Статьи на балкарском языке

Юрий Чайка Казбек Коков бла ишчи тюбешиу бардыргъанды

Тюнене Пятигорскда Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы бла Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коковну ишчи тюбешиулери болгъанды.  Аны кезиуюнде субъектни социал-экономика эмда жамауат-политика айныуу не халда болгъанына, ол

ВЛАСТЬ ОРГАНЛАНЫ ЖУУАПЛЫЛЫКЪЛАРЫ ШАРТ ТОХТАШДЫРЫЛАДЫ

Быйыл 1 июньдан къыралда власть органланы ишлери бла байламлы законлагъа тюзетиуле кючлерине киргендиле. Ол санда федерал эм регион власть органланы араларында байламлыкъла, субъектни оноучусуну юслеринден  эм башхала. 

АЙЫРМАЛЫЛА МОСКВАГЪА БАРЛЫКЪДЫЛА

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюн анга  Нальчикде «Гладиатор» спорткомплексде грэпплингден СКФО-ну биринчилиги ётгенди. Биринчи кюнде Шимал Кавказны битеу субъектлеринден 360 спортчу къатышханды, экинчи кюн а кюйсюзге  250 чыкъгъанды. 

ИШЧИ БАЙЛАМЛЫКЪЛАНЫ КЮЧЛЕНДИРЕ

Бу кюнледе Россейни бла Къытайны регионла аралы эмда чекле къатларында байламлыкъла, сора энчи экономика тийреле жаны бла ишчи къауумуну кенгеши видеоконференция халда бардырылгъанды.

КАЗБЕК КОКОВ ИНГУШЕТИЯ РЕСПУБЛИКАНЫ КЪУУАНЧЛАРЫНА КЪАТЫШХАНДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  Магасда Ингушетия Республика къуралгъанлы 30 жыл толгъанына аталгъан къууанчлы ишлеге къатышханды. 

БАТЫРЛЫГЪЫ ЮЛГЮ БОЛГЪАНЛАЙ КЪАЛЛЫКЪДЫ

 «Кавказ бизникиле жанлыды» деген патриот акцияны чеклеринде Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары «Хорламны волонтёрлары», «Юнармиячыла» эмда «Кавказский рубеж» излеу отрядны келечилери бла тюбешгендиле. 

ЖОЛЛА ТАП ЭМ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА

Элбрусда «Къоркъуусуз эм качестволу жолла» миллет проектге кёре, подряд организация  Сога улу  бла Лесная орамлагъа тынгылы ремонт этип башлагъанды. 

АДАМГЪА, МАЛЛАГЪА, ЖЕРГЕ ДА ЗАРАНЛЫ ХАНСЛА

Эл мюлк жерледе заранлы битимлеге къажау иш не заманда да бардырылып турургъа керекди. Ансыз иги тирлик алыуну юсюнден айтыр амал боллукъ тюйюлдю. Быллай хансла топуракъны тозуратадыла, эл мюлк битимлени ёсюмюне чырмау этедиле.

САБИЙГЕ НЕНЧА ЖЫЛЫНДАН ЖАРАЙДЫ ИШЛЕРГЕ?

Акъылбалыкъ болмагъанлагъа урунуу келишимле 16 жылларындан башлап, бир-бирде андан алгъаракъ да тауусургъа эркин этиледи, деп ангылатадыла республиканы прокуратурасында.

Эки мингнге жууукъ адам жангы фатарлагъа кёчюрюллюкдюле

Шёндюледе Донбассны тийрелеринде энчи аскер операциягъа къатышып, анда жаралы болгъан 29 аскерчиге, Къабарты-Малкъарны Башчысыны буйругъу бла бир кезиулюк болушлукъ берилликди. Ахчаны республиканы къыстырыкъ фондундан бёлюрге оноу этилгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке