Статьи на балкарском языке

СЁЗ РЕГИОНЛАНЫ АЙНЫТЫУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Москвада Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды, ол Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснулинни башчылыгъында видео-конференция амал бла бардырылгъанды.

РЕСПУБЛИКАДА ДАРМАН САЛДЫРЫУ БАРАДЫ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу билдиргеннге кёре, республикада жангы коронавирус ауруудан 169 588 адам дарман салдыргъандыла. Аладан 137 355 адам эки кезиуню да ётгендиле.

СОЛУРГЪА СЮЙГЕНЛЕ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАРНЫ САЙЛАЙДЫЛА

Ростуризм Россей Федерацияны табигъатында солургъа къайры барыргъа сюйгенлерини юсюнден, беш жерни белгили этгенди.

КЪУРУЛУШ ЖУМУШЛА ОКТЯБРЬДЕ БОШАЛЛЫКЪДЫЛА

Экинчи Чегемде къабырлагъа жол тапландырылады. Битеу да бирге аны 0,98 километри жангыртыллыкъды, деп билдиргендиле бизге КъМР-ни Транспорт эм жол мюлк министерствосундан. Бу жумушла КъМР-ни "Транспорт системаны айнытыу" къырал программасыны чеклеринде тамамланадыла.

РЕСПУБЛИКАДА МУНИЦИПАЛ ТИЙРЕЛЕНИ ТАЗАЛАУ ЖАНЫ БЛА МЕСЯЧНИК БАРДЫРЫЛЛЫКЪДЫ

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков регион Правительствогъа ыйыкъны ичинде республиканы тийресинде къаты кир-кипчикни кетериу жаны бла месячник бардырыуну планыны проектин кёргюзтюрге буюргъанды.

«Къыралны жамауат-политика жашаууну демократиялы амалы»

 КъМР-ни Парламентини башчысы Татьяна Егорова РФ-ни Федерал Жыйылыууну Къырал Думасыны VIII чакъырылыууну эмда республиканы жер-жерли самоуправление органларыны депутатларын айырыулагъа къатышханды.

КЪМР-НИ БАШЧЫСЫ ХАЛКЪЛА АРАЛЫ ЧЕРКЕС АССОЦИАЦИЯНЫ КЕЛЕЧИЛЕРИ БЛА ТЮБЕШГЕНДИ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Халкъла аралы Черкес Ассоциацияны президенти Хаути Сохроков эм тамбла Нальчикде кесини ишин башлагъан, Халкъла аралы Черкес Асоциацияны ХIII конгрессине келген делегатланы келечилери бла тюбешгенди.

Cёз кёгетлени ёсдюрюуде шёндюгюлю технологияланы хайырланыуну юсюнден баргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бу кюнледе Минеральные Воды шахарда «Кёгетлени ёсдюрюуде, сакълауда, сатыуда шёндюгюлю технологияланы эм оборудованияланы хайырланыу»  деген III Халкъла аралы технологиялы кёрмюч-конгрессни ишине къатышханды, анда доклад бла да сёлешгенди.

Тарыхны юйретир, тёрелени сакълар мурат бла къуралгъан байрам

20 сентябрьде Къабарты-Малкъарда эм жаш къырал байрамладан бири белгиленеди - Адыгланы (черкеслилени) кюню. Анга быйыл жаланда 7 жыл толады. Быллай къууанч кийириуню юсюнден оноу а 2014 жылда 12 августда чыгъарылгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке