Статьи на балкарском языке

ПРОХЛАДНА РАЙОНДА БОЛУМГЪА ЭС БУРУЛГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Прохладный шахар округну активи бла тюбешгенди.

ЖАЙДА КЪАЛЛАЙ ЗАКОНЛА ИШЛЕП БАШЛАРЫКЬДЫЛА

Россейни жангы регионларыны праволу болумлары, экономиканы стратегия магъаналы бёлюмлерине тыш къыраллы инвестицияла, дагъыда законлагъа мартда къаллай тюрлениуле кийирилгенлерини юсюнден статьяда окъугъуз.

Жангы рагионла

«МЕН ГЪАРШНЫ ИНСАНЫМА»

Суратлау искусстволаны А.Л. Ткаченко атлы музейинде Хабичланы Исмайылны жашы Магомедни энчи кёрмючю ачылгъанды. Аны скульптуралары, бояу бла жазылгъан суратлары, графикасы жаланда Кавказда угъай, Россейде, башха къыраллада да белгилидиле.

ИГИ КЕСЕК ИШ ТАМАМЛАННГАНДЫ, АЛАЙ АЛДА БЮТЮН КЁП ЖУМУШЛА САКЪЛАЙДЫЛА

Бу кюнледе  КъМР-ни Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда жыйылыу болгъанды.

ЖАНГЫ ЮЙЛЕНИ ТОКГА КЪОШУУ

Былтыр «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиу 36 жашау журт тийрелеге ток ызланы къошханды. Аны иги кесеги Нальчикде кёп фатарлы жыйырма тёрт юйге жетеди.   

МАГЪАНАЛЫ СЕРМЕШДЕ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Бу кюнледе Санкт-Петербургда жаш спортчуланы араларында универсал сермешледен Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анга 37 региондан 500-ге жууукъ спортчу къатышхандыла.

ЖКХ-НЫ ЮСЮНДЕН НЕ БИЛЕСИЗ?

Алгъаракъда Нальчикде «Диктант ЖКХ» деген акция ётгенди. Аны Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде да бардыргъандыла. Вуздан билдиргенлерине кёре, аны адамланы жашау журт-коммунал мюлк бёлюмде окъуулулукъларын кючлендирир хыйсап бла къурагъандыла.

РОССЕЙНИ КУБОГУ - НАЛЬЧИКДЕ

Нальчикде эстетика гимнастикадан Россейни кубогу бардырылгъанды. Анга 21 команда къатышханды, алагъа 16 жыллары толмагъан къызла киргендиле.

ТАМАМЛАННГАН, ТОЛТУРУЛЛУКЪ ПРОЕКТЛЕ ДА КЁПДЮЛЕ

Кёп болмай Чегем муниципал районну администрациясыны башчысы Юра Борсов КъМР-ни Регионнга оноу этиу арасыны «Магъаналы  соруула» рубрикасыны чеклеринде тюзюнлей эфирге къатышханды.

БИРЕУРОССЕЙ ЭРИШИУДЕН – ЖЕТИ МАЙДАЛ

«Динамо» спорт обществону 100-жыллыгъына аталып, Нальчикни Универсал спорт арасында дзюдодан битеукъырал эришиу бардырылгъанды. Анга Россейни 14 регионундан 23 жыллары толмагъан 180-нге жууукъ спортчу къатышхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке