Статьи

Шахар орамладан ауурлукъ азайтылырча

Къыралны шахарларыны бла эллерини асламысында темир жолланы юсю бла машинала ётген жерледе (переездледе) пробкала къураладыла. Аны сылтауу кёпдю - шахарны планы жангы болумгъа келишмегени, бюгюннгю технологияла хайырламагъанлары эм башхала.

Кредитлери болгъанлагъа эс тапдырыу

Быйыл 20 мартдан башлап 17 июньнга дери КъМР-де гитче эмда орта бизнес бла кюрешгенле банклагъа кредит каникулла алыр умут бла 421 заявка бергендиле.

Энергетикле черекле кётюрюлюрлерине хазырдыла

Черекле кётюрюлюр кезиуде энергокюч бла жалчытхан объектлеге хата жетмезча аланы энчи контрольда тутаргъа керек болады. Бютюнда бек суу басаргъа эм ырхыла келирге къоркъуулу жерледе.

Республиканы Айырыу комиссиясына алгъыш сёзле эмда жюрек ыразылыкъ

Казбек Коков тюнене КъМР-ни Айырыу комиссиясыны таматасы Вячеслав Гешев бла тюбешгенди.

Къошакъ билим бериу амалны хар сабий да хайырланырча

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуу спикер Татьяна Егорованы башчылыгъында санитар жорукъла толтурулуп бардырылгъанды.

2023 жылны ахырына Тырныаууздагъы комбинатдан хазыр продукт алыр умутлубуз

Тюнене Къабарты-Малкъаргъа Россей Федерацияны промышленность эмда сатыу-алыу министри Денис Мантуров жумуш бла келгенди. Федерал къуллукъчу медицина рентген оборудование чыгъаргъан «Севкаврентген-Д» предприятияны жокълап, аны иши бла шагъырейленнгенди.

Къаты мадарланы жумушатыргъа энтта онгла ачылгъандыла

КъМР-ни Башчысы  Казбек Коков Къабарты-Малкъар Республикада коронавирус жукъгъан ауруудан сакъланыуну  мадарларын толтуруу эмда ол къалай жайыла баргъанына контроль этиу жаны бла оператив штабны кезиулю жыйылыуун видеоконференция халда бардыргъанды эмда республикада санитар-эпидемиология болумну

«Манга, участканы ишчисине да ауруу жугъарыкъды деп къоркъуу чыкъмады»

Тамбла РФ-ни Конституциясына тюзетиуле кийириу жаны бла къол кётюрюуню баш эм ахыргъы кюню боллукъду. Къыралны инсанлары баш законнга тюзетиулеге ыразы болгъанларын бла къалгъанларын ыйыкъны ичинде да билдирирге боллукъ эдиле.

«Битеу чырмауладан ётюп, экономиканы къысха заманны ичинде аягъы юсюне салаллыгъыбызгъа ишексизме»

КъМР-ни Парламентини кезиулю пленар жыйылыуунда республиканы Правительствосу 2019 жылда тамамлагъан ишини эсеплерин белгили этгенди. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. Анга  РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Геккиланы Заур, КъМР-ни прокурору Николай Хабаров да къатышхандыла.

Элге –шахардача болумла

«Шахарлада тап жашау болумла къурау» деген миллет проектни чеклеринде тюрлю-тюрлю жерледе жашау журтланы, мекямланы арбазлары, орамла айбатландырыладыла, паркла, скверле къураладыла. Бу кюнледе Тёбен Чегемде да аллай тапландырыу ишле башланнгандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи