Статьи на балкарском языке

Къошакъ халда усталыкъ алыргъа эм урунургъа да болушлукъ табыллыкъды

Быйыл Къабарты-Малкъар къырал университет «Демография» миллет проектни чеклеринде «Урунургъа себеплик этиу» программаны бардыргъан къыралны вузларыны тизмесине киргенди. Аны РФ-ни Урунуу эмда социал къоруулау министерствосу бла Роструд бардырадыла.

Приватизация барады, андан бюджетге тюшген ахча кёбейгенди

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде депутатла 2020 жылда республиканы иелигинде болгъан ырысхыны приватизациясы къалай бардырылгъанын сюзгендиле. Жыйылыуну спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Нальчикде тигилген аскер кийимле бла танкчыла Парадда ётгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Военторг» АО-ну генеральный директору Владимир Павлов, Россейни Къоруулау министерствосуну хапчукла жаны бла службасыны таматасы Валерий Кудрявцев, «ВоенТекстильПром» ООО-ну учредители Аслан Аталиков бла ишчи тюбешиу бардыргъанды.

Белгиленнген кезиуден кеч къалмай

Кёп болмай Элбрус муниципал районну администрациясыны башчысы Залийханланы Къаншаубий Огъары Бахсанда яслини къурулушу къалай баргъаны бла шагъырейленнгенди. Мекям «Билим бериуню айнытыу» къырал программагъа эм «Демография» миллет проектге кёре ишленеди.

Ата-бабаларыны жолу бла барыргъа алланып

Уллу Хорламгъа аталып бардырылгъан къууанчлы ишлеге Къабарты-Малкъарны автомобиль-жол колледжи да къошулгъанды. «Наследники Победы» деген эришиу къуралгъанды.

«Барыбыз да бир командача къадалып ишлесек, салыннган борчланы бет жарыкълы толтураллыкъбыз»

Тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы Парламентине Послание этгенди эмда Правительствогъа, жер-жерли власть органлагъа экономиканы, социальный сфераны айнытыу жаны бла буйрукъла бергенди.

Медицина технологияланы бла кадрланы усталыкъларын шёндюгю излемлеге келишдирирге

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында «Биринчи медико-санитар болушлукъ бериуню айнытыу» деген регион проектни тамамлау тинтилгенди.

Цифралы амаллагъа кёчюу – экономиканы айнытыуну эмда социал хатерлени кёбейтиуню жараулу себеби

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бу кюнледе «Ростелеком» ПАО-ну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню директору Залим Хутов бла тюбешгенди.

Ал жанында – финанс болушлукъланы ачыкълыкъларын эм жамауатны бу жаны бла билимин игилендириу

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков «НСПК» АО-ну генеральный директору Владимир Комлев, Россей Банкны Юг ГУ-ну таматасы Евгений Эберенц, КъМР-де НБ-ны бёлюмюню управляющийи Мурат Керефов, «НСПК» АО-ну продуктларыны, цифралы эм технология сервислерин айнытыу директору Мария Точилова

Жамауат тийрелени тапландырыу барады

Май районда Котляревская станицада Маданият юйню аллында скверде тынгылы жангыртыу ишле барадыла. Муниципалитетни жер-жерли администрациясындан билдиргенлерине кёре, къурулушчула шёндю алайда жангы бордюрла орната турадыла. Узакъгъа созмай асфальт да саллыкъдыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке