Статьи

Михаил Мишустин – Россейни равительствосуну Председатели.

Владимир Путин 16 январьда Михаил Мишустинни РФ-ни Правительствосуну Председателине салыуну юсюнден Указгъа къол салгъанды.

Адамланы къоркъуулу юйледен кёчюрюуню программасы къысха болжалны ичинде толтуруллукъду.

«Жашау журт-коммунал мюлкню жангыртыуну фондуну» къараучу советини башчысы, белгили политик, къырал къуллукъчу Сергей Степашин бла фондну оноучусу Константин Цицин Къабарты-Малкъаргъа келип турадыла.

Алтын халыла бла накъышлагъа жан сала.

Биринчи кере Мелюханланы Маратны къызы Феридени Хасанияны Маданият юйюнде бир къууанчлы жыйылыуда кёргенме. Бу алаша, назик къызчыкъ, университетни жетишимли бошап, искусстволаны 1-чи номерли сабий школуну Хасанияда филиалында ишлегенин айтханда, ийнанырыгъым окъуна келмегенди.

Чемпион атын юч кере къоруулагъан каратечи.

Озгъан жыл Румынияда Брашов шахарда стилевой каратени ашихара тюрлюсюнден дунияны биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъан эдиле. Алагъа жыйырма къыралдан юч жюзден аслам спортчу жаш тёлю, юниор эм абадан жыл сан категориялада хорлам ючюн кюрешгендиле.

Маликаны уллу хорламлары алдадыла.

«Звезда» каналны «Жангы жулдуз -2020» деген жыр конкурсуну ахыр эсеплери тохташдырылгъандыла. Анга къатышхан таулу къыз Атабийланы Малика ючюн къол кётюргенлени саны 24,66 процентни тутханды. Биринчи жерге чыкъгъан къалмукълу жырчы Лиджи Горяевдан ол жаланда 7 процентге артха къалгъанды.

Юйюрге не жаны бла да болушлукъ этиу эмда демография халны эсленирча игилендириу – къыралыбызны экономика эмда социал жаны бла айнытыуну ышаннгылы тутуругъу.

Тюнене Россейни Президенти Владимир Путин Москвада Федерал Жыйылыуну аллында кезиулю Посланиясы бла сёлешгенди. Анда ол къыралда бусагъатдагъы болумгъа багъа бергенди эмда келир жылгъа бек магъаналы борчланы белгилегенди.

УФСИНХалны кеси кёзлери бла кёргендиле, сорууларына жууапла да тапхандыла.

Озгъан жылны январь айында республиканы Прохладна районунда Россейде биринчи болуп  РФ-ни ФСИН-ини КъМР-де  Управлениясыны 1-чи номерли  тюзетиучю арасы ачылгъанды.

Жетишимли болууну амаллары.

Россейни вузларында юйретиучюлени школлары ачыллыкъды. Аны юсюнден кёп болмай «Soft skills наставник» школну эсеплерин чыгъаргъанда, Элбрусда бардырылгъан битеуроссейни студентлерини бла аспирантларыны союзуну билим бериу форумунда айтылгъанды.

Жолчула не тюрлю болумгъа да хазырдыла.

Бу къышда республикада федерал трассаланы тазалауда 50-ден артыкъ нчи жол техника хайырланыллыкъды, деп билдиргендиле къырал жоллагъа къарагъан «Кавказ» Управлениядан.

Конкуренцияны айнытыр ючюн.

Россей Федерацияда конкуренцияны айнытыуну стандартыны излемлерин толтурур муратда КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосунда билим бериу семинар ётгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи