Статьи на балкарском языке

Магъаналы дерсле

КъМР-де ич ишле министр Василий Павлов полициячыланы кадет классыны окъуучулары бла «Эм магъаналыны юсюнден ушакъла» дерсни бардыргъанды. Курсантла бла тюбешиу ачыкъ ушакъ халда баргъанды. 

Терроризмге къажау бла кюрешни битеу жамауат бардырыргъа борчлуду

Терроризмге къажаулукъда  биригиуню кюнюне аталып, Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында «Терроризмни ниетлерине къажау турууда эм экстремизмни профилактикасын бардырыуда жамауат биригиулени жери» деген темагъа жыйылыу болгъанды.

ЭСКИ КИРИТЛЕЙ АТЫЛЫП

Назир бла Марина поездде танышхан эдиле. Къалын, къара бурма чачлы жаш къайдан эсе да юйюне, Марина уа ыннасына къонакъгъа келе эдиле. Къыз жашны тюз кёргенлей окъуна жаратханды. Ала бир купеге тюшген эдиле. Жолда келген 6 сагъатны ичинде жаш да къызгъа эс буруп, кесин сюйдюрген окъуна этгенди.

ОЗГЪАН ЁМЮРЛЕНИ ЫЙМАТЛЫ ХАЗНАСЫ

Къырал Эрмитажны  Шимал-Кавказ археология экспедициясы  Тёбен Къуркъужинде  доммакъ  ёмюрледен къалгъан эски къабырлада тинтиуле бардырады. Анга быйыл КъМКъУ-ну студентлери да къошулгъандыла. Аны юсюнден бизге университетни пресс-службасындан билдиргендиле.

Жашау журтла бла жалчытылынадыла

Къабарты-Малкъарда «Жашау журт эм шахар тийре» миллет проект тири бардырылады. Анга кёре былтыр биринчи январьгъа дери эсепге тюшген жашаргъа къоркъуулу болгъанларына журтланы иелерине жангы юйле берилирча мадар этилгенди.

Гёжефлерибиз кючлюлени санында

Краснодарда «Баскет-Холлда» тюйюшледен «АСА 162» эришиу болгъанды. Анга женгил ауурлукъ къауумлада сермешген гёжефле къатышхандыла, ала 14 сермеш бардыргъандыла.

Спорт бла кюреширча амалла къураладыла

Спорт объектлени къурулушу Къабарты-Малкъарда тири  бардырылады. Ол бары да «Демография» миллет проектни эмда башха федерал башламчылыкъланы хайырындан болгъан ишди.

КЪАН ИЧГЕН КЪУРТЛА КЪАЙСЫ АУРУУЛАДАН БАГЪАДЫЛА?

Дарманла болушмай къыйналгъанла кёпдюле шёндю. Халкъ медицина уа тёрелини бир бутагъы бола турады. Сёз ючюн, къан эмиучю къуртланы тыш кёрюмдюлери эрши болгъанлыкъгъа, ала адамны къыйын аурууладан къутултадыла. Биз терапевт Холамханланы Халимат бла аланы юслеринден ушакъ бардыргъанбыз

Устазланы, сабийлени да алгъышлагъанды, жетишимле тежегенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Прохладна районну Екатериноградская станицасыны битеулю билим берген мектебинде Билимни кюнюне аталгъан къууанчлы жыйылыугъа къатышханды, деп билдиргендиле республиканы оноучусуну бла Правительствосуну пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке