Статьи на балкарском языке

ХОРЛАГЪАНЛАГЪА – КУБОКЛА, ГРАМОТАЛА, САУГЪАЛА ДА

Алгъаракълада  Быллымда  чаришле ётгендиле. Аланы элни администрациясы  эмда районну ветеринар службасы къурагъандыла. Эришиуге, быллымчыладан сора да,   Бахсан, Чегем, Черек районланы эмда  Акъ-Суу элни  келечилери да къатышхандыла. Алай бла байрам  эсде къалырча  болгъанды.

ЭЛЛЕ ИНТЕРНЕТ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНЫРЧА

РФ-ни Цифралы айнытыу, связь эмда аслам коммуникацияла жаны бла министерствосу кесини  телеграм-каналында  «Цифралы кемчиликлени кетериу» деген къыйматлы  проект жашауда  къалай тюрлю бардырылгъанын ангылатханды.  

КЪМР-НИ БАШЧЫСЫ РЕСПУБЛИКАДА ФЕДЕРАЛ ЖОЛЛАНЫ ИШЛЕГЕНЛЕГЕ ЫРАЗЫЛЫГЪЫН БИЛДИРГЕНДИ

Пятигорск шахарда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Упрдор «Кавказ» акционер обществону таматасы Александр Лукашук бла ишчи тюбешиую болгъанды.  Аны кезиуюнде юсюбюздеги жылны ал кёрюмдюлери сюзюлгендиле, 2024 жылгъа дери тамамланырыкъ ишлеге къарагъандыла.    Тюбешиуге дагъыда  Упрдор «Кавказны» та

ЮЙ САТЫП АЛГЪАНДА САКЪ БОЛУГЪУЗ

Сиз кесигизге юй неда фатар сатып алама десегиз, ол ишге болушлукъчуланы къатышдырыргъа керек тюйюлдю, деп ангылатадыла Росреестрни Къабарты-Малкъарда Управлениясында. Быллай сатыу-алыугъа хакъ излеп болушлукъ этерге сюйген адамланы биз да билалмазча аллай билимлери хазна болмаучуду.

АСКЕРЧИЛЕРИБИЗГЕ - САБИЙЛЕДЕН САУГЪАЛА

Кёп болмай Элбрус районну онюч билим бериу учреждениясыны окъуучулары Украинада энчи операциягъа къатышхан аскерчилерибизге жылы затла эм башха абериле  жыйып, Нальчикге пунктха жибергендиле.  

ОГЪУРЛУ, ХУРМЕТЛИ ДА КЁКЕЙ

Былай бир уллу жигитлик этип, атын битеу дуниягъа айтдырмаса да, туугъан элини, жамауатыны къайгъысын кёрген адамларыбыз хар заманда да болгъандыла. Аллахха шукур! Бюгюнлюкде да бардыла.

УРУНУУНУ ЮСЮНДЕН ЗАКОНЛАГЪА ТЮЗЕТИУЛЕ КИЙИРИЛГЕНДИЛЕ

Прокуратура ангылатады

Россейде урунуу жаны бла федерал законлагъа тюзетиуле кийирилгендиле, ол санда профессионал ишге налогну низамына да. Тюрлениулени юслеринден бизге КъМР-ни прокуроруну тамата болушлукъчусу Сотталаны Жанна айтады:

САБИЙЛЕРИ БОЛГЪАН ЮЙЮРЛЕНИ ОНГДУРУУНУ ЮСЮНДЕН

"Демография" миллет проектни чеклеринде Къабарты-Малкъарда «Сабий туугъан юйюрге финанс болушлукъ» деген регион проект бардырылады. Ол кеси да «Демография» деген миллет проектни чеклеринде тамамланады, деп билдиргендиле республиканы Урунуу эмда социал къоруулау министерствосунда.

САНЛАРЫНЫ ЭМ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫ ДА САУЛУГЪУ - НАСЫПНЫ БАШ ШАРТЫ

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар къырал университетде Россейни «Знание» жамауат биригиую  къурап  «Ментальное здоровье» форум ётгенди. Аны чеклеринде студентле сабырлыкъгъа, адежли болургъа, хунерлерин ачыкъларгъа  юйреннгендиле.

САБИЙЛЕРИ БОЛГЪАН ЮЙЮРЛЕНИ ОНГДУРУУНУ ЮСЮНДЕН

Къабарты-Малкъарда «Сабий туугъан юйюрге финанс болушлукъ» деген регион проект бардырылады. Ол кеси да «Демография» деген миллет проектни чеклеринде тамамланады, деп билдиргендиле республиканы Урунуу эмда социал къоруулау министерствосунда.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке