Статьи на балкарском языке

ИГИ КЕСЕК ИШ ТАМАМЛАННГАНДЫ, АЛАЙ АЛДА БЮТЮН КЁП ЖУМУШЛА САКЪЛАЙДЫЛА

Бу кюнледе  КъМР-ни Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда жыйылыу болгъанды.

ЖАНГЫ ЮЙЛЕНИ ТОКГА КЪОШУУ

Былтыр «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиу 36 жашау журт тийрелеге ток ызланы къошханды. Аны иги кесеги Нальчикде кёп фатарлы жыйырма тёрт юйге жетеди.   

МАГЪАНАЛЫ СЕРМЕШДЕ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Бу кюнледе Санкт-Петербургда жаш спортчуланы араларында универсал сермешледен Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анга 37 региондан 500-ге жууукъ спортчу къатышхандыла.

ЖКХ-НЫ ЮСЮНДЕН НЕ БИЛЕСИЗ?

Алгъаракъда Нальчикде «Диктант ЖКХ» деген акция ётгенди. Аны Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде да бардыргъандыла. Вуздан билдиргенлерине кёре, аны адамланы жашау журт-коммунал мюлк бёлюмде окъуулулукъларын кючлендирир хыйсап бла къурагъандыла.

РОССЕЙНИ КУБОГУ - НАЛЬЧИКДЕ

Нальчикде эстетика гимнастикадан Россейни кубогу бардырылгъанды. Анга 21 команда къатышханды, алагъа 16 жыллары толмагъан къызла киргендиле.

ТАМАМЛАННГАН, ТОЛТУРУЛЛУКЪ ПРОЕКТЛЕ ДА КЁПДЮЛЕ

Кёп болмай Чегем муниципал районну администрациясыны башчысы Юра Борсов КъМР-ни Регионнга оноу этиу арасыны «Магъаналы  соруула» рубрикасыны чеклеринде тюзюнлей эфирге къатышханды.

БИРЕУРОССЕЙ ЭРИШИУДЕН – ЖЕТИ МАЙДАЛ

«Динамо» спорт обществону 100-жыллыгъына аталып, Нальчикни Универсал спорт арасында дзюдодан битеукъырал эришиу бардырылгъанды. Анга Россейни 14 регионундан 23 жыллары толмагъан 180-нге жууукъ спортчу къатышхандыла.

ТЕРЕКЛЕНИ БУТАКЪЛАРЫН КЕСИУНЮ ЖОРУКЪЛАРЫ

Терек бахчалары болгъанла, жаз башы келгенлей, алмаланы, кертмелени, башха жемиш тереклени бутакъларын кесерге кереклисин бек иги биледиле.

СТУДЕНТЛЕ БАНКНЫ ИШИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕННГЕНДИЛЕ

Россейни Банкыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечиси Людмила Зухова Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни окъуучулары бла тюбешгенди. Ол алагъа экономика къалай ишлегенини, аны айнытыуда РФ-ни Банкыны къаллай магъанасы болгъаныны юсюнден хапарлагъанды.

ТЁГЕРЕКДЕГИ КЪУДУРЕТДЕ ТЮРЛЕНИУЛЕДЕН КЪОРКЪУРЧАМЫДЫ?

Кином и тхыдэм зыщыбгъэгъуазэмэ, ар къыщыунэхуауэ къалъытэр 1895 гъэм дыгъэгъазэм и 28-рщ. А махуэм Париж къалэм и Капуцинок бульварым тет кафем Люмьер зэкъуэшхэм трахауэ дуней псом щыяпэ дыдэу щагъэлъэгъуауэ щытащ «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота» фильм кIэщIыр.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке