Статьи на балкарском языке

ЖАНГЫРТЫЛГЪАН ЖОЛЛАДА КЕМЧИЛИКЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН БИЛДИРИГИЗ

Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясына жоллагъа этилген ремонтха игирек эс бурургъа чакъыргъандыла.

ИШ БЛА ЖАЛЧЫТЫУЧУЛАНЫ ЭСЛЕРИНЕ

Урунуу рынокда болумну игилендириуню  юсюнден

СЕЙИР АХЧАЛА

Австралия къыралны ондолларлыкъ ахчасын эки тенг этип жыртсанг окъуна да, ол кючюн тас этерик тюйюлдю. Алай этгенден сора уа, хар бир кесеги да бешишер долларны багъасын тутарыкъды.

ЭНЧИ САКЪЛАННГАН ЖЕРЛЕНИ АЙНЫТЫУГЪА ВОЛОНТЁРЛАНЫ КЪОШУМЧУЛУКЪЛАРЫ

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар  бийик-тау заповедникде тёрели волонтёрланы лагери программа болгъанды. Аны биринчи сменасына   Россейни география обществосуну «ЮНЭК»   жаш тёлю клубуну  келечилери бла экология-биология араны  (ЭБЦ) педагоглары  къатышхандыла.

ТАРЫХ МАГЪАНАЛЫ АНГЫЛАУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫКЪ, БУРУННГУДАН КЕЛГЕН АДЕТ-ТЁРЕЛЕРИБИЗНИ ТАМЫРЛАРЫ

Малкъарлыланы къурманлыкъ адетлери бла байламлы бу материалны ал кесеги 21 июньну номеринде басмаланнганды.

Сый къанганы артында

ЖАНГЫ ОКЪУУ ЖЫЛГЪА ЧЫРМАУ ЧЫКЪМАЗЧА

Кёп болмай КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Анзор Езаов эм Бахсан муниципал районну администрациясыны башчысы  Артур Балкизов тынгылы  ремонт этилирге керек  школлада  болгъандыла. 

ПОЛИЦИЯЧЫЛА СОЛУУ ЛАГЕРЬНИ ЖОКЪЛАГЪАНДЫЛА

«Къабарты-Малкъар наркотиксиз» акцияны чеклеринде Россейни Ич ишле министерствосуну  Элбрус районда бёлюмюню къуллукъчулары Тырныауузну 6-чы номерли орта школунда солуу лагерьге къонакъгъа келгендиле.

МИНГИ ТАУГЪА СЫНАМЛЫ ЁРЛЕУЧЮЛЕ ЧЫГЪАРЫКЪДЫЛА

Алгъаракълада билдиргенибизча, Къабарты-Малкъарны къыраллыгъын белгилеуню чегинде августда «Эльбрусиада – 2022» боллукъду. Анга кёре Россейни жер-жерлеринден келип, Минги таугъа бир жолгъа 100 инсан чыгъарыкъдыла.

Къошакъ билим бериуню онгларын сюзгендиле

Бу кюнледе  Сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясында къошакъ билим бериуге жораланып «тёгерек стол» бардырылгъанды. Анда сёз 2030 жылгъа дери къошакъ билим бериу жаны бла  концепцияны  баш  жолларыны  эмда борчларыны юсюнден баргъанды.

«ЭСГЕРИУНЮ СВЕЧАСЫ» БИТЕУМИЛЛЕТ АКЦИЯГЪА БУРУЛГЪАНДЫ

22 июньда Эсгериуню бла бушууну кюнюнде хар жыл да  Россейде  «Эсгериуню свечасы» битеумиллет акция бардырылады. Ол  Уллу Ата журт урушда бизни мамыр жашауубуз ючюн жанларын берген жигитлени хурметине  аталгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке