КЁКШУУ ЁСДЮРГЕНЛЕГЕ КЪОШУЛА БАРАДЫ

Басхан районда быйыл биринчи кере кёкшуу салгъандыла. Кишпек элден Замир Тхакахов аны сынау халда 22 гектарда орнатханды. Ол Шимал жанында ёсген битимге саналгъанлыкъгъа, бизни республикада хауа болум анга тап келишеди. Жаланда иги къараргъа эм бираз къоранчла этерге тюшерикди.

Кёкшуу ачы жерни сюеди. Ол себепден хар терекчикни кесин плёнкагъа чулгъап, торф къуюп, энчи ортанытыргъа керекди. Аны бла бирге алагъа тамычы халда сугъарырча мадар этиледи. Быллай амал тамырлары иги кесек заманны къургъакъсымай турурча болушады.
Ол апрельни аягъында чагъып башлайды, биринчи тирликни уа июньда береди. Бир юлкюден юч, иги къаралса уа, беш килограмм нанынкъ алыргъа болады. Тирлик жыйылгъандан сора созмай, аны сууукъда сакъларча энчи жерге жибередиле. Ызы бла витаминле эм   микроэлементле бла бай наныкъ сатыу -алыу точкалагъа ашырылады. 

Курданланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:06

«ЖЮРЕК ЖЫЛЫУУБУЗНУ ТАС ЭТМЕЗГЕ КЮРЕШЕ ЖАШАЙЫКЪ»

Абадан адамла бла тюбешип, аланы жашлыкъларыны заманындан, жашаугъа кёз къарамларыны юсюнден да ушакъ этсек, кесибиз ол заманлагъа тюшюп, жашауну кёрюп къайтханча болабыз.

25.06.2024 - 09:04

ИССИДЕ КЪАРЫУСУЗ БОЛМАЗЧА

Жайны исси кюнлерине адамла бирча иги чыдаялмайдыла. Алай аны ауурулулугъун бираз женгиллендирирча амалла уа бардыла.

25.06.2024 - 09:03

ХОРЛАМ ЮЧЮН ЮЛЮШЛЕРИН КЪОШХАНДЫЛА

Нальчикде каратени араши тюрлюсюнден регионла аралы эришиу къуралгъанды, ол битеулю жорукъла бла бардырылгъанды.

25.06.2024 - 09:03

ХАУАНЫ КИРЛЕНДИРГЕНЛЕНИ – ЖУУАПХА

Къырал Думаны жыйылыуунда «Хауаны кирлендириуню эсеплерин чыгъаргъанда жорукъланы бузгъанланы эм хауаны кирлендирген веществоланы атмосферагъа атыуда чеклени сакъламагъанланы жууапха тартыуну юсюнд

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд