Статьи на балкарском языке

РОССЕЙНИ БИРИНЧИЛИГИНЕ ЖЕТЕУЛЕН КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Нальчикде встестилевой каратеден республиканы биринчилиги къуралгъанды, анда аскер искусстволадан «Барс-Тырныауз» академиясыны келечилери жетишимли болгъандыла. Ала жети майдал къытхандыла, алай бла Россейни биринчилигине андан жети спортчу къатышырыкъды. 

КЪОРКЪУУСУЗЛУКЪНУ ЖАЛЧЫТЫУНУ КЪАЙГЪЫСЫН КЁРЕ

Жоллагъа къарагъан «Кавказ» управленияны эмда ГИБДД-ны Шимал Кавказ федерал округда регионлада бёлюмлерини келечилери жоллада жюрюуде къоркъуусузлукъну жалчытыу жаны бла ведомствола аралы кенгешге къатышхандыла.

БИРИНЧИЛЕ ЖЫЙЫМДЫКЪ КОМАНДАНЫ КЪАУУМУНА КИРГЕНДИЛЕ

Бу кюнледе Кахун  элде аскер къол  тутушуудан 115 Кавдивизияны хурметине аталгъан эришиуле ётгендиле. Аны Аскер къол урушну федерациясы, Урван районну администрациясы эм Жаш техниклени  З. Налоев атлы станциясыны аскер-патриот арасы къурап бардыргъандыла.

КЪЫЙЫН БОЛУМЛАГЪА ХАЗЫРЛЫКЪЛАРЫН КЁРГЮЗТГЕНДИЛЕ

Бу ыйыкъда саулай да къыралда регионланы жаз башы кезиуде тёрели суу басыуладан бла от тюшюуледен къутхарыугъа жораланнган  битуроссей юйрениуле бардырыладыла.  РФ-ни МЧС-ини КъМР-да Баш управлениясы да ол санда энчи составны къыйын болумлагъа хазырлыгъын ачыкълау жаны бла экикюнлюк команда-штаб

РОССЕЙНИ БИРИНЧИЛИГИНЕ КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Грозныйде эркин тутушуудан 18 жыллары толмагъан гёжефлени араларында СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды. Эришиуге Чеченден, Дагъыстандан, Къабарты-Малкъардан, Къарачай-Черкесден, Шимал Осетия-Аланиядан бла Ставрополь крайдан 350-ден аслам спорчту къатышхандыла.

БИР НАЛОГ СЧЁТНУ ЮСЮНДЕН СЕМИНАР

Алгъаракъда Федерал налог службаны (ФНС) Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде кезиулю семинар бардырылгъанды. Сёз анда бир налог эсепни (ЕНС) юсюнден баргъанды, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

ЖЫЛЫ ЖЮРЕКЛИ ЭМДА АЧЫКЪ ХАЛДА

Озгъан баш кюн Нальчикде Къырал концерт залда  назмучу  Мусукаланы Азнорну къызы Сакинат бла тюбешиу болгъанды. Аны республикада  Китапны сюйгенлени  биригиую къурагъанды.

«ЁМЮРЛЕДЕН КЕЛГЕН КЪОЛ УСТАЛЫКЪЛАРЫБЫЗ БЛА ХАЙЫРЛАНА, АЛАНЫ ДУНИЯГЪА КЁРГЮЗТЕ БИЛМЕЙБИЗ»

Таулуланы битеу да Россейге белгили суратчылары болгъаны бек уллу жетишимлерибизден бириди. Алай арт жыллада бу усталыкъны сайлагъанла аздан аз болуп барадыла. Ол а бек жарсырча шартды.

ТАНГ КЕСЕК ЖОЛ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  республикалы магъаналы алтмыш километрден аслам   жолгъа тынгылы ремонт этилликди.  Аны юсюнден бизге КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргендиле.

МАЛКЪАР БЛА АЗИЯ ЖЮРЕКЛЕРИНЕ БИРЧА СЫЙЫННГАНЛА

Биз, кеси жерибизде туугъанла, ёсгенле окъуна Азияны бек сюебиз. Нек? Ол аталарыбызны – аналарыбызны, ынналарыбызны – аппаларыбызны да онюч   кёчгюнчюлюк жыл кечиндиргенди. Биз, кёчюрюлген тёлюню сабийлери, гитче заманыбызда къуруда Азияны юсюнден  хапарла эшитгенлей ёсгенбиз.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке