Статьи на балкарском языке

«ЭСГЕРИУНЮ СВЕЧАСЫ» БИТЕУМИЛЛЕТ АКЦИЯГЪА БУРУЛГЪАНДЫ

22 июньда Эсгериуню бла бушууну кюнюнде хар жыл да  Россейде  «Эсгериуню свечасы» битеумиллет акция бардырылады. Ол  Уллу Ата журт урушда бизни мамыр жашауубуз ючюн жанларын берген жигитлени хурметине  аталгъанды.

Сейир шартла ачыкъланырларына ышаныпдыла

Быйыл августда  Шимал Кавказны  археология экспедициясы Къабарты-Малкъардан  коллегалары бла бирге Кёнделен-2 эм  Заюково-3    комплекследе къазыу ишле бардырлыкъдыла. Ала бизни эрагъа дери   VIII ёмюрледе къуралгъан  буруннгу эллеге саналадыла.   

Экономиканы айныуу тутхучлуду, белгиленнген проектле да толтуруладыла

 «Ангылатабыз. Къабарты-Малкъар» проектни чеклеринде КъМР-ни экономиканы айнытыу министрини орунбасары Ольга Белецкая республиканы Правительствосуну «ВКонтакте» майданында тюзюнлей эфирге къатышханды.

Контрольну къатыландырыуну дурус кёргендиле

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда кёп къатлы юйлеге башчылыкъ этген компаниялагъа лицензияла бериуню эмда къырал жашау журт контрольну тамамлауну сорууларына къаралгъанды. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. 

ЖАНГЫРТЫЛГЪАН ЖОЛЛАДА КЕМЧИЛИКЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН БИЛДИРИГИЗ

Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясына жоллагъа этилген ремонтха игирек эс бурургъа чакъыргъандыла.

ОЮЮНЛАРЫБЫЗ УНУТУЛМАСЫНЛА

Бюгюнлюкде халкъыбызны жаш тёлюсюню  миллетибизни тарыхына, жашау турмушуна, оюнларына, жырларына бла тепсеулерине сейири уллуду. Бютюнда ала телевидение, радио неда интернет болмагъан кезиуде жаш адамла заманлары зауукълу ётерча къаллай амалланы хайырланнганларын билирге сюедиле.

БАГЪАЛЫ ТЕМИРЛЕНИ ЮСЮНДЕН ТЮЗЮ ЭМ ТЕРСИ

Алтын бла кюмюш не заманда да багъалы затла болгъандыла. Къолда ахчаны учуз бола баргъандан сакъларгъа эмда кёбейтирге сюйгеннге, бюгюнлюкде аланы сатып алгъандан хайыры боллукъмуду?  

Ахчаны багъалы темирледе тутуу ышаннгылы амалды

БАЙЛАМЛЫКЪЛАНЫ ИКЮЧЛЕНДИРИРГЕ ТАУКЕЛДИЛЕ

Кавказ.РФ  биригиуню директору Хасан Тимижев  бла  Россейни  экология  операторуну таматасы  Денис Буцаев  Петербургдагъы  XXV халкъла аралы экономика форумда байламлыкъда ишлеуню юсюнден келишимге къол салгъандыла.

Юйрениуле – Минги тауда

Россейни лыжалада учуудан юниор жыйымдыкъ командасы бу кюнледе юйрениу-жарау этиулерин Минги тауда бардырады. 

Жерни тюбюнде, башында да – сейир тинтиуле

Минги таугъа солургъа келген туристле, экскурсантла тауну тюбюнде, Тырныауузну бла Элбрус элни араларында, «М» харфха эс бурмай къоймайдыла. Алайдан тоннель барады: бийиклиги тёрт минг метрден атлагъан Ындырчи тауну ичинде  нейтринолу обсерваторияны жер тюбюнде лабораториялары орналыпдыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке