз уруп, башын халек этген школну жокълагъанды. Районну администрациясыны башчысы Руслан Гятов, элни таматасы эмда билим бериу учрежденияланы оноучулары бла тюбешгенди.

Бирле – къурайдыла, башхала – бузадыла

«Каббалкэнерго» компанияны башламчылыгъы бла, Ростехнадзорну КъМР-де Управлениясыны эмда Нальчик шахар округну администрациясыны келечилери да къатышып, ведомствола аралы кенгеш болгъанды бу кюнледе.

Журналистикада бюгюннгю халны сюзгендиле, оюмларын, сагъышларын, сынамларын айтхандыла, сингдириллик амалланы да ачыкълагъандыла

Бу кюнледе Владикавказ шахарда «Архитектоника медиапространства Северной и Южной Осетии: глобальные вызовы, технологии, самоконтроль» деген экинчи Халкъла аралы илму-практика конференция къуралгъанды.

Сабийлени саулукъларын эм башха салып

КъМР-ни Урунуу эм социал къоруулау министерствосунда 2021 жылда сабийлени жай солууларын къурау, саулукъларын кючлендириу эмда иш бла жалчытыу жаны бла правительстволу комиссияны уллу жыйылыуу болгъанды. Аны КъМР-ни Правительствосуну председателини орунбасары Марат Хубиев бардыргъанды.

Казбек Коков Санкт-Петербургда даражалы халкъла аралы экономика форумгъа къатышырыкъды

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Санкт-Петербургда бардырылыучу халкъла аралы экономика форумгъа къатышырыкъды. Ол 2 июньда башланырыкъды.

Къабарты-Малкъаргъа КовиВак вакцина келтирилгенди

Къабарты-Малкъаргъа КовиВак вакцинаны биринчи кесеги келтирилгенди – битеу да 2340 адамгъа жетерча. Ол КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну Ара аптека складыны холодильниклеринде сакъланады эмда бу жууукъ кюнледе республиканы дарман салыучу шахар эмда район пунктларына юлешинирикди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке