Статьи на балкарском языке

ХАЙЫРЛЫ СЫНАМ АЛАДЫЛА

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни «Теплоэнергетика эмда теплотехника» факультетини биринчи курсунда окъугъанлагъа «Россети Шимал Кавказ» республиканы энергосистемасыны диспетчер арасына экскурсия къурагъанды.

Аскер бёлюмлени жокълагъанды, хазырлыкъларын тинтгенди

Бу кюнледе РФ-ни Миллет гвардиясыны  Шимал-Кавказ округуну таматасыны аскер-политика иш жаны бла орунбасары генерал-майор Сергей Черноиванов  Къабарты-Малкъарда болгъанды.

Тежеуле эмда насийхат сёзле

Кёп болмай  Звёздный аскер шахарчыкъда Росгвардияны бёлюмюнде къууанчлы жыйылыу ётгенди, жаш аскерчиле Ата журтларына керти къуллукъ этерге ант этгендиле.  Анга Росгвардияны офицерлери, ветеранла, аскер комиссариатны, Чегем районну администрациясыны, Мусулийманланы  дин управлениясыны келечилери

«Динамону» байрагъы Минги тауну башында

«Динамо»  битеуроссей  физкультура-спорт биригиуге 100 жыл толгъанды. Анга жоралап, ич ишлени келечилери – динамочула Европаны эм бийик тёппесине, Минги таугъа, ёрлегендиле, – деп билдириледи КъМР-де МВД-ны  пресс-службасындан. 

Эки жанына да хайырлы байламлыкъла

КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий Ненец автоном округну губернатору Юрий Бездудный бла тюбешгенди.

ТАУЛАДА АЖАШМАЗЧА

Бу кюнледе республиканы тауларында 1069 адамдан къуралгъан 141 турист къауум эсепге тюшгендиле, аладан 6-сы тыш къыралладан къауумладыла, битеу да 19 инсан.

КЪЫЙЫН БОЛУМЛАДА АПЧЫРЫКЪ ТЮЙЮЛДЮЛЕ

От тюшюуге къоркъуу болгъан заманда жорукълагъа тийишлиликде энчи низам кийириледи, къутхарыучуладан а дайым да хазырлылыкъда туруу изленеди, энчи техниканы чурумсуз ишлерча онгларына къаралады.

Таулада энчи сакълыкъ изленеди

Тири солууну сюйгенле заманларын зауукълу ётдюрюрге Къабарты-Малкъарны, айхай да, сюйюп сайлайдыла. Жыл сайын бери Россейни, дунияны да жер-жерлеринден аслам турист келеди.

ТЕПЕНАНЫ КЪАЛАЙ ЖЫРЛАГЪАНДЫЛА, ТЕПСЕГЕНДИЛЕ

Эртте заманладан бери да Тепена малкъарлыланы сюйген тепсеулеринден бириди. Кесини да бир ненча тюрлюсю белгилиди. Келигиз, аладан бирин аппаларыбызны кезиуюнде къалай жырлагъанларын бла тепсегенлерин къысха тинтейик.

ЖАНГЫЧЫЛЫКЪЛА ЖОЛДА НИЗАМЛЫКЪНЫ ЖАЛЧЫТЫУГЪА БУРУЛУПДУЛА

Быйыл 1 сентябрьде «РФ-де адамланы эм жюкню женгил таксиде жюрютюуню  эмда бир-бир законланы болумлары кючлерин тас этгенлерини юсюнден» федерал закон кючюне киргенди. Ол 2022 жылла 29 декабрьде къабыл кёрюлген эди. Документ  бу бёлюмде низамны жалчытыугъа бурулупду.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке