АЛГЪЫН ЖАШЛАРЫБЫЗ ЭРТТЕ ЮЙЮР КЪУРАГЪАНДЫЛА

Суратдагъы жашла барысы да таулуладыла. Биринден къалгъанла Огъары Малкъардандыла. Кёчгюнчюлюкню  кезиуюнде Къазахстанны Акъмола областында жашагъандыла, эл мюлкде уруннгандыла. Онсегиз-онтогъуз жылларында юйдегили болгъандыла.

Биринчи тизгинде (солдан онгнга): Тогъузаланы Хакяшны жашы Халик Акъмола шахарда жашагъанды. Къарындашы Хызыр бла шофёр курсланы бошагъанды. Совхозда усталыгъына кёре ишлегенди. Мюлкге жангы машинала алгъанларында, эки къарындашха бергендиле. Халикни тёрт сабийи  барды.

Экинчи олтургъан Темуккуланы Халлы да Акъмола областьны Гордеевка элинде жашагъанды. Ара мюлкде малчы, эсепчи, бригадир болуп ишлегенди.  Эки   къызы   бардыла.

Ортадагъы Глашланы Дауутну жашы Шамшюдинди. Кёчгюнчюлюкде къойчу болуп ишлегенди.  Андан къайтхандан сора Бабугентде тохташханды. Ара мюлкде малчы эди. Тёрт сабий ёсдюргенди.

Шамшюдинни онг жанындагъы узун бойлу киши Малкъондуланы Хызырды. Суратдагъы жашладан ол абаданды. Урушха да къатышханды. Совхозда ишлегенди. Беш сабийини атасыды.

Бу тизгинде къыйырдагъы Нёгерланы Соттаны уланы Нануу агъач уста болгъанды. Артда бригадир болуп тургъанды. Жети сабий ёсдюргенди.

Экинчи тизгинде сюелгенлени сол жанындан биринчини аты иги тохташдырылмагъанды. Азаматланы Байдуллах болур дегенле да бардыла. Таныгъанла чыгъарла деп ышанабыз.

Экинчи сюелген а Гуппойланы Абдул-Керимди. Тыш жеринде  совхозда уруннганды. Андан къайтхандан сора Нальчикде жау-бишлакъ заводда ишлегенди. Юйюрюню юсюнден айтханда, беш сабий ёсдюргенди. Аладан туугъанла онбеш боладыла.

Абдул-Керимни онг жанындагъы, башында бёркю болгъан Асанланы Жикирияды. Макинде литейный заводда уруннганды. Андан бери къайтхандан сора Бабугентде интернатда ишлегенди, артда Къашхатауда агъач уста эди. Жети сабий ёсдюргенди.

Тёртюнчю жаш а Жылкъыбайланы Мухажирни уланы Салыхды. Ол да Макин районда, онбешжыллыгъындан башлап тракторчу болуп ишлегенди. Андан къайтхандан сора Огъары Малкъарда жашагъанды. Колхозда жарым жюз жылдан артыкъ тракторда ишлегенди. Алты сабийи барды.

Сюелгенледен сол жанындан бешинчи уа Лёлюкаланы Ачейни жашы Мухамматды. Ол да ара мюлкде тракторчу, комбайнчы болуп ишлеп тургъанды. Тогъуз сабий ёсдюргенди.

Къыйырдагъы уа Чочуйланы Саламгерийни жашы Акоду. Азиядан къайтхандан сора Бабугентде ишлегенди. Жарыкъ кёллю, халал адам. Тогъуз сабий ёсдюргенди. 1965 жылда урунууда болдургъан ахшы кёрюмдюлери ючюн Урунууну Къызыл Байрагъы орден бла саугъаланнганды.

Биринчи тизгинде сабийле уа Гуппойланы Борис бла Глашланы Хажи-Муратдыла.

Бу адамланы юслеринден айтханда, сабийлерин  сагъындыкъ. Башында да айтдыкъ ала 18-19 жылларында юйюр къурагъан эдиле деп. Шёндю уа адамла ол къайгъыгъа 40-50 жылларында киредиле. Суратдагъы жашланы уа ол кезиулерине туудукълары бар эдиле. Ма аллай бир артха къалып барабыз юйюр къурауда.  Буруннгулу таулу: «Эртте къатын алгъан айып тюйюлдю, эртте ёлген жарсыулуду», - дегенди. Кёчгюнчюлюкню къыйын жылларында да миллет ол жумушну къайгъысын этгенди. Юйюр болмаса сабий жокъ. Сабий болмаса, миллетге да къошулмаз.

Османланы Хыйса.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 16:37

ШУЁХЛУКЪНУ ТОХТАШДЫРЫРЧА - ЖЫЙЫЛЫУЛА

Июньну биринчи жарымында, Спорт министерствосундан билдиргенлерича, республикада дзюдодан халкъла аралы жыйылыула бардырылгъандыла, алагъа Бразилиядан, Къытайдан, Къазахстандан бла Къабарты-Малкъар

14.06.2024 - 15:02

ВОДИТЕЛЬНИ КЕСИ БЛА БОЛУРГЪА КЕРЕК ЗАТЛА Главные вкладки

Жоллада жюрюуде жорукълада водительлени къаллай борчлары болгъаны жик-жиги бла белгиленеди.

14.06.2024 - 09:03

БУ АЙДА КЮЧ АЛГЪАН ТЮРЛЕНИУЛЕ

- СВО-да ауур жаралы болгъанланы биринчи июньдан башлап, улоула бла жалчытып тебирерикдиле.

14.06.2024 - 09:03

УЛОУНУ САТХАНДА НАЛОГ ТЁЛЕРГЕ КЕРЕКМИДИ?

Фатар, улоу, башха не тюрлю мюлк сатханда окъуна налог тёлерге керекди. Аны ёлчеми – 13 процентди. Бир жылгъа ишлеген хайыр 5 миллион сомдан кёп эсе уа – 15%.

14.06.2024 - 08:54

КЪАЯЛАГЪА ЁРЛЕУЧЮЛЕНИ ФЕСТИВАЛЫ

8 июньда «Россейни къаялары. Эльбрус-2024» деген жайны эм уллу фестивалы башланнганды. Россейни Къаялагъа ёрлеуню бла Альпинизм федерациялары бирлешип алай къурагъандыла бу фестивальны.