Статьи на балкарском языке

Жаш инспекторла жолда жюрюуню жорукъларын уста билгенлерин кёргюзтгендиле

Нальчикде жангы автомобиль шахарчыкъ ачылгъанды. Анда ол кюн окъуна Жолда жюрюуню жаш инспекторларыны «Къоркъуусуз чарх» деген ат бла республикалы конкурсу да ётгенди. Республиканы хазна къалмай битеу районларындан 12 команда къатышханды.

«Дунияда сабийден багъалы зат да жокъду»

Сабийлени къоруулауну халкъла аралы кюнюнде Парламентни спикери Татьяна Егорованы башчылыгъында депутатланы къаууму Прохладныйде сабий-юй интернатда тургъан балачыкълагъа къонакъгъа баргъандыла.

Кёпюрню бла жолну жангыртадыла

Кёнделенде «Эл жерлени комплекс халда айнытыу» къырал программагъа кёре Хаймашагъа баргъан жолда жангы кёпюрню къурулушу бите турады. Аны узунлугъу 20 метрге жетерикди, саулай ишлеге уа 5 миллион сом чакълы къоратыллыкъды.

Къоркъуусузлукъну жалчытыргъа итинип

Нальчикде автогородок ачылгъанды, аны бла бирге уа жолда жюрюуню жаш инспекторларыны «Къоркъуусуз чарх» конкурсу да болгъанды.

Регионда мюлкюнде роботланы ол биринчи хайырланып башлагъанды

КъМР-ни Башчысыны указы бла экономиканы айнытыугъа уллу къошумчулукъ этгени эмда кёп жылланы жарыкъ бетли уруннганы ючюн энчи предприниматель, КФХ-ны таматасы Жаппуланы Жаннет Къабарты-Малкъар Республиканы Сыйлы грамотасы бла саугъаланнганды.

Сюзюуню темасы – Интернет коммуникация ызны кенг жайыуну мадарлары

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда «правительстволу сагъатда» республикада Интернет коммуникация ыз къалай жайылгъаны сюзюлгенди.

Казбек Коков Нальчикден Санкт-Петербургга жангы рейс бла учханды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене Санкт-Петербургга халкъла аралы форумгъа къатышыр ючюн жангы рейс бла учханды. Нальчикден Санкт-Петербургга хауа жолну «Россия» авиакомпания майны ахырында ачханды. Биринчи кере Нальчикге ол рейс бла самолёт 90 процентге толуп келгенди.

Халны терен тинтгендиле

Кёп болмай Черек муниципал районну башчысы Этезланы Мухамматны башчылыгъы бла кенгеш болгъанды. Ол 2020 жыл бюджетни жалчытыуну эсеплерине эм башха соруулагъа жораланнганды.

Сёлешиуню темасы – музейлени шёндюгю излемлеге келишдириу эмда аланы фондларын толтуруу

КъМР-ни Парламентини Культура, граждан обществону айнытыу эмда информация политика жаны бла комитети кесини кезиулю жыйылыуун Къабарты-Малкъарны Миллет музейинде бардыргъанды.

Россейни командасы чемпионатда алтын майдал къытханды, аладан ючюсюн – бизни спортчуларыбыз!

Болгарияны ара шахары Софияда 16 жыллары толмагъан гёжефлени араларында эркин тутушуудан Европаны чемпионаты бардырылгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке