Статьи на балкарском языке

ЖУГЪУТУР - КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР ЗАПОВЕДНИКНИ БЕЛГИСИ

Республиканы заповеднигини ишинде экология туризмни айнытыугъа аслам магъана бериледи. Ол умутда эмда жарыкъландырыу, саулукъландырыу, илму-излем, тарых-маданият жумушланы тамамлар хыйсап бла аны тийресинде экология маршрутла жарашдырыладыла.

«ДАРМАН ХАНСЛАДАН ЖЫЙЫЛГЪАН БАЛ НЕ АУРУУГЪА ДА ЖАРАЙДЫ»

Тау эллерибизде чибинчилик бла кюрешгенле бардыла. Балны саулукъгъа уллу хайыры болгъаны да белгилиди, аны сюйгенле да кёпдюле. Алай бал чибинлени кеслерини энчи жашаулары, итиниулери болгъанын билгенлени саны уа азды. Биз а аланы юсюнден Рахайланы Тахир бла ушакъ этгенбиз.

СОЦИАЛ СЕТЬЛЕ ЧЫРМАУСУЗ ИШЛЕРЧА

Къабарты-Малкъарда предпринимательлеге деп интернетде социал сетьледе ишлерин тирилтирге юйретген тренинг ётгенди алгъаракъда. Анга бизнес бла кюрешгенлени чакъыргъан эдиле. Тренингге къатышханлары ючюн аладан хакъ алынмагъанды, деп билдиргендиле республикада «Мени бизнесим» арадан.

АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Астраханьда художестволу гимнастикадан 13-15-жыллыкъ къызчыкъланы арасында Россейни окъуучуларыны спартакиадаларыны экинчи кесеги бардырылгъанды. Анга Юг эм Шимал-Кавказ федерал округладан 13 къауум къатышханды.

УЛУТХАЧЫЛЫКЪ БЛА КЮРЕШДЕ ПРАВО БИЛИМНИ ЁСДЮРЮРГЕ

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында республиканы жер-жерли самоуправление органларыны улутхачылыкъгъа къажау ишлери сюзюлгендиле.

КЪЫРАЛНЫ КЪАУУМУНА КИРГЕНДИ

Грозныйде эркин тутушуудан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анда «Хасания» спорт клубубуздан Гергъокъланы Саид (61 кг) да эришгенди.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫ К.В.КОКОВНУ ПАСХА БАЙРАМ БЛА АЛГЪЫШЛАУУ

Къабарты-Малкъарны православный христианларын сыйлы байрам бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!
 Пасха  дин ахлулагъа жангырыуну къууанчын сездирген, игиликге ийнандыргъан, огъурлу ишлеге кёллендирген сыйлы байрамды.

ЭМ КЮЧЛЮ – РЕСПУБЛИКАБЫЗНЫ КЪАУУМУ

Краснодар крайда футболдан «Къобанны кубогу. Жангырыу 2024» деген эришиу бардырылгъанды. «Эм кючлю команда» деген ат ючюн башха-башха регионладан 150-ден аслам жаш спортчу кюрешгенди.

АЛГЪЫН ЖАШЛАРЫБЫЗ ЭРТТЕ ЮЙЮР КЪУРАГЪАНДЫЛА

Суратдагъы жашла барысы да таулуладыла. Биринден къалгъанла Огъары Малкъардандыла. Кёчгюнчюлюкню  кезиуюнде Къазахстанны Акъмола областында жашагъандыла, эл мюлкде уруннгандыла. Онсегиз-онтогъуз жылларында юйдегили болгъандыла.

«ЭТГЕН САЙЛАУУМА ЧЫРТДА СОКЪУРАНМАЙМА»

Гергъокъаланы Джамиля филология илмуланы кандидатыды. Бюгюнлюкде КъМКъАУ-ну тыш къыраллы тиллени усталыкъ халда окъутууну педагогикасы эмда психологиясы кафедрасыны доцентиди. Эки уллу монографияны, студентлеге юч окъуу китапны, къыркъ чакълы магъаналы илму статьяланы да авторуду.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке