Статьи на балкарском языке

Жер-жерледе инфраструктура проектлени толтуруу – регионланы онгдурууну ышаннгылы жолу

«Единая Россия» партия регионлада инфраструктура объектлени айнытыугъа себеплик этерикди: кёп къатлы юйлени арбазларын тапландырыудан башлап, артыкъда магъаналы уллу проектлени къурулушларына дери.

Берилген жангы машиналарыны руль артына олтуруп, къууанып кетгендиле

Социал страхование фондну Къабарты-Малкъар регион бёлюмюнде тюнене къууанчлы иш болгъанды: тюрлю-тюрлю жыллада ишлеп, производствода кеслерин ачытып, къыяулу болгъан инсанлагъа «Лада-Гранта» жангы автомобильле берилгендиле.

Окъууда, жарауда да – низамлы

Ёсе келген тёлюлени ариу халда юйретиуде, аланы кюч-къарыу, ниет жаны бла да чыныкъдырыуда спорт, айхай да, уллу магъананы тутады. Гитче гёжефлени араларында эришиуле уа хорламгъа итиниулюклери бла абаданланы араларында бардырылгъанларындан артха къалмайдыла.

Асфальтны качествосун дайым къаты контрольда тутадыла

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосу «Къоркъуусуз эм тынгылы автомобиль жолла» миллет проектни чеклеринде ызлагъа болжалдан кеч къалмай ремонт этилирине дайым контроль этгенлей турады. Аны юсюнден ведомствону пресс-службасы билдиреди.

Магъаналы сорууланы толу ачыкълагъандыла

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны законлукъну тутуу, адамланы эркинликлери, улутхачылыкъгъа къажау эм ОНК бла байламлыкъла жюрютюу жаны бла комиссиясы «Къабарты-Малкъарда къолайлары аз юйюрлеге, кеслери жашагъан файдалары аз адамлагъа болушлукъ этиуню юсюнден» 53-чю республикалы законну толту

Газ ызгъа беш мингден аслам юй къошуллукъду

Специалистле айтханнга кёре, Россейде 2023 жылгъа дери газ ызгъа хакъсыз эки миллионнга жууукъ юй къошуллукъдула, ол санда Къабарты-Малкъарда беш мингден аслам арбаз.

Бир ненча жыл мындан алда бегитилген келишим энди эки жанына да файда келтирип турурча

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла Санкт-Петербургну губернатору Александр Беглов 2021-2026 жыллада кёп жанлы бирге ишлеуню юсюнден келишимге кёре тамамланыллыкъ ишлени планына къол салгъандыла.

Орамланы, юйлени арбазларын къолгъа алгъандыла

Быйыл «Шахар болумну игилендириу» программагъа кёре, Тырныауузда, Элбрусда, Кёнделенде эм Быллымда кёп фатарлы юйлени арбазларына эм башха объектлеге тынгылы ремонт этилликди.

Законланы жарашдырыуда эм жетишимлилеге – алгъышлаула, грамотала, лауреатлагъа уа – дипломла

КъМР-ни Парламентинде «Мени законла жарашдырыу башламчылыгъым» республикалы конкурсда хорлагъанланы атлары белгили этилип, алчылагъа грамотала, лауреатлагъа уа дипломла берилгендиле.

Керти сюймекликни сёзлери бла терен акъыллы назмулары эшитилгендиле

4 июньда Къабарты-Малкъарны халкъ поэти, Ленинчи, СССР-ни, РФ-ни да Къырал саугъаларыны лауреаты Къулийланы Къайсынны эсгеребиз. Ол арабыздан кетгенли быйыл отуз алты жыл болады.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке