Статьи на балкарском языке

ТЫШ КЪЫРАЛЛА ЭМДА БАШХА РЕГИОНЛА БЛА БАЙЛАМЛЫКЪЛА КЮЧ АЛА БАРАДЫЛА

Къабарты-Малкъар республикадан предприятияла эмда организацияла, буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, былтыр тыш къыралла бла жети процентге аслам сатыу-алыу этгендиле.

ЖАРСЫУЛАГЪА КЪЫСХА ЗАМАНДА КЪАРАЛАДЫ

Къабарты-Малкъарны Регионнга оноу этиу жаны бла арасы (ЦУР) республиканы инсанлары бла власть органланы арасында байламлыкъны жалчытырча эм чыкъгъан соруула къысха заманда тамамланырча ишни тири бардырады.  Аланы кёбюсю социал сетьледе «Telegram», «Однаклассники, «ВКонтакте» кётюрюлген “Инцидент

ШУЁХЛУКЪНУ КЮЧЛЕГЕН БАШЛАМЧЫЛЫКЪ

Минги тауда «Шуёхлукъну кёпюрлери» деген ючкюнлюк турист-патриот слётха Къабарты-Малкъардан, Ставрополь крайдан бла Къарачай-Черкесден 80-ден аслам окъуучу къатышхандыла. Проектни бардырыугъа «Биринчилени атламлары» битеуроссей жаш тёлю къымылдауну келечилери да къошулгъандыла.

САКЪАТЛЫКЪЛАРЫ БОЛГЪАНЛАГЪА БОЛУШУРЧА

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында «тёгерек столда» психикаларында энчиликлери болгъан адамланы реабилитацияларын бардырыуда саулукъ сакълау, социал къорууланыу учрежденияланы эм коммерциялы болмагъан организацияланы (НКО) араларында байламлыкъла тохташдырыуну юсюнден айтылгъанды.

ЖАШ ФАХМУЛАНЫ БЕЛГИЛЕГЕНДИЛЕ

Поэзияны халкъла аралы кюнюне жоралап Кенже элни Маданият юйюнде  регионла аралы  «Берег дружбы-КБР» фестивальны гала-концерти болгъанды.

СУРАТЛАРЫНДА – ЖЕРИБИЗНИ АРИУЛУГЪУ

Бараз кюн Нальчикде Къулийланы Къ Эсигизге салайыкъ, Магомет хабазчы жашды, Нальчикде жашайды. Таулада, тюзледе айланып, журтубузну ариу сейирлик жерлерин фотоаппарат бла суратха алдырады. Кезиуден кезиуге аланы «Заман» газетибизде чыгъара да турады.

САКЪАТЛЫКЪЛАРЫ БОЛГЪАНЛАГЪА БОЛУШУРЧА

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында «тёгерек столда» психикаларында энчиликлери болгъан адамланы реабилитацияларын бардырыуда саулукъ сакълау, социал къорууланыу учрежденияланы эм коммерциялы болмагъан организацияланы (НКО) араларында байламлыкъла тохташдырыуну юсюнден айтылгъанды.

ЖАРЫКЪЛЫКЪ АНЫ БИРГЕСИНЕ ЭДИ

Суратдагъы ортадагъы эр киши Атабийланы Мазанды. Халкъ усталадан бири эди. Сыбызгъыны аламат сокъгъанды. Ол аны жырлатхан, жилятхан, кюлдюртген, сарнатхан да этгенди. Кёп жылла мындан алгъа къызы Фатимат бла ушакъ этгенибизде, атасы тёртжыллыгъында юйретген эди сыбызгъы согъаргъа, деген эди ол.

«НЕ ЗАМАНДА ДА ТАУЛУ ТИШИРЫУНУ СЫФАТЫ, КЪЫЛЫГЪЫ МАНГА ЭМ АРИУ ЮЛГЮ БОЛГЪАНДЫ»

Жаш тёлюбюзню кёбюсю бюгюнлюкде ара шахарда  жетишимлеге жетеди. Интернетни хайыры бла Москвада, башха уллу шахарлада  бардырылгъан концертледе  ёню бла кёплени сейирсиндирген, кесин  сюйдюрген жырчы, актриса Алла Бойченкону да кёпле таныйдыла.

«МАНГА ХАРИ Ш ДА КЕСИЧА СЕЙИР КЁРЮНЕДИ»

Журналистика ишни кёлю бла сюйген, бийик даражалы журналист форумлада, эришиуледе алчы жерлеге тийишли болуп, миллетни атын игилик бла айтдырып тургъан къызыбыз Къадырланы Зульфияды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке