Статьи на балкарском языке

Нальчикни архитектура проектине – бийик багъа

Кёп болмай Краснодар шахарда «Архитектураны кюнлери» халкъла аралы фестиваль бардырылып бошалгъанды.

Жаш юйюрлеге – жашау журт сертификатла

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясында юй ишлерге неда сатып алыргъа эркинлик берген шагъатлыкъ къагъытла бла жыйырма юйюрню онгдургъандыла. Бу документге кёре алагъа социал тёлеу берилликди.

Экспортха чырмау салгъан сылтауланы кетерирге итине

РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну СКФО-ну Стратегиялы эм инвестицияла жаны бла айнытыу департаментини башчысы Игорь Храновский бардыргъан видеоконференцияда регионда экспортну кючлендириуню юсюнден сёлешгендиле.

Урунуу рынокда халны тюрлендириуню мадарларын излегендиле

КъМР-ни Парламентини Социал политика, урунуу эм саулукъ сакълау комитетини кенгертилген жыйылыуунда республикада ишсизлеча эсепде тургъанланы иш бла жалчытыу жаны бла къаллай мадарла толтурулгъанлары сюзюлгенди.

Тилеклеге эс бёлюп тынгылагъанды, тийишли органлагъа шарт буйрукъла бергенди

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков КъМР-ни Правительствосуну юйюнде гражданланы тёрели приёмун бардыргъанды. Республиканы таматасындан энчи жарсыуларына оноуланы Чегем, Черек, Терк, Элбрус эм Прохладна районладан инсанла излегендиле.

Тау тёппелеге – назмучуланы атлары

КъМР-де атлары болмагъан тау тёппеле энди халкъ сюйген поэтле Къулийланы Къайсынны, Алим Кешоковну эмда Мустай Каримни атларын жюрютюрюкдюле. Аны юсюнден башламчылыкъны Парламентни кезиулю жыйылыуунда депутатла бирча   къабыл кёргендиле.

Промышленный комплексни былтыргъы ишлерини эсеплерине эм эндиги кезиуге планларына къаралгъанды

Казбек Коков КъМР-ни промышленность, энергетика эм сатыу-алыу министри Шамиль Ахубеков бла республиканы промышленный комплексини 2020 жылда ишлерини эсеплери эм келлик кезиуге планлары бла байламлы ишчи тюбешиу къурагъанды.

Къыралда жашау журтланы хар бешинчи метри жангыртыллыкъды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-ни Къырал Советини Россей Федерацияны стратегиялы айнытыуну соруулары жаны бла ишчи къауумуну - «Къурулуш, жашау журт-коммунал мюлк, шахар болум» бёлюмде -   жыйылыууна къатышханды. 

Тау тёппелеге – назмучуланы атлары

КъМР-де атлары болмагъан тау тёппеле энди халкъ сюйген поэтле Къулийланы Къайсынны, Алим Кешоковну эмда Мустай Каримни атларын жюрютюрюкдюле. Аны юсюнден башламчылыкъны Парламентни кезиулю жыйылыуунда депутатла бирча   къабыл кёргендиле.

Промышленный комплексни былтыргъы ишлерини эсеплерине эм эндиги кезиуге планларына къаралгъанды

Казбек Коков КъМР-ни промышленность, энергетика эм сатыу-алыу министри Шамиль Ахубеков бла республиканы промышленный комплексини 2020 жылда ишлерини эсеплери эм келлик кезиуге планлары бла байламлы ишчи тюбешиу къурагъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке