Статьи

Хар регионну энчилигин тергеп ишлерге

Тюнене Москвада Россейни премьер-министри Михаил Мишустинни башчылыгъы бла Координация советни президиумуну бла Къырал Советни коронавирус инфекцияны жайылыууна къажау кюреш бардырыу жаны бла ишчи къауумуну бирикген жыйылыулары болгъанды.

Интернетни юсю бла этилген аманлыкълагъа къажауланыу магъаналы борчха саналгъанды

КъМР-де ич ишле министр Василий Павлов Парламентни пленар жыйылыуунда былтыр республикада криминоген болумну юсюнден доклад этгенди. Право низамны  сакълаучу органны оноучулары депутатланы аллында сёлешгенлени тёрели болгъанын белгилерчады.

Къабарты-Малкъар Республикада Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйни 2019 жылда ишини юсюнден доклады

Къабарты-Малкъар Республикада Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйни 2019 жылда ишини юсюнден жыл сайын жарашдырылыучу доклады «Къабарты-Малкъар Республикада Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйни юсюнден» Къабарты-Малкъар Республиканы 2006 жылда 3 ноябрьде чыгъарылгъан 82-РЗ номерл

Казбек Коков саулукъ сакълауну махкемелеринде саусузланы алыргъа къаллай онгла къуралгъанларына къарагъанды

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Нальчикде 1-чи номерли шахар клиника больницаны жангы коронавирус жукъгъан саусузлагъа деп жарашдырылгъан корпусларындан бирин жокълагъанды.

Бек къыйматлы соруула сюзюлгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-ни экономиканы айнытыу министри Максим Решетников видеоконференция халда бардыргъан битеуроссей кенгешге къатышханды.

Экспортну кёбейтир умутда

Республиканы экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис «КъМР-ни айнытыуну корпорациясы» акционер обществону башчысы Чочайланы Ахмат бла бирге алгъаракълада Прохладна районда «Отбор» инновациялы-производстволу фирмада болгъандыла.

Фермерни харкюндеги къайгъырыулары эм муратлары

Мусукаланы Зауурну юйюрю Прохладна  районда Учебное элде орналгъанлы жыйырмадан артыкъ жыл болады. Ол кеси Кёнделенде туугъанды, юй бийчеси Мадина да анданды. Жаш школдан сора бу элде техникумгъа механикге окъургъа киргенди.

Транспортда, амал болгъаны къадар, азыракъ жюрюрге

Къабарты-Малкъарны Транспорт эмда жол мюлк министерствосу коронавирус (nCov-2019) жугъаргъа къоркъуулу кезиуде жамауатны бютюн сакъ болургъа чакъырады.

Сууну магъаналылыгъыны юсюнден ушакъ

Суу байлыкъланы Битеудуния кюнюню аллында РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери Къашхатауда орта школда энчи дерс бардыргъандыла. Анда окъуучулагъа сууну магъаналылыгъыны юсюнден кёп сейирлик хапарла айтылгъанды, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи