Статьи на балкарском языке

ИШИНИ БАШ МАГЪАНАСЫ – МАДАНИЯТЫБЫЗНЫ АЙНЫТЫУДУ

Аллай адамла боладыла: фахмулу да, ариу да. «1 КъМР» телеканалны «Малкъар» редакциясыны баш редактору, КъМР-ни сыйлы журналисти Мишаланы Ахузат аладан бириди. Социальный сетьледе  бериулерине къарагъанла ыспас сёзлерин «Ариу Ахузат» деп башлаучудула.

ЭКОНОМИКА НАЛОГЛА КЪАЛАЙ ЖЫЙЫЛГЪАНЛАРЫНА КЁРЕ АЙНЫЙДЫ

Будайланы Расул РФ-ни Налог службасыны КъМР-де Управлениясыны таматасыны орунбасарыды. Ол РФ-ни къырал граждан службаны 1-чи класслы кенгешчисиди, «КъМР-ни сыйлы экономисти» атха тийишли кёрюлгенди.

ЖОЛЛА ТАП ЭМ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА

Элбрусда «Къоркъуусуз эм качестволу жолла»  миллет проектге кёре, Сога атлы эм Лесная орамлагъа, саулай эки километрден артыкъгъа  тынгылы ремонт этилгенди.

ОЛ ШИНЕ АЛАЙ САКЪ ЭДИ

Миллет газетибизни тарыхын алып къарасакъ, ол жашауубузну кюзгюсю  болгъанлай, республикада экономиканы, культураны  айнытыугъа юлюшюн къошханлай келеди.

ВОДИТЕЛЬ УДОСТОВЕРЕНИЯНЫ КЮЧЮ ТАС БОЛМАЗЧА

Келир жыл водительлени не зат сакълайды?

КЪМР-НИ БАШЧЫСЫ «МУНИЦИПАЛ САГЪАТНЫ» БАРДЫРГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков тёрели «муниципал сагъатны» бардыргъанды.

ИШ КЁЛЛЮЛЮК, ЖЫЛЛА БЛА АЛЫННГАН СЫНАМ ДА

Баксанёнокда жашагъан Арсен Озов терек бахчалыкъ бла гитчелигинден кюрешип башлагъанды.  Атасына болуша, аны этгенине къарай, ишни эбине жетерге  кюрешгенди.

БОРЧЛАРЫ БОЛГЪАНЛА ТОКСУЗ КЪАЛГЪАНДЫЛА

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню специалистлери озгъан октябрьде бардыргъан рейд жумушларыны кезиуюнде 82 фатаргъа баргъан токну кесип кетгендиле. Аланы иелерини барыны да 2,2 миллион берликлери болуп, аны тёлемей тургъанлары ючюн.

ДИАБЕТДЕН КЪЫЙНАЛГЪАНЛАГЪА ТАТЛЫ ЗАТ АШАРГЪА ЖАРАЙМЫДЫ?

Сахарный диабетден  ауругъанла татлы  затланы  ауузланыугъа  энчи эс бурадыла. Бу ауруугъа  хорлатмаз ючюн, тюнене татлы  затланы  ашагъанла  аланы бюгюн  арталлыда хайырланмай къоядыла. Ол тюзмюдю?

САУ ДУНИЯГЪА КЪУУАТ, КЮЧ БЕРГЕН ТИШИРЫУЛАРЫБЫЗ

Таулу тиширыугъа къаллай уллу махтау берсек да, тамамлыкъ этерик тюйюлдю. Аны юсюнден Сыйлы Къуранда да айтылады. Анда ананы ыразылыгъын тапмагъан балагъа жаннет эшиги ачылмазлыгъы шарт чертиледи. Акъылманла да узакъ ёмюрледен бери аны алайлыгъына шагъат болгъанлай келедиле. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке