Статьи на балкарском языке

Тийишли багъыуну – заманында

Къабарты-Малкъарда «Саулукъ сакълау» миллет проект ишлеп башлагъанлы республиканы медицина биригиулерине онеки эндоскопия комплекс алыннганды. 

БАШ ЖОРУКЪЛАРЫ - САБИЙЛЕГЕ СЮЙМЕКЛИК, БИР БИРГЕ НАМЫС ЭТИУ

Тау эллерибизни мектеплеринде сабийлеге билим бериуге, адет-намысха юйретиуде да къаты къаралады. Хушто-Сыртда бу иш къалай къуралгъаныны, къаллай жетишимле эм чурумла болгъанларыны юсюнден аны школуну директору Къожакъланы Малик айтханды.

«Бизге эм сыйлы багъа адамланы ыразылыкъларыды»

Бюгюнлюкде Нальчикни курорт тийресинде орналгъан юч жулдузлу «Долина Нарзанов» санаторий  тири айный баргъан биригиуледен бириди. Анга 2018  жылдан бери иш кёллю эм хунерли тамата  Чапаланы Орусбийни жашы Ибрагим башчылыкъ этеди.

МАЛКЪАР ТЕАТРНЫ ЖАРЫКЪ ЖУЛДУЗУ

КъМР-ни сыйлы артисткасы, Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны актрисасы Биттирланы Махайны къызы Абидат туугъанлы бу кюнледе 105 жыл болады.

Магъаналы дерсле

КъМР-де ич ишле министр Василий Павлов полициячыланы кадет классыны окъуучулары бла «Эм магъаналыны юсюнден ушакъла» дерсни бардыргъанды. Курсантла бла тюбешиу ачыкъ ушакъ халда баргъанды. 

Терроризмге къажау бла кюрешни битеу жамауат бардырыргъа борчлуду

Терроризмге къажаулукъда  биригиуню кюнюне аталып, Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында «Терроризмни ниетлерине къажау турууда эм экстремизмни профилактикасын бардырыуда жамауат биригиулени жери» деген темагъа жыйылыу болгъанды.

ЭСКИ КИРИТЛЕЙ АТЫЛЫП

Назир бла Марина поездде танышхан эдиле. Къалын, къара бурма чачлы жаш къайдан эсе да юйюне, Марина уа ыннасына къонакъгъа келе эдиле. Къыз жашны тюз кёргенлей окъуна жаратханды. Ала бир купеге тюшген эдиле. Жолда келген 6 сагъатны ичинде жаш да къызгъа эс буруп, кесин сюйдюрген окъуна этгенди.

ОЗГЪАН ЁМЮРЛЕНИ ЫЙМАТЛЫ ХАЗНАСЫ

Къырал Эрмитажны  Шимал-Кавказ археология экспедициясы  Тёбен Къуркъужинде  доммакъ  ёмюрледен къалгъан эски къабырлада тинтиуле бардырады. Анга быйыл КъМКъУ-ну студентлери да къошулгъандыла. Аны юсюнден бизге университетни пресс-службасындан билдиргендиле.

Жашау журтла бла жалчытылынадыла

Къабарты-Малкъарда «Жашау журт эм шахар тийре» миллет проект тири бардырылады. Анга кёре былтыр биринчи январьгъа дери эсепге тюшген жашаргъа къоркъуулу болгъанларына журтланы иелерине жангы юйле берилирча мадар этилгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке