Статьи на балкарском языке

СЮЙГЕН ИШИНЕ БЕРИЛГЕН ИНСАН

Милицияны майору Тохаланы Абдуллахха Хушто-Сыртны аягъында Чегем чучхурлагъа баргъан таргъа кирген жерде орналгъан «Тарны иеси» деген ашханасында тюбегенбиз. Ол аны жашлары бла бирге ариу, суу ташланы сайлап алай къалагъанлы 15 жылгъа жууукълашханды.

БИЙИК ДАРАЖАЛЫ КЪОНАКЪБАЙЛЫКЪ

Бу жол а мени жолгъа атландыргъан къарындашымы жашы Ибрагим эди. Ол юй бийчеси, юч къызы бла да бара, мени да биргелерине чакъыргъанды.

Бергенни кёлю жарыкъ

2018 жылдан бери «Назы терекдеги муратла толадыла» акция, битеу къыралдача, бизни республикада да кенг халда бардырылады. Къабарты-Малкъарда быйыл 15 ноябрьде аны «Биринчилени къымылдаулары» регион жамауат организация башлагъанды. Ол февральны ахыр кюнюне дери бардырыллыкъды.

ТАРЫХНЫ БИЛИУ – ШУЁХЛУКЪ БАЙЛАМЛЫКЪЛАГЪА СЕБЕПЛИК

«Социо-маданият проектлеге болушлукъ этиу эм айнытыу «Мирт» ара» коммерциялы болмагъан организацияны башламчылыгъы бла Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында, 115-чи атлары дивизияны тарыхына жораланып, кишиликни регионла аралы дерси къуралгъанды.

ЧАЙ ОГЪЕСЕ КОФЕ?

Адамла бек сюйген затладан биридиле была экиси да. Кёбюсюнде ол алада кофеин болгъаны бла байламлыды. Ол а адамны санын, чархын тирилтген затды. Саулукъгъа хайыры уа болурму аны?

Кофеини къайсындады кёп?

ТУРИСТЛЕНИ САНЫНА КЪОШУЛА БАРЫРЧА

Арт жыллада Шимал Кавказда, ол санда Къабарты-Малкъарда солургъа сюйгенлени санына танг къошула барады. Сёз ючюн,  быйыл жайда  былтырдан эсе 25 процентге кёп адам келгенди.   Тюзюн айтханда, юч айны ичинде регионну 600 минг турист жокълагъанды.

ЖАШАУУНУ АСЛАМЫСЫН ИЛМУНУ АЙНЫТЫРГЪА ЖОРАЛАГЪАНДЫ

Тюрколог, къарачай-малкъар тил билимни   айнытыугъа уллу къыйын салгъан алим, филология илмуланы  доктору, профессор Гузеланы Магомедни жашы Жамалгъа 82 жыл  толады.

«Сахнагъа юйреннген андан кетип къалалмайды»

 Малкъар сахнабызда жаш фахмуларыбызны саны ёсе баргъаны бек къууандырады. Занкишиланы Марат да аланы арасында алчы жерни алгъаны баямды. Аны «Эгечле», «Насыпны жулдузу», «Анам», «Унут да къой», «Сен ийнан», дагъыда башха ариу жырларын кёпле таныгъан, сюйген да этедиле.

Боташланы таш

Боташлары уллу белгили тукъумланы бирине саналады. Башхаладача, бу тукъумдан да кёп белгили адам чыкъгъанды.

ЖУУАЛАНЫ ХАЙЫРЛЫЛЫКЪЛАРЫ АДАМГЪА ХАЙЫРЫ ЭМДА ХАТАСЫ

Шампиньон деп жууаланы бир тюрлюсюне айтадыла. Аны кёп ашлагъа къошадыла, алайлай, биширип неда къуууруп да хайырланадыла. Арт кезиуледе бу затланы бизде ашханалада да шишликча къуууруп бередиле. Аланы да кёпле сюйюп аладыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке