КЕСЛЕРИ ИШ КЪУРАГЪАНЛАГЪА ОНГ БЕРЕ

Кеслери иш къурап къармашханладан быйыл биринчи кварталда къыралны юлюшю болгъан компанияла 2,2 миллиард сом багъасына товарла эмда жумушла сатып алгъандыла. Озгъан жылны бу кезиую бла тенглешдиргенде, сагъынылгъан кёрюмдю 160 процент къошханды, келишимле этгенлени саны уа 1,5 кереге кёбейип, 2,9 минг инсаннга жетгенди, дегендиле МСП Корпорацияда. «Гитче эмда орта бизнес бла кюрешгенлеге 223-ФЗ закон бла белгиленнген сатыу-алыугъа къатышырча талай онгла бериледиле. Энди уа алагъа кеслери иш къурап къармашханла да тийишли болурча этилгенди. Башындагъы кёрюмдюле да аны хайырындан болгъандыла», - деп чертгенди аны башчысы Александр Исаевич.

Къабарты-Малкъарны Экономиканы айнытыу министерствосундан билдиргенлерине кёре, быйыл биринчи кварталда быллай инсанладан къырал 1,6 миллион сом багъасына товарла эмда жумушла сатып алгъанды. Ол, былтыр ал юч ай бла тенглешдиргенде, сегиз кереге окъуна кёп болгъанды.

Башха регионланы юсюнден айтханда уа, бек уллу ёсюм Курск областьда (504 миллион сом), Москвада (211 миллион сом), Санкт-Петербургда (92 миллион), Свердлов эм Калининград областьлада (45,6 эм 39,3 миллион сом) болгъанды. Анда баш жерни финанс, илму, техника, бухгалтер, юридический эмда страхование жумушла аладыла. Саулай айтханда, 2019 жылдан башлап, быллай инсанла бла къырал компанияла 14,7 миллиард сом багъасына сатыу-алыу этгендиле. Бир келишимни орта багъасы 546 минг сомгъа жетгенди.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:06

«ЖЮРЕК ЖЫЛЫУУБУЗНУ ТАС ЭТМЕЗГЕ КЮРЕШЕ ЖАШАЙЫКЪ»

Абадан адамла бла тюбешип, аланы жашлыкъларыны заманындан, жашаугъа кёз къарамларыны юсюнден да ушакъ этсек, кесибиз ол заманлагъа тюшюп, жашауну кёрюп къайтханча болабыз.

25.06.2024 - 09:04

ИССИДЕ КЪАРЫУСУЗ БОЛМАЗЧА

Жайны исси кюнлерине адамла бирча иги чыдаялмайдыла. Алай аны ауурулулугъун бираз женгиллендирирча амалла уа бардыла.

25.06.2024 - 09:03

ХОРЛАМ ЮЧЮН ЮЛЮШЛЕРИН КЪОШХАНДЫЛА

Нальчикде каратени араши тюрлюсюнден регионла аралы эришиу къуралгъанды, ол битеулю жорукъла бла бардырылгъанды.

25.06.2024 - 09:03

ХАУАНЫ КИРЛЕНДИРГЕНЛЕНИ – ЖУУАПХА

Къырал Думаны жыйылыуунда «Хауаны кирлендириуню эсеплерин чыгъаргъанда жорукъланы бузгъанланы эм хауаны кирлендирген веществоланы атмосферагъа атыуда чеклени сакъламагъанланы жууапха тартыуну юсюнд

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд