Статьи на балкарском языке

ЖОЛОУЧУЛУКЪ СЕЙИР БОЛУРЧА

Билдире тургъаныбызча, Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосунда экскурсоводланы (гидлени) сынау, алагъа багъа бериу барады. Бу иш «Туризм эм къонакъбайлыкъны индустриясы» миллет проектни чегинде салыннган борчланы тамамлар ючюн толтурулады.

ЖОРУКЪЛАНЫ ЭСДЕ ТУТАРЧА

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башламчылыгъы бла Нальчикде 10-чу номерли китапханада магъаналы дерс ётгенди. Ары келген сабийлеге электрокючню къоркъуусузлу хайырланыуну юсюнден хапарлагъандыла.

НИЗАМГЪА ГИТЧЕЛИКДЕН ЮЙРЕНЕ

Къарчаланы Ислам 2014 жылны 18 ноябринде туугъанды. Бюгюнлюкде ол Нальчикни 12-чи мектебини ючюнчю классыны окъуучусуду, карате бла эки жылны тренер Будайланы Казбекде кюрешеди. Спортха уа аны анасы Къарчаланы Сакинат келтиргенди. «Казбек къоншумду, кеси да жетишимли каратечиди.

ОЛ НЕ ЖАНЫ БЛА ДА АЙЫРМАЛЫ ЭДИ

Орусбийланы Хажи-Муратны жашы Ибрагим 1920 жылда Къарачайны бек эрттегили эллеринден биринде – Къарт Журтда – туугъанды. Элбрусну ары жанында, уллу Къобан сууну боюнунда. Тау этеклеринде ёсген нарат, назы тереклени ариу хауаларын солуй, таза гараладан иче ёсгенди.

УСТАЛЫКЪНЫ МУРДОРУ БИЛИМ БОЛГЪАНЫНА ИЙНАНА

Жаш тёлюбюз окъууда, ишде да бет жарыкълы бола, бизни кёллендиргенлей, жамауатыбызны тамблагъы кюню ышаннгылы болуруна ийнандыргъанлай келгени къууанырча шартды.

ОЮН ХАЛДА СЫНАУЛА

Къабарты-Малкъар къырал университетни бийик билим бериуню халкъла аралы школунда орус тилден олимпиада бардырылгъанды. Анда орус тилге къалай юйреннгенлерин Палестинадан сабийле да кёргюзтгендиле.

ЖЫР-ТЕПСЕУ БЛА ЖАРЫКЪЛЫКЪ САУГЪАЛАГЪАНДЫЛА

Жайны биринчи кюнюнде   Курорт залда къуралгъан концертде жаш жырчыла кёп эдиле. Башхача айтсакъ, ала, быллай сахнагъа чыкъгъынчы, интернетде кёрюнюп, бир жырлары бла халкъгъа кеслерин сюйдюргенле.

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛАГЪА КЪАЙГЪЫРЫУ БЛА

Республикада Палестинадан келип тургъан жаш адамла Славян жазыуну бла маданиятны кюнюне аталгъан жарыкъландырыу ишлеге къатышхандыла, деп билдиредиле Курортла эм туризм министерстводан. 

ЖЕТИШИМЛЕ, САУГЪАЛА, ЫРАЗЫЛЫКЪ СЁЗЛЕ ДА

Бу кюнледе «Театрда ишлегенлени  союзу»  Битеуроссей жамауат биригиуню Къабарты-Малкъарда регион бёлюмюнде озгъан жылны ичинде тамамланнган сахна ишледе жетишимли болгъанланы саугъалау баргъанды.  Къууанчлы жыйылыуну ол союзну башчысы Майя Фирова ачханды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке