Статьи на балкарском языке

ЖЫР АНЫ СЮЙМЕКЛИГИДИ

Арт жыллада малкъар сахнада кёп фахмулу жаш адамны кёрюрге боллукъду.  Мызыланы Азретни жашы Мурадин да аланы санындады.  Ол 1992 жылда Булунгуда туугъанды. Медицина факультетде окъуп чыкъгъанды, волейбол эм музыка бла да тири кюрешеди.

ЭНЧИ МЮЛКЛЕРИ БОЛГЪАНЛАГЪА

Алай къайсы бахчалада да жаланда тирликни жыйыу бла тынчайып къалыргъа жарамаз. Ол тирлик берген жерге, жемиш тереклеге, юлкюлеге борчубузну къайтарыргъа да унутмазгъа керекбиз. Нек дегенде биз жыйгъан тирлик бла аладан иги кесек хайырлы веществола кетгендиле.

Аскерчилеге биригип болушурукъдула

КъМР-де Ич ишле министерствода Жамауат советни таматасы Руслан Макушев эм энчи аскер операциягъа къатышханлагъа болушлукъ жаны бла «Ата журтну къоруулаучусу» фондну КъМР-де бёлюмюню башчысы Муаед Дадов бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салгъандыла.

Минги тауну этеклеринде орналгъан миллет парк – эм игилени санында

РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин кесини орунбасарлары бла бардыргъан жыйылыуда къыралда жолоучула кёп баргъан жерледен бирине Минги тауну этеклери саналгъанын белгилегенди.

Черек ауузда – адабият ингирле

Бу кюнледе «Поэзияны чакълары» циклни чеклеринде, ол а Кавказны миллет тиллерине эмда маданиятларына аталады, назму окъуула озгъандыла. Аны жыл сайын да къурагъанла уа «Жан» адабият клубну келечилеридиле. Черек районда болгъан  тюбешиуню юсюнден а бизге Лилиана Шорданова билдиргенди.

Магъанасы ёсе баргъан фестиваль

Татарстанны ара шахары Къазанда озгъан ыйыкъда муслийман кинону халкъла аралы фестивалы баргъанды. Ол жыл сайын 2015 жылдан бери къуралады, быйыл а биринчи кере Къазан Кремльде озгъанды.

ДАРМАНЛА БЛА ЖАЛЧЫТЫУГЪА – ЭНЧИ МАГЪАНА

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында республикада льготачыланы дарманла бла жалчытыу къалай тамамланнганы сюзюлгенди.

ОСАГО ПОЛИСНИ ЖАРАШДЫРГЪАН КЪЫЙЫН ЭСЕ…

Автомашиналары болгъанла ОСАГО полисни алыргъа борчлудула. Аны страховой компанияла бередиле, кеслери да хакъын алып. Алай бирде аны жарашдыргъан къыйын болады. Компанияланы сайтларында, офислеринде да тыйгъычла чыгъып, адам полис алалмай туруучуду.

«ЁСЕ КЕЛГЕН ТЁЛЮЛЕНИ АЛЛАРЫНДА БОРЧУБУЗ ТАРЫХЫБЫЗНЫ, МАДАНИЯТЫБЫЗНЫ САКЪЛАРГЪАДЫ»

Сотталаны Борисни жашы Анзор Бедикни орта школунда географиядан, экономикадан бла ОБЖ-дан устазды. Аны кабинетинде эм сейири ол элни башында шыякы къабырлада тапхан бурун заманладан къалгъан экспонатланы кёрмючюдю.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке