Статьи на балкарском языке

СТУДЕНТЛЕ БАНКНЫ ИШИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕННГЕНДИЛЕ

Россейни Банкыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечиси Людмила Зухова Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни окъуучулары бла тюбешгенди. Ол алагъа экономика къалай ишлегенини, аны айнытыуда РФ-ни Банкыны къаллай магъанасы болгъаныны юсюнден хапарлагъанды.

ТЁГЕРЕКДЕГИ КЪУДУРЕТДЕ ТЮРЛЕНИУЛЕДЕН КЪОРКЪУРЧАМЫДЫ?

Кином и тхыдэм зыщыбгъэгъуазэмэ, ар къыщыунэхуауэ къалъытэр 1895 гъэм дыгъэгъазэм и 28-рщ. А махуэм Париж къалэм и Капуцинок бульварым тет кафем Люмьер зэкъуэшхэм трахауэ дуней псом щыяпэ дыдэу щагъэлъэгъуауэ щытащ «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота» фильм кIэщIыр.

НЁГЕРЛЕРИНИ АТЫ БЛА-ДАРАЖАЛЫ ТУРНИР

МВД-ны Къабарты-Малкъарда управлениясыны  патруль-пост службасыны энчи батальону жыл сайын Тетов Алимбекни хурметине  баскетболдан бардырылгъан турнирге къатышады.

Болушлукъ – болжалгъа салынмай

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республикада жашагъан  къауум адам бла тюбешгенди эмда аланы тилеклерине бла тарыгъыуларына тынгылагъанды.

«ЖАШАУ ДА ЖАШАРГЪА СЮЙГЕННГЕ БЕРИЛЕДИ»

Кимледиле кёп жашагъанла? Бу соруугъа жууапны излер,  Нальчик шахарда Ара поликлиниканы врачы Бёзюланы Жамиля бла ушакъ этгенбиз.

- Бек биринчи не затха эс бурургъа керекбиз?

УРУНУУНУ КЪЫЙМАТЛЫЛЫГЪЫН КЮЧЛЕНДИРИРГЕ ЮЙРЕТИУ БАРАДЫ

Къабарты-Малкъарны Бизнес-инкубаторуну мурдорунда къуралгъан «Фабрика процессов» деген билим бериу тийреде «Севкаврентген-Д» предприятияны специалистлерин ишни аяулу бардырыргъа юйретгендиле. Анга «Урунууну къыйматлылыгъы жаны бла билимлени федерал арасыны» келечилери да къатышхандыла.

ЖОЛЛАГЪА БЛА КЁПЮРЛЕГЕ РЕМОНТ ЭТИЛЕДИ

Быйыл бизни республикада тынгылы жангыртыу ишле беш жолда (13 километр) эмда юч кёпюрде бардырыллыкъдыла.

КАЗБЕК КОКОВ ЧЫГЪАРМАЧЫ КОЛЛЕКТИВЛЕГЕ АХЧА САУГЪАЛА ТОХТАШДЫРЫУНУ ЮСЮНДЕН УКАЗГЪА КЪОЛ САЛГЪАНДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  чыгъармачы коллективлени къауумуна грантла тохташдырыуну юсюнден указгъа къол салгъанды. Анга кёре жыл сайын  бир миллион сомну тутхан юч грант тёленирикди.

ТАМАТА ТЁЛЮНЮ КЪАЙГЪЫСЫН КЁРЮП

КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий кезиулю кенгешин видеоконференция халда бардыргъанды.

УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

«Спорт наркотиклеге къажауду» деген чакъырыу бла каратени зендекай будо тюрлюсюнден Къабарты-Малкъарны биринчилиги бардырылгъанды. Анга республиканы шахарларындан бла эллеринден умутландыргъан спортчула къатышхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке