Статьи на балкарском языке

ЧАРХЫБЫЗДА ТЮРЛЕНИУЛЕНИ БИЛИРГЕ КЕРЕКБИЗ

Биз тохтамай тебип, къымылдап тургъан дунияда жашайбыз.

ЖАМАУАТХА ТАП КЕЛИРЧА

РФ-ни Президенти Владимир Путин бу кюнледе къол салгъан буйрукъгъа тийишлиликде, энди хар ким да  инсанлыкъларына шагъатлыкъ этген къагъыт документлени, ол санда паспортну, орунуна аланы электрон тюрлюлерин кёргюзтюрге эркинди.

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ ЁХТЕМ УЛАНЛАРЫ

Халкъыбызны кёп тарыхлы, махтаулу инсанлары бардыла. Ала миллет сезимибизни айныта, бизни ёхтемлендиргендиле эмда ёхтемлендиредиле. Аладан бири болгъанды Социалист Урунууну Жигити Жангоразланы Ибрагим. Аны юсюнден материалны алгъын жыллада аты айтылгъан журналист Ботталаны Мухтар жазгъанды.

БАХЧАБЫЗ: КЪАРА ЭМ КЪЫЗЫЛ ДУГЪУМНУ ЁСДЮРЮУ МАДАРЛА

Тау элледе бахча бла кюрешгенле аз тюйюлдюле. Аслам эс къара эм къызыл дугъумгъа бериледи. Алай  алагъа башха тюрлю  къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла.

КАРАТЕНИ СЮЙГЕНЛЕГЕ – ТЫНГЫЛЫ ОНГЛА

Карате энди айнып башлагъан кезиуледе, ол спортну эр киши тюрлюсюне саналып, къызла жараулада артыкъ бек кёрюнмегендиле. Алай ол заманлада окъуна Элбрус райондан Галия Абулькина жетишимлери бла къууандыргъанды.

АРИУ ТАБИЙГЪАТНЫ КЁРГЕНДИЛЕ, СЕЙИР ХАПАРЛАГЪА ТЫНГЫЛАГЪАНДЫЛА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосунда «Тауланы хазнасы» жаш тёлю этнография проектге къатышханланы саугъалагъандыла.

ЖОЛЛА ЖАРЫКЪ БОЛА БАРАДЫЛА

Жоллада къоркъуусузлукъну жалчытханда, аланы кече жарытыу бек уллу магъана тутады. Тийишли миллет проект бардырылып башлагъаны бла Къабарты-Малкъарда 2019 жылдан бери эки жюз километр чакълы жолла чыракъла бла жарытылгъандыла. Быйыл да кёп иш этилликди бу жаны бла.

КОММУНАЛ ЖУМУШЛА ЮЧЮН БОРЧЛАНЫ ЮСЮНДЕН

Бирлени коммунал жумушла ючюн тёлеулери юйюр бюджетлерини иги кесегин аладыла. Аны ючюн адамла борч этерге боллукъдула. Аланы хатасындан а тазир халда къошакъ тёлеу берирге тюшерикди. Быллай борчла не ючюн чыкъгъанларыны, аладан къалай къутулургъа боллугъуну юсюнденди бу материал.

Мектепледе жангы арала ачылгъандыла

 Озгъан ыйыкъда республиканы онбир районунда 37 мектепде «Точка роста» илму эмда технологияла ызлы билим бериу арала ачылгъандыла. Быйыл регионну школлары физика, химия эмда  биология жаны бла оборудование  бла жалчытылыннгандыла.

ШКОЛ ТАМАТАЛАГЪА ЫРАЗЫЛЫКЪ

Озгъан шабат кюн Нальчикде Малкъар халкъны политика репрессияланы кезиулеринде жоюлгъанларына аталгъан мемориалда «Жюрегими сабийлеге береме» деген аты бла республиканы школларыны директорлары бла тюбешиу болгъанды. Ол Устазны бла насийхатчыны жылына аталгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке