Статьи на балкарском языке

Ал жанында – жай солуу кезиуде курортланы ток бла тынгылы жалчытыу

Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Россети» ПАО-ну генеральный директору Андрей Рюмин бла ишчи тюбешиу бардыргъанды.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАРДА ЖАЗ БАШЫ САБАН ИШЛЕ БОШАЛГЪАНДЫЛА

Республиканы муниципал къуралыулары билдиргенлерине кёре, быйылгъы жылда, алгъадан жарашдырылгъан планла бла жазлыкъ битимлени урлукълары 223 минг гектарда салыннгандыла, ол кёрюмдю былтырдан эсе тёрт процентге асламды.

БИР БОЛСАКЪ, БИЗ ХОРЛАРЫКЪБЫЗ

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда «Бизни кючюбюз бирликдеди» деген аты бла автопробегни ахыргъы кезиую ётгенди. Ол Башкъортостанда Кумертау шахарда башланып, Уфада, Волгоградда, 

КЪУТХАРЫУЧУЛА БЛА ХАЙЫРЛЫ УШАКЪЛА

Россейни МЧС-ини республикада Баш управлениясы  «Мени къоркъуусуз каникулларым» деген акцияны чегинде «Намыс» сабий реабилитация арада профилактика иш бардыргъандыла. Ара юч майданнга бёлюннгенди.

Тёгерекдеги къудуретни таплай сакъларча

Тырныауузда вольфрам-молибден комбинат ишлеген кезиуде, заранлы къалгъан-къулгъанланы бир жерге тёгюп тургъандыла. Энди уа аны тазалау барады. Республиканы Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосунда айтханларына кёре, ол затла 1-4-чю  класслы къоркъуулугъа  саналадыла.

Къыйматлы амалланы сюзгендиле

Миллетлени ишлери эм жамауат проектле жаны бла министерствону башламчылыгъы бла «Наркотиклени жайылыууна  къажау ангылатыу ишде ведомстволаны араларында байламлыкъланы къурау эм бу ишге жамауат организацияланы къатышдырыу» темагъа семинар бардырылгъанды.  

Сабийлени къайгъыларын кёре

Бюгюнлюкде Сюд приставланы федерал службасыны КъМР-де Управлениясында ата-аналыкъ борчларын толтурмай, сабийлерине алиментлени тёлемей тургъанлагъа 4,8 минг терслеу материал ачылгъанды. Аны юсюнден журналистле бла тюбешиуде ведомствону башчысы Бауаланы Ахмат айтханды.

Адамланы ыразылыкълары – ишлерини баш магъанасы

Къабарты-Малкъарны Экономика айныууну министерствосуну  «Мени документлерим» кёп функциялы арасы Къашхатауда  2015 жылда ачылгъанды. Бусагъатда  анда онжети адам ишлейди. Черек районну эллеринде да араны биришер специалистлери барды. 

Эм усталагъа бла тирилеге – майдалла бла дипломла

Саулукълары бла байламлы чекленнген онглары болгъанланы арасында профессионал усталыкъны «Абилимпикс» деген ат бла бардырылгъан алтынчы регион чемпионаты къууанчлы халда жабылгъанды. Ол эки  кюнню баргъанды.

«Планларыбыз кёпдюле, тохтаусуз алгъа барыргъа таукелбиз»

КъМР-ни промышленность, энергетика эмда сатыу-алыу министри Шамиль Ахубеков республиканы Правительствосуну ВКонтакте социал сетьде Объясняем.РФ проектни чеклеринде къуралгъан тюзюнлей эфирге къатышханды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке