Статьи на балкарском языке

ЖАНГЫЧЫЛЫКЪНЫ МУРАТЫ – КЪОЛАЙСЫЗ ЮЙЮРЛЕГЕ КЪЫРАЛ БОЛУШЛУКЪНУ БИР СИСТЕМАСЫН КЪУРАУДУ

КъМР-ни урунуу эмда социал къоруулау министри Асанланы Алим аналагъа бла сабийлеге къыралны жанындан себеплик этиуню жангы мадарыны магъанасын ангылатханды.

МОБИЛИЗАЦИЯ ЭТИЛГЕН АСКЕРЧИЛЕГЕ СЕБЕПЛИК

2022 жылда 7 октябрьде чыгъарылгъан 378-ФЗ номерли Федерал законнга тийишлиликде  жашау журт законодательствогъа ЖКХ жумушла ючюн заманында тёлемеген энчи къауумдан инсанлагъа къошакъ начисленияланы (пени) энчиликлерини белгилеу жаны бла тюзетиуле кийирилгендиле.

ХАЗЫРЛЫКЪЛАРЫН ТИНТГЕНДИЛЕ

Бу кюнледе республикада РФ-ни МЧС-ни КъМР-де Баш управлениясыны энчи составыны окъутуу-жарау этиу юйрениулери ётгендиле. Штаб мероприятияланы кезиуюнде ведомствону къыйын болумланы кетериуге хазырлыгъын тинтгендиле. Алагъа битеуда 150 адам эм 7 техника къатышхандыла.

САБИЙ ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ ШКОЛНУ ЖАНГЫРТАДЫЛА

Кёп болмай РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Геккиланы Заур бла   КъМР-ни культура министри Мухадин Кумахов Прохладныйде «Культура» миллет проектге кёре, Сабий чыгъармачылыкъ школда тынгылы ремонт къалай баргъаны бла шагъырейленнгендиле. 

АЛГЪА АТЛАМ

Ыйых  кюн болгъанына да къарамай, Урван районну Нарткъала элиндеги 1-чи номерли лицейини мурдорунда  «Алгъа атлам» деген ат бла форум болгъанды. Анга къатышыргъа ыразылыкъларын Россейни сабийлерини эмда жаш адамларыны къымылдауу билдиргенди.

МУНИЦИПАЛ ЖОЛЛАНЫ ТАПЛАНДЫРЫРГЪА АЛЛАНЫП

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре, Урван районну Герменчик, Эски Черек эм Кахун эллеринде 11 километр чакълы жолгъа тынгылы ремонт этилип, мардалагъа келиширча болгъанды.

ЭКОНОМИКА ФАКУЛЬТЕТЛЕНИ БАШЧЫЛАРЫ ТЮБЕШГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни «Экономика эм управление» факультетини деканы Николай Коков аграр вузланы быллай бёлюмлерини башчыларыны битеуроссей семинар-кенгешине къатышханды.

ШКОЛЛАНЫ САНЫ КЁПДЕН-КЁП БОЛА БАРЛЫКЪДЫ

«Билим бериу» деген миллет проектни чеклеринде Басхан шахарда жангы микрорайонда орта школну къурулушу барады. Аны проектине кёре ол 1224 жерли боллукъду. Шёндю анда къурулушчула юч къатлы корпусну сюей турадыла. Аны отоуларыны битеулю ёлчеми 26 мингден артыкъ квадрат метрди.

ЖУРНАЛИСТЛЕ БЛА БЛОГЕРЛЕ КЕСЛЕРИН СЫНАГЪАНДЫЛА

Нальчикде 2 номерли от тюшюу-къутхарыу бёлюмде ишлгенле «Почувствуй себя пожарным!» деген блог-тур ётдюргендиле. Аны къурап бардырыу РФ-ни МЧС-ни КъМР-да Баш управлениясыны пресс-службасыны таматасы Кантемир Беровну акъылына келгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке