Статьи на балкарском языке

ТАМБЛАГЪЫ КЮННГЕ ТАУКЕЛ КЪАРАЙ

Бизни къыралда битеу керекли аш-азыкъладан хар не да элпекди. Андан артыгъы экспортха жибериледи. Продукциягъа сурам ёсе барады, аны чыгъарыу бла кюрешгенле уа импортну алышындырыу программаны андан ары толтурургъа таукел боладыла.

КЪОРКЪУУСУЗЛУКЪНУ ЖОРУКЪЛАРЫН КЪАТЛАЙ

Ташлы-Таланы школунда къуралгъан лагерьде солугъан сабийлеге къонакъгъа полициячыла баргъандыла. Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну эмда акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери  жаны бла инспекторла   суратланы конкурсун да къурагъандыла.

ГЮЛ БАХЧАЛА, ГАРА СУУЛА, АЙБАТ МАЙДАНЛА

Быйыл Къабарты-Малкъарны 100- жыллыгъына  Нальчикни жети скверинде беш минг терек, юлкю эм гюлле  салынырыкъдыла. Аны юсюнден бизге шахар округну  администрациясыны  пресс-службасындан билдиргендиле.

АТА ЖУРТУБУЗГЪА КЕРТИЧИ БОЛУРГЪА АНТ ЭТГЕНДИЛЕ

«Мен - Россейни инсаныма» патриот акцияны чеклеринде Нальчикни администрациясында 14 жыллары толгъан жаш адамлагъа РФ-ни инсаныны паспорту берилгенди. Бу къууанчлы тюбешиуге шахарны школларыны билим алыуда, жамауат жашауда, спортда жетишимле болдургъан  16 окъуучусу чакъырылгъандыла.

ИШСИЗЛИК ЮЧЮН ТЁЛЕУЛЕНИ ЗАКОНСУЗ АЛГЪАННЫ ЖУУАПЛЫЛЫГЪЫ

Законлагъа бузукълукъла этип, инсанла уруннганларыны, ишге тохташханларыны юслеринден шартланы букъдуруп, ишсизлени тизмесинден кетерилмей, тёлеуле алып тургъан кезиуле бардыла.

ТАУЛУ АШЛАРЫБЫЗ

Бизни ата-бабаларыбыз жашауларын малчылыкъ бла байламлы этип келгендиле. Малны сютюнден ала жау, бишлакъ, айран этип болгъандыла, этинден а тюрлю-тюрлю татымлы ашла хазырлагъандыла.

ИНСАНЛАНЫ ТИЛЕКЛЕРИН ЭСЕПГЕ АЛГЪАНДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков инсанла бла ыйыкъ сайын бардырыучу приёмун ётдюргенди.

ЧЕГЕМДЕ ДЗЮДОДАН СЕКЦИЯ АЧЫЛГЪАНДЫ

Муниципал власть органланы, дзюдону айнытыу «Локомотив» обществону регионда бёлюмюню, Россейли темир жолланы (РЖД) себепликлери бла Чегемни 5-чи номерли школунда дзюдодан секция ишлеп башлагъанды.

КАВКАЗ ХАЛКЪЛАНЫ ТЁРЕЛИ КУЛЬТУРАЛАРЫНДА ТЮРЛЕНИУЛЕ БИЛИМНИ ЖАЙЫУДАН БАШЛАННГАНДЫЛА

Кавказны халкълары Россейге къошулгъанлары бла Къабартыда бла Малкъарда уллу тюрлениуле башланнгандыла: административ, политика, сюд, культура, билим бериу, илму, интеллигенцияны хазырлау эм башха сфералада да.  РАН-ны Къабарты-Малкъар илму арасыны гуманитар тинтиулени институтуну этнология бёлюм

КЪАРЫУСУЗ ЮЙЮРЛЕНИ КЪАЙГЪЫСЫН КЁРЕ

ОНФ-ни Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери, кёп сабийли эмда къолайсыз он юйюрге аш-азыкъ хуржунла бла юйде керекли химия затла бергендиле. Бу ишни ала #МыВместе деген  акцияны чеклеринде тамамлагъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке