Статьи

Жол кенгертиледи, сыйдамланады.

Бу кюнледе «Кавказ» Р-217 къырал трассаны Экинчи Чегемден Нальчикге дери сегиз километр чакълы участогуна тынгылы ремонт этилип башланнганды, деп билдириледи Росавтодорну машина жоллагъа къарагъан «Кавказ» управлениясындан.

Дугъум.

Къызыл бла къара дугъумгъа башха-башха къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла. Алайды да аланы къалайгъа салыргъа, не бла багъаргъа, не халда къараргъа тийишли болгъаныны юсюнден айтайыкъ.

Бизнесге къысыулукъну азайтыр амалланы излегендиле.

Правительствону юйюнде бардырылгъан кенгешде республикада предпринимательлеге этилген административ басыулукъну азайтыуну мадарлары сюзюлгендиле.

Республиканы алгъа барыуун жалчытыуда битеу билимими, сынаууму аямазгъа хазырма.

Парламентни кезиулю жыйылыуунда депутатла КъМР-ни Башчысы Казбек Коковха Мусукланы Алийни КъМР-ни Правительствосуну Председателине салыуну юсюнден тилегине ыразылыкъларын бергендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Къарау Казбек Коков фахмулу сабийлени ачыкълау эмда алагъа себеплик этиу жаны бла регион араны къурулушуну халын кёргенди.

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков фахмулу сабийлени ачыкълау эмда алагъа себеплик этиу жаны бла регион араны къурулушу къалай баргъанына къарагъанды.

Командалы эришиуде - биринчи жер.

Минеральные Воды шахарда кикбоксингден тёрели командалы эришиу бардырылгъанды. Ол МВД-ны энчи бёлюмлерини борчларын толтура ёлген ишчилерини хурметлерине аталып къуралгъанды.

Итлени къоркъуулу тюрлюлерин тутханладан къаты сураллыкъды.

Адамланы талайы юйлеринде огъурсуз итлени тутаргъа сюедиле. Алай аланы арбазларындан чыгъармагъанлай угъай, шахар жоллада да ауузларын байламагъанлай айландырадыла. Ол а башха жолоучулагъа къоркъуулуду. Не ахшы юйреннген эсе да, ит – ол жаныуарды, къайсы такъыйкъада не этериги белгисизди.

Хайырланыучулагъа - налогланы юсюнден толу хапар.

Федерал Налог службаны Нальчикде биринчи номерли инспекциясы 25 октябрьде «ачыкъ эшиклени кюнюн» бардырлыкъды. Ведомстводан билдиргенлерине кёре, ол кюн эрттенликде сагъат тогъуздан башлап ингирде алтыгъа дери ары келгенлеге кёп тюрлю консультацияла эмда информация берилликди.

Жетеуленден бешисинде - майдалла.

Калуга областьны Медынь шахарында универсальный сермешледен эр кишилени эм тиширыуланы араларында Россейни кубогу бардырылгъанды. Анга къыралны 42 регионундан 450-ге жууукъ адам къатышхандыла.

Агъачны къоруулауну юсюнден сёлешгендиле, ахшы уруннганланы саугъалагъандыла.

Къабарты-Малкъарны Табийгъат байлыкъла эмда экология министри Шауаланы Илияс Москвада Миллет агъач форумну ахыр кесегине къатышханды. Ол РФ-ни Къырал Думасыны башчылыгъы эмда Россейни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосуну себеплиги бла бардырылгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи