Статьи

Казбек Коков: Къабарты-Малкъарда жашагъан хар инсаннга бирликни, журтубузну айныууна уллу юлюш къошхан тёлюлени хурметлерин кёрюуню магъаналылыкъларын ангылатыу бизни борчубузду

Къырал миллет библиотекада  КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  республиканы жамауат организацияларыны таматалары бла тюбешгенди. Жыйылыу Къабарты-Малкъарны къуралыууну 100-жыллыгъын 2022 жылда байрамлаугъа хазырланыу бла байламлы болгъанды.

Къошакъ тыйгъычла салыргъа акъыл жокъду

КъМР-ни Правительствосуну юйюнде республиканы Башчысы Казбек Коковну таматалыгъында коронавирус инфекцияны профилактикасы эм аны жайылыууна къажау Оператив штабны кезиулю жыйылыуу болгъанды. Видеоконференция амал бла  санитар-эпидемиология болум сюзюлгенди.

Сюзюу Республиканы саулукъ сакълау системасыны коронавирусха къажау хазырлыгъына бийик багъа бичилгенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков   Правительствону юйюнде РФ-ни Саулукъ сакълау министерствосуну штатдан тышында баш инфекционисти, Москвада Сеченов атлы биринчи медицина университетни профессору  Владимир Чуланов бла тюбешгенди.

Биринчи жерде – жерлешибиз Олеся Постникова

115 сагъатдан къуралгъан билим бериу программа, 70-ден аслам – юйретиу мероприятие, 50-ден кёп спикер, проект акселератордан 30 команда, Шимал Кавказны регионларындан 300 тири жаш адам – «Машук-2020» форумну IV офлайн-сменасы ма быллай эсепле бла бошалгъанды.

Никотини болгъан затланы хайырланыугъа къажау мадарла къатыланадыла

КъМР-ни Парламентини президиумуну кюз арты сессиясында биринчи жыйылыуу сорууладан бай болгъанды. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. Депутатла отузгъа жууукъ законну проектин сюзгендиле эмда Парламентни кезиулю жыйылыуун 30 сентябрьде бардырыргъа келишгендиле.

Ёсюп келген тёлюню шуёхлукъну, патриотлукъну ниетлеринде юйретиуде бирден кюч салып кюреширге тийишлилиги айтылгъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Правительствону юйюнде Черкеслилени халкъла аралы ассоциациясыны таматасы Хаути Сохроков бла тюбешгенди. Жыйылыугъа МЧА-ны биринчи вице-президенти Арфан Барсик эм «Адыгэ Хасэ» жамауат организацияны оноучусу Мухамед Хафицэ да къатышхандыла.

Муниципалитетледе социал эм жол объектлени къурулушлары къалай къуралгъаныны юсюнден баргъанды сёз

К.В. Коков КъМР-ни район администрацияларыны эм шахар округларыны таматалары бла  видеоконференция халда кенгеш бардыргъанды. Аны ишине КъМР-ни премьер-министри Мусукланы А.Т., КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары М.А. Кунижев, КъМР-ни къурулуш эм ЖКХ министри А.Х.

Тийрени энчилигин тергеп

Бабугентни бла Бызынгыны арасында жолгъа тынгылы ремонт этиу андан ары барады. Бу кюнлеге подряд организацияны ишчилери аны 7,7 километр кесегинде эки къатлы асфальт жайып бошагъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи