Статьи

Ныбжьэгъу лъапIэ

ЩIэблэр гъэсэным, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу лъэпкъхэм я щэнхабзэм зегъэужьыным и гъащIэ псор щхьэузыхь хуищIащ Къардэн Башир. Абы иригъэджащ гъащIэм лъэ быдэкIэ хэува, ехъулIэныгъэфIхэр зыIэрызыгъэхьа цIыхухэр, ауэ абыхэми Башир и ныбжьэгъуу щыта дэри мащIэщ тщIар и фэеплъыр дгъэлъэпIэн папщIэ.

КъызыхэкIа лъэпкъым и узыр имыгъэвмэ, и гуфIэгъуэр хуэмыIэтмэ, тхакIуэм ищIэм зыри и уасэкъым

Гугъущ зи цIэм дунейпсо мыхьэнэ игъуэта тха­кIуэш­хуэм утетхыхьыну. Зы тхыгъэкIэ, дауи, къыпхуэгъэ­лъэ­гъуэнукъым, зы цIыху а­къылми къитIэщIыфынукъым абы и IэдакъэщIэкI купщIафIэхэмрэ гупсысэ куухэмрэ, и къекIуэ­кIы­кIамрэ нобэ ныбжькIи, зэ­фIэкIкIи, зэчийкIи здынэса лъагапIэшхуэмрэ.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек «Псэ Жыг» фэеплъым удз гъэгъахэр трилъхьащ

Накъыгъэм и 21-м, Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 156-рэ щрикъум ирихьэлIэу, «Псэ Жыг» фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек, КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, Прави­тельствэм и УнафэщI Мусуков Алий, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.

Къэбэрдейм и хуитыныгъэм папщIэ

ХVIII лIэщIыгъуэм и етIуа­нэ Iыхьэм Урысейр зи къару илъыгъуэ къэрал лъэщ хъуащ, абы Кавказым щригъэкIуэкI поли­тикэми зихъуэжу щIидзащ.­ И лъэр Тэрч псым и Iэшэ­лъашэм щыува нэужь, урыс пащтыхьым мурад­ ищIащ Кавказ гупэр, псом­ япэрауэ, Къэбэрдейр, зыIэ­щIиу­бы­дэну. Къэ­бэрдейр­ зыIэщIимыубыдауэ, Кавказ гупэр къыхуэзэунутэкъым Уры­сейм, Кавказ щIыбри хуэIыгъынутэ­къым.

ДАХ-р куэдым егъэпIейтей

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зи чэзу зэхуэсыр Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэм ирагъэхьэлIэри, дыгъуасэ видео­конференц щIыкIэм тету къызэрагъэпэщащ. Онлайн жыпхъэм иту видеоконференцыр иригъэкIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.

ИстамбылакIуэ

Ермоловым и зэман лъандэрэ хабзэ яхуэхъуауэ, урыс пащтыхьым и дзэпщхэр кавказ бгырысхэм я ужь къызэритар мафIэрэ джатэрэщ.

Допинг къэпщытэныгъэхэм хригъэлъэфахэр

«Допинг» (doping) инджылыз псалъэм къокI «наркотик зэхьэлIэн» жиIэу, нэхъыбэу къыщагъэсэбэпри спортыращ. Апхуэдэу йоджэ цIыхум и зэфIэкIыр хэпщIыкIыу хагъэхъуэн папщIэ спортсменхэм хущхъуэ зэхэлъ щрахьэлIэм и деж. А Iуэхугъуэм хуабжьу дэни зыщиубгъуащ. Псом хуэмыдэу итхьэкъуар Урысейращ.

ЩытыкIэм къикIыным теухуа Iуэхухэм щытопсэлъыхь

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Премьер-министр Мусуков Алий видеоконференц мардэм иту иджы­благъэ иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Правительствэм и зи чэзу зэIущIэр.

ХьэрычэтыщIэ мащIэмрэ курытымрэ зэрызыщIагъэкъуэнур

Къэбэрдей-Балъкъэрым Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм Пра­вительствэм и Унэм иджыблагъэ щригъэ­кIуэ­кIа брифингым республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лIыкIуэхэр щыхагъэгъуэзащ коронавирус уз зэрыцIалэм къиша ­мыхъумыщIагъэхэм Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и экономикэр къызэрикIыну щIы­кIэм.

КъБР-м и Iэтащхьэм иригъэкIуэкIащ республикэм коронавирусым зыщемыгъэубгъуным хуэунэтIа Iуэхухэр зи нэIэ щIэт Оперативнэ штабым и зэIущIэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видеоконференц мардэм тету дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ коронавирус уз зэры­цIалэм республикэм зыщемыгъэу­-бгъуным хуэунэтIа профилактикэ лэжьыгъэхэр къызэрызэрагъэпэщымрэ а узыфэм зэрыпэщIэтымрэ теухуа Iуэхухэр зэкIэлъызыгъакIуэ Оперативнэ штабым и зэIущIэр.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи