Статьи на балкарском языке

Бюджетлени ахчаларыны асламы, хар замандача, социал жумушлагъа къоратылгъанды

КъМР-ни Парламентини кезиулю жыйылыуунда былтыр республикалы бюджет къалай толтурулгъаны сюзюлгенди, Конституциягъа тюзетиуле экинчи окъулууда къабыл кёрюлгендиле, муниципал къуралыуланы айбатландырыуну жорукъларына къаралгъанды. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Жигитликни, намыслылыкъны эмда халаллыкъны юсюнден хапарлайды фильм

Москвада Кинону ара юйюнде бу кюнледе «Черкес-фильм» кинокомпанияны генеральный директору, кинорежиссёр Аскарбий Нагаплевни «Подвиг милосердия» деген документли фильми биринчи кере кёргюзтюлгенди.

Саулукълу турмушну жорукъларына гитчеликден юйретирге

КъМР-ни Парламентини Урунуу, социал политика эмда саулукъ сакълау комитетини башламчылыгъы бла «Инсанланы саулукълу жашауну бардырыугъа кёллендириу системаны къурау эмда осал къылыкъланы къойдуруу» регион проектни жашауда бардырыу» деген темагъа «тёгерек стол» къуралгъанды. 

Миллет проектле былтыр къалай толтурулгъанларыны эсеплери чыгъарылгъандыла, быйылны кёрюмдюлери сюзюлгендиле

Стратегиялы айныу эмда миллет проектле жаны бла советни Казбек Коковну башчылыгъы бла бардырылгъан жыйылыуунда миллет проектле былтыр къалай толтурулгъанларына къаралгъанды, быйылны кёрюмдюлери да сюзюлгендиле.

Казбек Коков:Ишчи жерлени къурау, жамауатны излемлерин тапдырыу бизнесни жууаплылыгъыды

КъМР-ни Башчысында Инвестицияла эм предпринимательство жаны бла советни кезиулю жыйылыуунда туризмни айнытыуну, IT-технологияланы сферасында инвестицияланы кёбейтиуню юслеринден баргъанды сёз.Аны ача, республиканы оноучусу Казбек Коков кенгеш Россейде предпринимательлени кюнюнде бардырылгъанын эс

Малчылыкъны бла къойчулукъну, инвестицияла проектлени хайырланып, айнытыуну юсюнден баргъанды сёз

Къумалы къойланы бла эчкилени Минеральные Воды шахарда бардырылгъан Битеуроссей кёрмючюнде КъМР-ни эл мюлк министри Хасан Сижажев, «Дамате» агрохолдингни регионлада айнытыу жаны бла вице-президенти Андрей Григоращенко бла тюбешгенди.

Хунерли эмда тырмашхан окъуучулагъа, аланы устазларына – махтау сёзле, саугъала, гюл къысымла

Бу кюнледе КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда 2020-2021 окъуу жылда школчуланы битеуроссей олимпиадаларыны регион кезиулеринде хорлагъанланы эмда ахыр кесеклеринде алчы жерлеге тийишли болгъанланы, аланы хазырлагъан устазланы, окъуу юйлени таматаларын д

Бирге ишлеуню мураты – электроэнергия бла чырмаусуз жалчытыу

Тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла «Россети Северный Кавказ» компанияны генеральный директоруну къуллугъун толтургъан Роман Левченко ишчи тюбешиу бардыргъандыла. Аны кезиуюнде республиканы оноучусу эки жанлы бирге ишлеу бек магъаналы болгъанын чертип айтханды.

Сёлешиуню баш магъанасы – билим бериу махкемелени къоруулауну эмда жаш тёлюню осал затладан сакълауну мадарлары

Тюнене Нальчикде КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъар Республикада Терроризмге къажау комиссияны бла Оператив штабны жыйылыуларын бардыргъанды. Анда билим бериуню объектлерин къоруулауну эмда жаш тёлюню аманлыкъдан сакълауну амаллары сюзюлгендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке