Статьи

Бир къырал экзаменни бийик даражада ётдюрюр къайгъысы кёрюледи

Нальчикде КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан К.В. Коков, Билим бериу эмда илму бёлюмге къарау жаны бла федерал службаны таматасы С. С.

Сёлешиуню энчи темасы - ишсизлени санын азайтыу эмда хакъны ёлчемин кётюрюу

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков РФ-ни Шимал Кавказны ишлери жаны бла министерствосуну Ессентукда бардырылгъан  коллегиясына къатышханды. Анда ведомствону 2018 жылда ишини эсеплери сюзюлгендиле эмда быйылгъа борчла салыннгандыла.

КъМР-ни Башчысы жауундан бла буз уруудан заран тюшген тийрелени жокълагъанды

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков 13 апрельде  республиканы жауундан бла буз уруудан заран тюшген муниципал къуралыуларын жокълагъанды. Табийгъат кючню къыйынлыгъы Бахсан шахар округга, Бахсан бла Зольск районлагъа бегирек тюшгенди.

Аз тюбеген аурууладан къыйналгъанланы дарманла бла толусунлай жалчытыуну мадарларын излей

КъМР-ни Парламентини Социальный политика, урунуу эм саулукъ сакълау комитетини башламчылыгъы бла къуралгъан «тёгерек столда» адамны жашаууна къоркъуулу, аз тюбеген къыйын ауруулары болгъанланы дарманла эмда жашауларына магъаналы продуктла бла жалчытыу къалай къуралгъаны сюзюлгенди.

Жалгъан продукцияны жолун таукел кесерге

КъМР-де Промышленный продукцияны законлагъа бузукълукъла этип сатыу-алыугъа къажау комиссияны жыйылыуунда жангы жылны байрамыны кезиуюнде контрафакт товарланы сатыу къалай тохтатылгъаны сюзюлгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

Спортчуладан энчи ишчи бёлек жарашдырыргъа кереклиси айтылгъанды

РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников бла КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков тюнене Правительствону юйюнде белгили россейли спортчула бла тюбешгендиле.

Диагностика арада паллиатив болушлукъ къалай къуралгъаны бла шагъырейленнгендиле

Тюнене РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Россейни Жигити Александр Матовников республикагъа келгенди.

Хорламларын жоюлгъан полициячыланы хурметлерине эмда терроризмге къажаулукъгъа жоралагъандыла

Тюнене Нальчикде Кёп функциялы спорт арада Шимал-Кавказ федерал округну къол тутушуудан ачыкъ энчи-команда турнири бардырылгъанды.

Баш мурат - миллет проектлени толтуруу

Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков 4-6-чы апрельде Москваны тийресинде РФ-ни премьер-министри Дмитрий Медведевни башчылыгъы бла бардырылгъан «Миллет проектле – аланы жашауда бардырыуну кезиую» деген кенгешге къатышханды.

Къабарты-Малкъарны келечилери даражалы халкъла аралы кёрмючге къатышадыла

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Москвада «Арабия-Экспо 2019» 4-чю халкъла аралы кёрмючню ишине къатышады.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи