Статьи на балкарском языке

НЁГЕРЛЕРИНИ АТЫ БЛА-ДАРАЖАЛЫ ТУРНИР

МВД-ны Къабарты-Малкъарда управлениясыны  патруль-пост службасыны энчи батальону жыл сайын Тетов Алимбекни хурметине  баскетболдан бардырылгъан турнирге къатышады.

Болушлукъ – болжалгъа салынмай

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республикада жашагъан  къауум адам бла тюбешгенди эмда аланы тилеклерине бла тарыгъыуларына тынгылагъанды.

«ЖАШАУ ДА ЖАШАРГЪА СЮЙГЕННГЕ БЕРИЛЕДИ»

Кимледиле кёп жашагъанла? Бу соруугъа жууапны излер,  Нальчик шахарда Ара поликлиниканы врачы Бёзюланы Жамиля бла ушакъ этгенбиз.

- Бек биринчи не затха эс бурургъа керекбиз?

УРУНУУНУ КЪЫЙМАТЛЫЛЫГЪЫН КЮЧЛЕНДИРИРГЕ ЮЙРЕТИУ БАРАДЫ

Къабарты-Малкъарны Бизнес-инкубаторуну мурдорунда къуралгъан «Фабрика процессов» деген билим бериу тийреде «Севкаврентген-Д» предприятияны специалистлерин ишни аяулу бардырыргъа юйретгендиле. Анга «Урунууну къыйматлылыгъы жаны бла билимлени федерал арасыны» келечилери да къатышхандыла.

ЖОЛЛАГЪА БЛА КЁПЮРЛЕГЕ РЕМОНТ ЭТИЛЕДИ

Быйыл бизни республикада тынгылы жангыртыу ишле беш жолда (13 километр) эмда юч кёпюрде бардырыллыкъдыла.

КАЗБЕК КОКОВ ЧЫГЪАРМАЧЫ КОЛЛЕКТИВЛЕГЕ АХЧА САУГЪАЛА ТОХТАШДЫРЫУНУ ЮСЮНДЕН УКАЗГЪА КЪОЛ САЛГЪАНДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  чыгъармачы коллективлени къауумуна грантла тохташдырыуну юсюнден указгъа къол салгъанды. Анга кёре жыл сайын  бир миллион сомну тутхан юч грант тёленирикди.

ТАМАТА ТЁЛЮНЮ КЪАЙГЪЫСЫН КЁРЮП

КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий кезиулю кенгешин видеоконференция халда бардыргъанды.

УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

«Спорт наркотиклеге къажауду» деген чакъырыу бла каратени зендекай будо тюрлюсюнден Къабарты-Малкъарны биринчилиги бардырылгъанды. Анга республиканы шахарларындан бла эллеринден умутландыргъан спортчула къатышхандыла.

«ЖАША, ЖАШНА, МАЛКЪАРЫМ!»

Быйыл да республикада Малкъар халкъны жангырыу кюнюне аталгъан «Жаша, жашна, Малкъарым!» деген конкурслу фестиваль кесини ишин башлагъанды. Бу кюнледе ол тёрели халда Нальчикни 27-чи номерли школунда баргъанды.

ШКОЛ ТАБА БАРГЪАН ЖОЛНУ КЪОРКЪУУСУЗ ЭТЕРГЕ КЕРЕКДИ

Жолланы къайсылары да, эм биринчиден, адамгъа деп ишленедиле. Ала къоркъуусузлу, тап болургъа керекдиле - ол баямды. Школла таба баргъан жоллагъа уа бютюнда сакъ болургъа тийишлиди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке