КОМПЬЮТЕР ЩIЭПХЪАДЖАЩIЭХЭМ ЩАХЪУМЭ

21-нэ лIэщIыгъуэм зыужьыныгъэщIэхэр къытхуихьащ, абы къыдэкIуэуи, псом хуэмыдэу ныбжьыщIэхэр зыщыхъумапхъэ Iуэхугъуэхэри ди гъащIэм къыхихьащ. Абыхэм ящыщ зыщ компьютер Iэмалхэр къагъэсэбэпу ныбжьыщIэхэм яхуэгъэзауэ ялэжь щIэпхъаджагъэхэр. 
«Сабийхэр абыхэм зэрыщыпхъумэфынур, хъыбархэр зэрызэIэпах иджырей технологием къашэнкIэ хъуну шынагъуэр ягурыбгъаIуэкIэрэщ. Нобэрей сабийхэм иджырей технологиехэр я гъащIэм хэмыту ар я нэгу къахущIэгъэхьэххэркъым. Абыхэм я нэхъыбэм ягурэ я щхьэрэ зэтелъщи, куэдым хащIыкIыу закъыщохъуж, апхуэдэуи социальнэ напэкIуэцIхэмкIэ закъыпызыщIэ псэлъэгъухэм дзыхь ирагъэзыщэ. Абыхэм ялъагъу сурэт нэпцIхэм я щIыбагъ къыдэт бзаджащIэр «къахуэцIыхуркъым», - жеIэ 2023 гъэм ЩIалэгъуалэ проектхэмкIэ урысейпсо зэпеуэм и етIуанэ лъэхъэнэм и грантыр къэзыхьа Шалыгин Константин. - Компьютер Iэмалхэм фIыуэ хэзыщIыкIыр бжыгъэрылъанэ Iуэхуми хъарзынэу хозагъэ. А Iуэхум ухуэIэзэным къикIыр контент зэмылIэужьыгъуэхэр къэбгъуэтыфу, ахэр къэбгъэсэбэпыфу, онлайн IэмалхэмкIэ абыхэмкIэ нэгъуэщIхэм уадэгуэшэфу щытынырщ. Бжыгъэрылъанэм сабийхэм Iэмал хъарзынэхэр къарет интернетым егъэджэныгъэм теухуауэ къралъхьэ Iуэхугъуэ куэдым зыщагъэгъуэзэну. Абы къикIращи, абы и фIыгъэкIэ сабийхэм егъэджэныгъэ и лъэныкъуэкIэ щIэ куэд къащIэфынущ, я щIэныгъэм хагъэхъуэфынущ, унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ я къэухьым зрагъэужьыфынущ. Интернетым хъыбар къыщыфлъыхъуэмэ, «ВКонтакте» напэкIуэцIыр къызэвгъэпэщмэ, электрон тхылъ феджэмэ, фи ныбжьэгъур къыщалъхуа махуэр онлайн-махуэгъэпсым къыщывгъэлъагъуэмэ е, псалъэм папщIэ, такси къевджэн щхьэкIэ гуэдзэн щхьэхуэр къэвгъэсэбэпмэ, бжыгъэрылъанэ Iэмалхэм фызэрыхуэIэрыхуэм ахэр и щыхьэтщ».
Компьютерри бжыгъэрылъанэ Iэмалхэри Iэзэу къэзыгъэсэбэпыфыр нобэрей гъащIэм тыншу хэпсэукIыфынущ. Ауэ абыхэм я къэгъэсэбэпынри, шынагъуэншэкъым. А Iуэхум ныбжьыщIэхэр фIыуэ хэгъэгъуэзэным, компьютер щIэпхъаджащIэхэм я Iуэху мыщхьэпэхэр зэхагъэкIыфу егъэсэным хуэунэтIащ Шалыгин Константин и проектыр.
А проектым хэту ирагъэкIуэкIынущ онлайн, офлайн зэIущIэу 8, абы иужькIэ республикэм и интернатхэмрэ кадет школхэмрэ къыщызэрагъэпэщынущ кибершынагъуэншагъэмкIэ джэгу-зэпеуэ. Апхуэдэу а Iуэхум ухэзыгъэгъуазэ тхылъ цIыкIуи къыдагъэкIынущ.
Iуэху щхьэпэм мылъкукIэ и щIэгъэкъуэнщ ЩIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэр, КъБР-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэр, ЩIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ министерствэр, КъБР-м и Жылагъуэ палатэр, абы и деж щылажьэ ЩIалэгъуалэ советыр, Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар-техникэ колледжыр.

 

ЩХЬЭЩЭМЫЩI Изэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ