КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫ К.В.КОКОВНУ ПАСХА БАЙРАМ БЛА АЛГЪЫШЛАУУ

Къабарты-Малкъарны православный христианларын сыйлы байрам бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!
 Пасха  дин ахлулагъа жангырыуну къууанчын сездирген, игиликге ийнандыргъан, огъурлу ишлеге кёллендирген сыйлы байрамды.

Быллай жарыкъ кюнде Къабарты-Малкъарны православный килисаларыны тарых эмда маданият хазналарыбызны сакълаугъа, республикада бирликни бла келишиулюкню кючлеуге уллу къыйын салгъанларын энчи белгилерге сюеме эмда жюрек ыразылыгъымы билдиреме. Бюгюнлюкде, тынчлыкъсыз кезиуде, ала биз багъалагъан адеп-къылыкъны бла адет-тёрелени жамауатда тохташыуларына, жаш тёлюню патриот ниетде юйретиуге себеплик этедиле, ол жаны бла ишни тири бардырадыла. Аланы бир бирни ангылау болурча этиу, халкъыбызны бир ниетлилигин кючлеу жаны бла ишлерини магъанасы  да айтып айтмазча уллуду.

Къабарты-Малкъарда жашагъанланы байрам бла алгъышлай, кийик саулукъ эмда жюрек ырахатлыкъ тежейме! Иги муратларыгъыз барысы да толсунла! 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 16:37

ШУЁХЛУКЪНУ ТОХТАШДЫРЫРЧА - ЖЫЙЫЛЫУЛА

Июньну биринчи жарымында, Спорт министерствосундан билдиргенлерича, республикада дзюдодан халкъла аралы жыйылыула бардырылгъандыла, алагъа Бразилиядан, Къытайдан, Къазахстандан бла Къабарты-Малкъар

14.06.2024 - 15:02

ВОДИТЕЛЬНИ КЕСИ БЛА БОЛУРГЪА КЕРЕК ЗАТЛА Главные вкладки

Жоллада жюрюуде жорукълада водительлени къаллай борчлары болгъаны жик-жиги бла белгиленеди.

14.06.2024 - 09:03

БУ АЙДА КЮЧ АЛГЪАН ТЮРЛЕНИУЛЕ

- СВО-да ауур жаралы болгъанланы биринчи июньдан башлап, улоула бла жалчытып тебирерикдиле.

14.06.2024 - 09:03

УЛОУНУ САТХАНДА НАЛОГ ТЁЛЕРГЕ КЕРЕКМИДИ?

Фатар, улоу, башха не тюрлю мюлк сатханда окъуна налог тёлерге керекди. Аны ёлчеми – 13 процентди. Бир жылгъа ишлеген хайыр 5 миллион сомдан кёп эсе уа – 15%.

14.06.2024 - 08:54

КЪАЯЛАГЪА ЁРЛЕУЧЮЛЕНИ ФЕСТИВАЛЫ

8 июньда «Россейни къаялары. Эльбрус-2024» деген жайны эм уллу фестивалы башланнганды. Россейни Къаялагъа ёрлеуню бла Альпинизм федерациялары бирлешип алай къурагъандыла бу фестивальны.