Статьи на кабардинском языке

Бзэр кIуэдыркъым, абы иримыпсалъэрщ кIуэдыр

Дуней псор зэщIэзыщта пандемием цIыхухэр зэхэмыхьэу унэм зэрыриубыдам ещхьу, лъэпкъ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэми я лэ­жьыгъэр яхуемыгъэкIуэкIыу къызэтригъэувыIащ, шэщIауи къа­хузэмыгъэпэщ ищIащ.

Республикэм щыпсэухэр IэнатIэкIэ къызэрызэрагъэпэщым пылъ гугъуехьхэр

КъБР-м и Парламентым Социальнэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ лэжьапIэншэу зезыгъэтхахэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ къагъэсэбэп Iэмалхэм.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ щыIащ ЩIыналъэм унафэ хуэщIынымкIэ центрым, илъэс кIуам и щэкIуэгъуэ мазэм къызэIуахам.

Центрым и унафэщI Дыгу­лыбгъу Маринэ КIуэкIуэ Казбек щы­гъуа­зэ ищIащ я лэжьыгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэм. Центрыр зэры­лажьэ зэманым къриубыдэу республикэм щыпсэухэм абы мини 3,5-рэ хуэдизрэ зыхуагъэзащ, абы щыщу минитIым щIигъур 2021 гъэр къызэрихьэрэ.

КIуэкIуэ Казбек яIущIащ я щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуахэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек мазаем и 27-м Республикэм и Правительствэм и Унэм щахуэзащ я щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуахэм.

Алыхьым и арэзыщIыныгъэм толажьэ

1976 гъэм жэпуэгъуэм и 15-м Налшык къалэ къыщалъхуащ Сыжажэ Алим Сэрэбий и къуэр.
Адыгэм псалъэжьу диIэщ: «Лъэужьыр бжьиблкIэ мауэ». Алим и адэшхуэр (и адэм и адэр) КъурIэн Iыхьлыуэ щытащ. Алими иджыри сабий дыдэу техьат адэшхуэм и ­лъагъуэм.

ХъымыщкIей - Хамышки

Мы цIэр зезыхьэ урыс къуажэр Щхьэгуащэ и псыхъуащхьэхэмкIэ дэсщ. Нэхъ пыухыкIауэ къэдгъэ­лъагъуэмэ, иджырей Гъуазэрыплъ жылэ цIыкIур здэщыIэ щIыпIэм   деж къыщыщIэбдзэрэ километр 16 хуэдизкIэ, хуэищхъэрэу, укъехыж­мэ, сэмэгумкIэ къыкъуэунэхукI ­къуэ гъуэпщкIуам къыдэж псы бгъун­­жыр Щхьэгуащэ щы­хэ­лъэ­дэжым къыщегъэжьауэ ипщэкIэ щысщ.

Зи чэзу зэIущIэр ирегъэкIуэкI

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ мазаем и 25-м республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и зи чэзу зэIущIэр иригъэкIуэкIащ. Абы видеоконференц IэмалкIэ хэтащ УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым и сенатор Ульбашев Мухьэрбий.

Унагъуэ мелуанитхум я псэупIэхэр ирагъэфIэкIуэн папщIэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек мазаем и 24-м хэтащ УФ-м и Къэрал Советым и лэжьакIуэ гупым иригъэкIуэкIа зэIущIэм, Урысей Федерацэм стратегие мыхьэнэ зиIэ унэтIыныгъэхэм зыщегъэужьыным хуэгъэпса, «Ухуэныгъэм, псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмрэ къа­лэхэмрэ» проектым теухуауэ щытам.

2020 гъэм зэфIагъэкIахэр, мы илъэсым къапэщытхэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Iуащхьэмахуэ щIыналъэм лэжьыгъэ IуэхукIэ иджыблагъэ щыщыIам хуэзащ Iуащхьэмахуэ муниципальнэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и унафэщI Залиханов Къанщобий.
ЗэIущIэм и гугъу щащIащ лъэпкъ проектхэмрэ къэрал программэхэмрэ япкъ иткIэ илъэс кIуам щIыналъэм щызэфIагъэкIын хуеяхэм зэрехъулIар икIи зэман гъунэгъум къапэщыт къалэнхэм.

Анэдэлъхубзэр фIыуэ ирагъэлъагъу

ЦIыхум и анэдэлъхубзэр фIыуэ илъагъун папщIэ сабий ныбжьым щыщIэдзауэ дегъэхьэхын хуейщ IэмалкIэ, джэгукIэкIэ, щапхъэкIэ. Абы и IуэхукIэ жэуаплыныгъэ яхьу си гугъэщ сабий гъэсапIэхэм. ГъэсакIуэм лъэпкъ гулъытэ хэлъмэ, игъасэхэри ехъулIащ.
Щхьэлыкъуэ дэт школ №1-м къегъэщIылIауэ лажьэ сабий садым щыIэ курыт гупыр хэту екIуэкIащ Анэдэлъхубзэм и махуэм хухаха Iуэху щIэщыгъуэр.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке