Статьи на балкарском языке

БЕЛАРУСЬДАН – ТЁРТ МАЙДАЛ БЛА

Минскде тхэквондодан Беларусьну ачыкъ чемпионаты бардырылгъанды, анга 2006 жылда эм андан сора туугъан эр кишиле бла тиширыула къатышхандыла.

УРУШ ЖЫЛЛАНЫ ПОЭЗЯСЫНЫ ЫШАНДЫРГЪАН КЮЧЮ

Къабарты-Малкъарны поэзиясы уруш жыллада деменгили ниет кюч эди, жамауатны таукелликге, жигитликге чакъыргъан кюч. Патриот макъамла, патриот сезимле кёп эдиле анда. Шуёхлукъ, къарындашлыкъ сезимле.

САБИЙЛЕГЕ ТОК КЪОРКЪУУЛУ БОЛГЪАНЫН АНГЫЛАТХАНДЫЛА

«Каббалкэнергону» Май районда электрокюч сетьлерини келечилери Нальчикде «Тейри къылыч» сабий арада кечиннгенле бла тюбешгендиле. Къонакъла алагъа электрокючню юсюнден кёп магъаналы зат айтхандыла.

БИР НАЛОГ СЧЁТНУ ЮСЮНДЕН СЕМИНАР

Алгъаракъда Федерал налог службаны (ФНС) Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде кезиулю семинар бардырылгъанды. Сёз анда бир налог эсепни (ЕНС) юсюнден баргъанды, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

ЁРТЕН ТЮШЕР ЖЕРЛЕГЕ - АСЛАМ ЭС

Жаз башы от тюшерге къоркъуу кезиуледен бирине саналады. Белгилисича, ёртенлени асламысы адамны хатасындан башланадыла. Бютюнда бу кюнледе инсанланы асламысы бахчаларында бла жер юлюшлеринде къауданны, чырпыны эмда башха аберилени кюйдюрюрге ашыгъадыла.

ГАЗ БЛА БАЙЛАМЛЫ ЖУМУШЛАН ТАМАМЛАНАДЫЛА

Нальчикде «Газпром межрегионгаз Нальчик» эм «Газпром газораспределение Нальчик» биригиулени кёк отлукъ бла байламлы соруулагъа къарагъан  бир арасы былтыргъа  ишин эсеплегенди. 

ХАТАНЫ АЗАЙТЫРЧА

Россейни Правительствосуну бегимине тийишлиликде От тюшюуге къажау низамын тохташдыргъан жорукълагъа тюрлениуле кийирилгендиле, деп билдиредиле МЧС-ни регионда бёлюмюню пресс-службасындан.

«БИБЛИОТЕКАЛА ЖАНГЫЗДА КИТАПЛА ЖЫЙЫШДЫРЫЛГЪАН ЖЕРЛЕ ТЮЙЮЛДЮЛЕ»

Элбрус районну Ара библиотека системасына Тырныауузда бла элледе орналгъан 14 библиотека бла аланы бёлюмлери киреди. Аладан эм эрттегилиле 1938 жылдан бери ишлеген ючюнчю бёлюм, сабий эм ара библиотекала, Быллымда, Кёнделенде бла Огъары Бахсанда китапханаладыла.

ЖЕРЧИЛИКДЕ, МАЛЧЫЛЫКЪДА КЁРЮМДЮЛЕ ИГИДИЛЕ

Бюгюнлюкде Бахсан  шахар округну  эл мюлкге бёлюннген жерлерини  уллулугъу 12935 гектаргъа жетеди.  Андан ортакъгъа сабанлыкъла бла бахчалыкълагъа  – 9287, биченликлеге – 725, сириуге-71 эм терек бахчалыкълагъа 1386 гектар жетеди.

ТЕРЕКНИ ПОДСТАНЦИЯСЫ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

 «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню специалистлери  республиканы электросетьлерине тынгылы ремонт этиу программагъа кёре,  ол санда кюз эм къыш кезиуге хазырланыуну профилактиканы чеклеринде, быйыл 35 кВ кюч ток берген  «Терекская» подстанциягъа тынгылы ремонт этерикдиле.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке