ДОТТУЕВ АХЪМЭТ ЯГУ КЪАГЪЭКIЫЖ

Боксер цIэрыIуэу щыта, дунейпсо зэхьэзэхуэхэм пашэныгъэр къыщызыхьа Доттуев Ахъмэт и фэеплъ урысейпсо зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Тырныауз къалэм щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIащ къэралым и боксер лъэщу 117-рэ.
Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэм ящыщу я хьэлъагъ елъытауэ зыхэта гупхэм дыщэ медалхэр къыщахьащ Пщынокъуэ Ислъам (кг 44-рэ), Жантемрокъуэ Имран (кг 46-рэ), ГъукIапщэ Альберт (кг 50), Фэрзалы Ислъам (кг 90), Къудей Алим (кг 48-рэ), Мэхъуэш Инал (кг 54-рэ), Аспиев Хьэмзэт (кг 66-рэ) сымэ.
Къашыргъэ Имран (кг 40), Быф Дамир (кг 42-рэ), Динаев Билал (кг 48-рэ), Уэртэн Ролан (кг 52-рэ), Ульбашев Артур (кг 60), Хьэжумар Рустам (кг 63-рэ) сымэ етIуанэ увыпIэр яубыдащ.
Конаков Амир (кг 40), Ахкубеков Iиляс (кг 40), Дыкъынэ Ибрэхьим (кг 42-рэ), Кугъуэт Тибард (кг 48-рэ), Аршиев Ислъам (кг 52-рэ), Уянов Амир (кг 63-рэ) ещанэ хъуащ. 
Командэм я тренерхэр Куэшмэн Аслъэн, Гулиев Малик, Занилов Мурат, Саракуев Ренат, КIэрэф Арсен, Хаджиев Марат, Рамэзан Аскэр, Жанатаев Руслан, Къумыкъу Мухьэмэд, Аминов Мырзэ сымэщ. 
АЛЫДЖЫКЪУЭ Руслан.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ