Статьи

Россейни биринчилигини аллында.

Тырныауузда В.А. Губанов атлы «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексде Элбрус районну каратеден биринчилиги озгъанды. Ол Физкультурачны кюнюне жораланнганды. Къатышханланы араларында Къабарты-Малкъардан, Къалмукъдан, Кърымдан, Къарачай-Черкесден, Ставрополь крайдан спортчула болгъандыла.

Аш-азыкъ къоркъуусузлукъну сакълауурлары.

Къабарты-Малкъарны Ветеринария управлениясыны инспекторлары Зольск районда аш-азыкъ продукцияны сатыу жерледе рейдле бардыргъандыла. Аланы кезиуюнде эркинликсиз сатыу-алыу этгенле ачыкъланнгандыла, деп билдиргендиле ведомстводан.

Сабийлени он проценти ЗАГС этилмеген юйюрледе туугъандыла.

Былтыр Россейде 1 миллион 604 мингден аслам бала жаратылгъанды. Аладан 340 мингден артыгъы неда, саулай алып айтханда, 10 проценти ЗАГС этилмеген юйюрледе туугъандыла. Бу жаны бла Тыва биринчи жерни алады. Мында аллайла 60,4 процентни тутадыла. Аны ызындан Чечен бла Чукотка барадыла.

Жарыкъландырыу ишге - аслам эс.

РФ-ни Пенсия фондуну регионда Баш управлениясы районланы администрацияларында, школлада, башха учреждениялада ангылатыу ишни дайым тамамлайды. Аны чеклеринде «тёгерек столла», билим бериу лекторийле, консультация, информация эм жарыкъландырыу семинарла къураладыла.

Окъуучуларыбызны санына къошула барады.

Хурметли жамауат!
Бир-бир адамла керти сылтаула бла «Заманнга» алты айгъа жазылалмай къаладыла. Артда ала ол халны тюзетедиле. Сёз ючюн, августда окъуучуларыбызны санына, къууанчха, отуз адам къошулгъанды.

Садикледен къытлыкъ сынамазча.

Прохладна районда Солдатская станицада эмда Прималкинское элде биришер сабий садикни къурулушу эбине жетдириле турады. Райондан билдиргенлерича, ишле «Къабарты-Малкъарда билим бериуню айнытыу» деген къырал программаны чеклеринде бардырыладыла.

Шуёхлукъ эмда ариу ниетле туудургъан, жангы амаллагъа жол ачхан майдан.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Пятигорскда Шимал Кавказны жаш тёлюсюню «Машук-2019» 10-чу форумуна къатышханла бла тюбешгенди эмда миллет культураланы СКФО-ну кюнюню чеклеринде бардырылгъан фестивалыны ачылыуунда сёлешгенди.

Жаш алимлерибизге — сыйлы грантла.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Правительствону юйюнде Россей Федерацияны Президентини грантларына тийишли болгъан жаш алимлеге шагъатлыкъ къагъытланы къууанчлы халда бергенди.

Окъуучуларыбызны санына къошула барады.

Хурметли жамауат!
Бир-бир адамла керти сылтаула бла «Заманнга» алты айгъа жазылалмай къаладыла. Артда ала ол халны тюзетедиле. Сёз ючюн, августда окъуучуларыбызны санына, къууанчха, отуз адам къошулгъанды.

Айырмалыла «Россети» компаниягъа алынырыкъдыла.

«Машук» жаш тёлю форумгъа тири къатышхан, жетишимли жаш адамлагъа «Россети» компанияда ишге орналыргъа амал берилликди, деп билдиргендиле аны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи