Статьи

Проектле къурауну школу.

КъМКъАУ-да «Крим» деген биригиуню жыйылыууну чеклеринде студентлеге деп «Проектле къурауну школу» бардырылгъанды кёп болмай. Вуздан билдиргенлерича, бу билим бериу программа проектле къураргъа эмда къорууларгъа юйретир умутда жарашдырылгъанды.

Ток бла жалчытыуну – чурумсуз.

КъМР-ни энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла министрини къуллугъун толтургъан Ирина Безникова республиканы Электрокюч бла ышаннгылы жалчытыу жаны бла штабыны кезиулю жыйылыуун бардыргъанды.

Мюлкге налог аны кадастр багъасына кёре тергелликди.

Келир жылдан башлап бизни къыралда (Севастопольдан башха жерледе) адамланы жеринден тепдирилмеген мюлклерине налог аланы кадастр багъаларына кёре тергелликди, деп билдиргендиле Федерал налог службаны КъМР-де Управлениясындан.

Буторундан Акъболатха дери.

Нальчикни кёп жеринден къарасанг, бютюнда Ленин атлы орамдан а, бу таула бир да аламат ариу кёрюнедиле. Аладан кёзюнгю алмай къарап турлугъунг келеди. Къурч къалаларыча сюеледиле къалыубаланы шагъатлары, таймай жерлеринде сын къатып.

Юйюр хазнаны сакълагъанлары ючюн ахча саугъала эм дипломла.

Россейни Жамауат палатасында «Юйюр хазна» миллет саугъагъа тийишли болгъанланы къууанчлы халда белгилегендиле, деп билдиредиле республиканы Жамауат палатасыны пресс-службасындан.

Къалгъан-къулгъанладан – къагъыт орунла, пакетле, картон.

Урван районну Герменчик элинде «Нальчикни къагъыт фабрикасы» деген предприятияда бу затдан абериле жарашдыргъан жангы ыз ачылгъанды. Ол толусунлай автомат халда ишлейди, ол санда къалын картонну да жукъартыр онгу барды.

Сабийлени хунерлерин кезиуюнде баямлауну къайгъысын кёре.

Тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну таматалыгъында сабийлени эм жаш тёлюню араларында фахмуларын ачыкълау эм айнытыу жаны бла регион араны Попечитель советини жыйылыуу болгъанды.

Жыйылыуну повесткасы - регионну социал бёлюмюн бла экономикасын терк аякъландырыуну амаллары.

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Инвестициялы ыйыкъны чеклеринде Минеральные Воды шахарда бардырылгъан «Инвестируй в Кавказ» деген 4-чю бизнес форумну баш пленар жыйылыууна къатышханды.

Сабий садикле жетиширикдиле.

Кёп бармай «Демография» миллет проектни чеклеринде Исламейни 4-чю номерли орта школунда 40 гитчеге ясли блок ачыллыкъды. Анга жыл санларына кёре эки къауум жюрюрюкдюле. Мекямда ойнаучу, жукълаучу, медицина отоулары, актовый эм спорт заллары да боллукъду.

Жукъгъан ауруу жайылмаз ючюн.

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетия – Алания Республикада управлениясындан билдиргенлерине кёре, «Паштет Калининградский» деген хазыр эт продукцияда тонгузланы африкалы эминасыны (АЧС) вирусу табылгъанды. Аны ол регионда ишлеген «К.» предприятияда чыгъаргъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи