Статьи на балкарском языке

Бийик квалификациялы кадрла хазырларгъа жангы жолла ачыладыла

Быйыл Россейни эки жюзден аслам университети кеслерини мурдорларында «Точка кипения» форматны ачар ючюн заявка берген эдиле. Ызы бла вузланы командаларыны анга хазырлыкъларын эмда аны айнытыр онгларын ачыкълагъан диагностикала бардырылгъандыла.

Эл мюлк продукцияны чыгъарыуда белгиленнген кёрюмдюлеге жетиу мадарла эмда аны сатыу жаны бла соруула сюзюлгендиле

Тюнене Железноводскде Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси А.А. Матовниковну бла РФ-ни эл мюлк министри Д.Н. Патрушевни башчылыкъларында регионну агропромышленность комплексин айнытыу вопросла бла байламлы кенгеш къуралгъанды.

Предпринимательликге кёллендирир муратда

Аш-азыкъ жаны бла къоркъуусузлукъну жалчытыр, предприниматель болургъа итиниулюкню тирилтир эмда адамланы кеслерине иш къураргъа кёллендирир, халкъны къолайлыгъын игилендирир ючюн, дагъыда бизде чыгъарылгъан товарланы сатаргъа себеплик этер мурат бла быйыл 30 январьда РФ-ни Правительствосуну 208-

Ырхы ызындан чыкъмазча

Кёп болмай КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эмда экология министри Шауаланы Илияс, Элбрус муниципал районну администрациясыны башчысы Залийханланы Къаншаубий эм Тырныауузну мэри Жаппуланы Руслан Гирхожан сууда ырхы келген арыкъны тазалау жаны бла ишле къалай баргъанлары бла шагъырейленнгендиле эм чере

Айырыулагъа жамауат контроль этериклеге – юйретиу семинарла

Республиканы Жамауат палатасында айырыулагъа жамауат контроль этерик къараучуланы юйретиу башланнганды, биринчи семинарлагъа Нальчикни бла Урван районну келечилери къатышхандыла.

Къоркъуусузлукъну къайгъысын кёре

МЧС-ни регионда бёлюмюню пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, министерствону келечилери жер-жерли самоуправление органланы ишчилери бла бирге отну ёчюлтюр ючюн керек болгъан суу быргъыланы халларына къарагъандыла.

Мамырлыкъны, эркинликни багъасына уллу-гитче да терен тюшюнюрча

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Тарых магъаналы эсгериу» проектге тийишлиликде «Ёмюрлюк махтаулукъну бетлери» деген IХ битеуроссей илму-практика конференция ётгенди.

Низамны къатыландырыргъа кереклиси айтылгъанды

Къазан шахарны 175-чи номерли гимназиясында болгъан ишледен сора Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коковну буйругъун толтурууну чеклеринде Кёнделенни 4-чю номерли орта школунда кенгеш бардырылгъанды.

Дарман сёзлю Танзиля

Аккайланы Танзиля, Улбашланы Рамазанны къызы, тутхан ишинде бийик усталыкъгъа жетген жаш адамларыбыздан бириди. Ол биринчи категориялы врачды, акушер-гинекологду.

Урлукъ себиуню ахыр кезиую

Къабарты-Малкъарны эл мюлклеринде урлукъ себип бошай турадыла. Бюгюнлюкде аллай иш 203 минг гектарда тамамланнганды. Андан мирзеу бла къудору ёсюмлюклеге 147,5 минг гектар жетеди, ол санда 131 минг гектарны нартюх алады.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке