Статьи

«Iуащхьэмахуэ» курортым и лэжьэкIэр егъэфIэкIуэным топсэлъыхь

Урысей Федерацэм Кавказ Ищхъэ­рэм и IуэхухэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэ Байсултанов Одес бадзэуэ­гъуэм и 19-м Москва щригъэкIуэкIащ илъэс псом лажьэу Къэбэрдей-­Балъ­къэр Республикэм щыIэ «Iуащхьэмахуэ» курортым и инфраструктурэр къы­зэрагъэсэбэпым, илъэс гъунэгъу­хэм абы зегъэужьынымкIэ щыIэ хэкIы­пIэхэм ятеухуа зэIущIэ.

УФ-м IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм гъэсэныгъэмкIэ я паркым и къудамэ КъБР-м къыщызэIуахыну я мурадщ

КIуэкIуэ Ю. А. хуэзащ 58-нэ армэм и командующэ, генерал-майор Никифоров Е. В.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Юрий дыгъуасэ Правительствэм и Унэм лэ­жьыгъэ IуэхукIэ щыхуэзащ 58-нэ армэм и командующэ, генерал-майор Ни­кифоров Евгений.

Псыдзэм гузэвэгъуэхэр къимыхьын папщIэ

Гъэ кIуам и бжьыхьэ лъандэрэ Тырныауз къалэм лэжьыгъэшхуэ щокIуэкI Бахъсэн псым и жапIэр зэтес щIыным, ятIэпсхэр нэхъ къыщрихьэх щIыпIэм хуэзэу щаухуауэ щыта бетон кхъуафэр гъэкъэбзэным хуэгъэзауэ.

«Дунейр збгынауэ фи мыгугъэ»

Сэ фыкъысхуейуэ сывмыгъуэтмэ,

Дунейр збгынауэ фи мыгугъэ.

ЗылI къимыгъащIэ сэ згъэщIами,

Сыт щыгъуи гъащIэр

си щIэщыгъуэщ.

КI. А.

ЩIыналъитIыр гъунэгъу зэхуещI

Дызэрыщыгъуазэщи, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий бадзэуэгъуэм и 11 - 13-хэм Тулэ областым лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ. Абы щIыгъуащ КъБР-м и Сату-промышленнэ палатэм хэтхэр, мэкъумэш хозяйствэм и IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лIы­кIуэхэр, туризмэм пыщIа IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэр, нэгъуэщIхэри.

КъБР-м и жылагъуэхэр къызэрымыкIуэ щытыкIэхэм ящыхъумэнымкIэ программэ къуэдзэм къыщыгъэувахэр 2019 гъэм ягъэзащIэу щIадзэфынущ. УФ-м и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэм и зэIущIэм и пэ къихуэу КIуэкIуэ Ю. А. жэуап иритащ ТАСС-м и упщIэхэ

КъБР-м и унафэщIхэр щогугъ жылагъуэхэр щIы­уэпсым и щытыкIэм къы­дэкIуэ къызэрымыкIуэ щы­тыкIэхэм ящыхъумэ­ным теухуауэ зэхалъхьа про­граммэр 2019 гъэм и пэщIэдзэм щегъэжьауэ ягъэзащIэу щIадзэфыну. УФ-м и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэм и зэIущIэм и пэ къихуэу апхуэдэу ТАСС-м жриIащ республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

Республикэм сом мелуани 107-рэ хухахащ

2018 гъэм цIыху гуп щхьэхуэхэр хущхъуэ­хэмкIэ, медицинэ Iэмэ­псымэхэмкIэ, сабий ныкъуэдыкъуэхэм папщIэ хущхъуэгъуэу щыт шхыныгъуэхэм-кIэ къызэрагъэпэщын мурадкIэ Урысейм и Прави­тельствэм и Iэтащхьэ Медведев Дмитрий и унафэкIэ Къэбэрдей­-Балъ­къэ­рым федеральнэ субвенцэу сом мелуани 107-рэ хуэдиз хухахащ.

Адыгэ жылагъуэр зыгъэпIейтей Iуэхухэр къаIэт

Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым къыщыдэкI «Адыгэ псалъэ», «Адыгэ макъ», «Черкес хэку» газетхэм я редакцэхэм зэ­гъусэу къызэрагъэпэщ зэIущIэм и зи чэзу зэхыхьэр мызыгъуэгум Черкесск къалэм щекIуэкIащ. «Черкес хэкум» и редактор нэхъыщхьэ Абидокъуэ Люсанэ зэхуишэсащ хъыбарегъащIэ IэнатIэм, бзэм, литературэм хэзыщIыкI IэщIагъэлIхэр.

Путинымрэ Трампрэ Хельсинки щызэIуощIэ

Финляндием и къалащхьэ Хельсинки дыгъуасэ щекIуэкIащ Урысей Федерацэмрэ Америкэм и Штат Зэгуэтхэмрэ я президентхэу Путин Владимиррэ Трамп Дональдрэ я зэIущIэ. Ар куэд щIауэ дуней псор зыпэплъа Iуэхугъуэщ.

Путин Владимиррэ Трамп Дональдрэ мыпхуэдэу зыубгъуауэ иджы япэу зэхуэзэу аращ. Нэхъапэм ахэр зэман кIэщIкIэ щы­зэ­Iу­щIар дунейпсо зэхуэс зэмылIэужьы­гъуэхэращ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи