Статьи

Гъэунэхуныгъэхэм я илъэсищ (2015-2018 гъгъ.)

ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм теухуауэ Дунейпсо Адыгэ  Хасэм и ХII Зэхуэсышхуэм хэтхэм я пащ­хьэ къыщипсэлъар.

Доткъул Лалу ягъэлъапIэ

Бахъсэн районым щыщ ХьэтIохъущыкъуей къуа­жэм дэс Доткъул Лалу и ныбжьыр иджы­благъэ илъэс 90 ирикъуащ. Юбилейм ирихьэлIэу абы къехъуэхъуащ УФ-м и Президент Путин Владимир, ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Юрий сымэ.

Махуэшхуэр зэдагъэлъапIэ

Адыгэхэм я махуэр республикэм и къалэхэм, къуа­жэхэм, районхэм щIэ­щыгъуэу, гукъинэжу щагъэлъэпIащ. Махуэшхуэм хухаха пшыхь нэхъыщхьэр Налшык къалэм и Музыкэ театрым фокIадэм и 19-м къыщызэрагъэпэщащ.

Гъунэгъу лъэпкъхэри къыддэгуфIэу

Адыгэхэм ди махуэшхуэм ­ирихьэлIэу, Налшык къалэм, Прави­тельствэм и Унэм и гупэм къит ЗэгурыIуэныгъэм и утыкум фокIадэм и 20-м щызэ­хаублащ ­республикэм ис лъэпкъ­хэм я щэн­хабзэ фести­валь. Абы хыхьэу къызэрагъэ­пэщащ концертрэ лъэпкъ шхы­ныгъуэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ­рэ.

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Зэхуэсышхуэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэ­бэрдей къэрал драмэ театрым дыгъуасэ щызэхэтащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и XII Конгрессыр. Абы ДАХ-м блэкIа илъэси­-щым зэфIигъэкIахэр къыщапщытэжащ, зэман благъэм къапэщыт къалэнхэр щаубзыхуащ. ЗэIущIэр иригъэкIуэкIащ ДАХ-м и тхьэмадэу илъэс куэдкIэ лэжьа Нэхущ Заурбий.

Гъэм и мазибгъум кърикIуам хоплъэж

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ­дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Правительст­вэм и зэIущIэ.

Ди университетым и щIэныгъэлIхэм я текIуэныгъэ

2018 гъэм и щIэныгъэ къэхутэныгъэ нэхъыфIхэр ­къы­хэхыным теухуауэ Урысейм фундаментальнэ къэхутэныгъэхэмкIэ и фондым иригъэкIуэкIа конкурсым кърикIуахэр къапщытэжащ.

Республикэм щекIуэкIынущ урысей студентхэм я парад

Нобэ, 2018 гъэм фокIадэм и 15-м, Налшык щекIуэкIынущ «Урысей студентхэм я парад» урысейпсо Iуэхур.

Къэрал экспертизэр егъэкIуэкIыным пыщIа Iуэхухэм хоплъэ

КъБР-м и Парламентым и Президиумым и зэIущIэм комитетхэм щыхухах зэманым хиубыдэу депутатхэр едэIуащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм проект-сметэ документацэм и къэрал экспертизэр егъэкIуэкIыныр къызэрызэрагъэпэщым теу­хуауэ «Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм проект документацэм и къэрал экспертизэмкIэ и управленэ» къэрал IуэхущIапIэ пыгъэщхьэхукIам и унафэщI Коротких Олег ищIа докладым.

ЩIДАА-р жыжьэ маплъэ

ФокIадэм и 14-м Налшык къалэ щекIуэкIащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием и Президиумым и зэIущIэ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи