ЗЭХУЭСЫШХУЭМ ЗЫХУАГЪЭХЬЭЗЫР

Экономикэ

Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ, Кавказ Ищхъэрэм хыхьэ щIыналъэхэр зи нэIэ щIэт Новак Александр видеозэпыщIэныгъэ IэмалкIэ иджыблагъэ зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ Кавказым и инвестицэ зэхуэсышхуэр къызэгъэпэщынымрэ ар егъэкIуэкIынымрэ зи пщэрылъ къызэгъэпэщакIуэ гупым хэтхэм. 

Ахэр тепсэлъыхьащ зэIущIэм и мардэу щытынухэм, абы щызэпкърахыну Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм, нэгъуэщIхэми. ЗэIущIэм и лэжьыгъэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Рахаев Борис.
Хъыбар зэрыщыIэмкIэ, Кавказым и инвестицэ зэхуэсышхуэр мы гъэм Шэшэн республикэм щрагъэкIуэкIынущ, ауэ ар щызэхашэну пIалъэр зэкIэ яубзыхуакъым. 
«Хамэ къэралхэм я лIыкIуэхэр, бизнесым хэтхэр ди деж къэкIуэну дапоплъэ. Жыджэру зэIущIэм зыхудогъэхьэзыр», - жиIащ Новак Александр. 
«Кавказышхуэ – зы тенджызым къыщыщIэдзауэ адрей тенджызым нэсыху» зыфIаща а инвестицэ зэхыхьэшхуэм къалэн нэхъыщхьэу иIэнур щIыналъэхэм ягъуэтыну зыужьыныгъэхэмрэ яхэр адэкIи зэрызэдэлэжьэну щIыкIэмрэ убзыхунырщ, нэхъапэм зыщIадза Iуэхухэм кърикIуахэр зэпэлъытыжынырщ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2023 гъэм и накъыгъэм Кавказым и япэ инвестицэ гъэлъэгъуэныгъэр Минводы къалэм щекIуэкIауэ щытащ. Абы хэтащ къэрал 15-м я лIыкIуэу мини 3-м щIигъу. Лэжьыгъэ программэм Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэу 30-м щIигъу хиубыдащ, сом меларди I50-м щIигъу я уасэ зэгурыIуэныгъэу 50-м нэблагъэ зэращIылIащ.
Нэгъаби хуэдэу, Къэбэрдей-Балъкъэрри абы екIуу хэтынущ, IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щиIэ ехъулIэныгъэхэр игъэлъэгъуэнущ, лъэныкъуитIми я фейдэ хэлъу зыдэлэжьэну IуэхущIапIэщIэхэм зыпащIэнуи я мурадщ республикэм и лIыкIуэхэм.
 

 

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ