Статьи

Студентхэм яхуозэ

ФокIадэм и 3-м Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и ректорымрэ еджапIэм и унафэщIхэмрэ яхуэзащ мы гъэм япэ курсым щIэтIысхьахэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ.

Дэрэжэгъуэм и махуэ

ФокIадэм и 1-м ди щIыналъэм щагъэлъэпIащ ЩIэныгъэм и махуэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Къэралыгъуэм и махуэмрэ. А гуфIэ­гъуэ дауэдапщэ­хэм хэтыну ди лъахэм къеблэгъащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ, Урысейм и ЛIыхъужь Матовников Алек­сандр.

Телевиденэм и IэмалыщIэхэр

Махуэшхуэм ирихьэ­лIэу къызэIуаха IуэхущIапIэхэм ящыщщ Къэ­бэр­дей­-Балъкъэрым бжыгъэм тещIыхьауэ лэжьэну и телевиденэм и IуэхущIапIэщIэр. Журналистхэм я гуфIэгъуэм ­хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ Уры­-сей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэ­-рэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Матовников Александррэ.

Япэ уэзджынэр кърагъауэ

Налшык къалэм дэт курыт школ №5-м япэ классым сабий 200-м щIигъу фокIадэм и 1-м кIуащ.

 

Шар хужь 334-рэ я фэеплъу

ФокIадэм и 3-р Урысейм щагъэуващ Терроризмэм пэщIэтынымкIэ щызэ­къуэувэ махуэу. Фэеплъ махуэр епхащ 2004 гъэм и фокIадэм Осетие Ищхъэ­рэ - Аланием хыхьэ Бес­лъэн къалэм дэт курыт еджапIэ №1-м къыщы­хъуауэ щыта гузэвэгъуэм. Абы хэкIуэдат цIыху 334-рэ, 186-р - сабийт.

ЕхъулIэныгъэ зиIэхэр ягъэлъапIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Къэралыгъуэм и махуэм ирихьэлIэу, ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий, ­хабзэ дахэ хъуауэ, республикэм и зыу­жьыныгъэм хэлъхьэныгъэ хуэ­зыщIхэр егъэлъапIэ.

Калюжнэ уэрамымрэ нэгъуэщI IуэхущIапIитIрэ къызэIуах

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ къы­зэ­Iуихащ Калюжнэ уэрамым ирикIуэ гъуэгу зэрагъэпэщыжар. Абы хэтащ УФ-м и Къэрал Думэм и ­депутат, футболист цIэрыIуэу щыта  Газзаев Валерий, КъБР-м и Пра­вительствэмрэ Парламентымрэ я лIыкIуэхэр, дин, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, нэхъыжь­хэмрэ щIалэгъуа­лэмрэ.

Унафэхэр зэпэлъытауэ, цIыхухэм я сэбэп зыхэлъхэм ятещIыхьауэ щытын хуейщ

УФ-м и Президент Путин В. В. шыщхьэуIум и 29-м Урысейм и цIыхухэм зэрызахуигъэзар.

Къайсэр щекIуэкIащ 9-нэ Дунейпсо Адыгэ фестивалыр

Тыркум щыIэ Къайсэр Хасэр илъэс 50 зэрырикъум ирихьэлIэу шы­щхьэуIум и 23-м Къайнар къуажэм 9-нэ Адыгэ щэнхабзэ фестиваль ще­кIуэ­кIащ. Тырку хъыбарегъащIэхэм къызэратыжамкIэ, мы гъэм абы къекIуэ­лIащ цIыху мин 40-м нэс.

Мазихым кърикIуар къапщытэ

КъБР-м и Правительст­вэм и УнафэщI Мусуков Алий дыгъуасэ ири­гъэкIуэ­кIащ Правитель­ствэм хэтхэм я зэIущIэ. Абы Iуэхугъуи 10-м щIигъум щыхэп­лъащ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи