Статьи

Машук-2018 Владимир Путинни сейирлик проектлери бла танышдыргъандыла, саугъала да бергендиле

Тюнене Россейни Президенти Владимир Путин  Пятигорскда «Машук-2018» Шимал-Кавказ жаш тёлю билим бериу форумгъа къатышханла бла тюбешгенди.

Тюбешиу Къытайлы инвесторла ишни къолгъа алгъандыла

КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосунда Къытайдан «SINOCONST» компанияны келечилери бла тюбешиу болгъанды.

Регионну айнытыугъа себеплик этерик магъаналы проектлени сюзюуню даражалы майданы

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Пятигорскда Шимал Кавказны жаш тёлюсюню  «Машук-2018» деген тогъузунчу билим бериу форумуну ачылыууна къатышханды.

Ёхтемлендирген экспонатла, кёл салдыргъан муратла, унутулмазлыкъ тюбешиуле

Къабарты-Малкъар «Машук-2018» форумда миллет майданын биринчи болуп къурагъанды. Анда республикада жашагъан юч баш миллет, юч аууз кеслерини арбазларын жайгъандыла: Зольск райондан къабартылыла, Черек райондан таулула, Май райондан да  къазакъла.

Тыш къыраллы журналистле болушну кеслерини кёзлери бла кёрдюле

Кёп болмай «Чайна Дейли» (Къытай), «Республика» (Азербайджан), «Трибьюн» (Франция), «Аль-Халидж»(ОАЭ), «Актуальне» (Чехия), «Фоторепортёр» (Венгрия) газетлени, Тюркню, Сауд Аравияны эм Италияны  телевиденияларыны журналистлери Шимал Кавказ федерал округну регионларында  пресс-тургъа къатышхандыла

Жапсарыу эмда кёл этдириу

Къабарты-Малкъарны тауларында къар юзюлюп, Росгвардияны тёрт къуллукъчусу ажымлы ёлгендиле. Республиканы Башчысы Юрий Коков аланы жууукъларына бла ахлуларына къайгъы сёз бергенди.

Коррупциягъа къажау законла къалай толтурулгъанларына къаралгъанды, профилактиканы кючлендириуге эс бурулгъанды

КъМР-ни Правительствосунда тюнене бардырылгъан семинар-кенгешде сёз РФ-ни коррупциягъа къажау законлары Къабарты-Малкъарда къалай толтурулгъанларыны, норматив-право актланы хазырлауда алагъа не магъана берилгенини эмда республикада бу жаны бла болумну юсюнден баргъанды.

Къабарты-Малкъарны суу басхан районларында болушну кёргендиле, ырхы келирге къоркъуулу жерлени тинтгендиле

7 августда Россей Федерацияны Граждан къорууланыуну ишлери, къыйын болумла эмда табийгъат къыйынлыкъланы хаталарын кетериу жаны бла министри Евгений Зиничев бла РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Александр Матовников Къабарты-Малкъарны къоркъуулу жерлерин бийикден къарап кёргенди

Программаны жангыдан жарашдырлыкъдыла

КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосунда районланы эмда шахар округланы жер-жерли администрацияларыны келечилери да къатышып кенгеш бардырылгъанды.

Экзаменлеге къошулгъан педагогланы къызындырлыкъдыла, сабийлеге бакъгъан махкемелеге онг берликдиле

КъМР-ни Правительствосуну башчысы Мусукланы Алий бардыргъан кезиулю кенгешде талай министерствону  бла ведомствону  ишлерин сюзгендиле, Правительствону бир-бир  бегимлерин тюрлендиргендиле эмда башха вопрослагъа къарагъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи