Статьи

Къуэн Аслъэн и унагъуэм я нэIэ тетщ.

Республикэ МВД-м и лэжьакIуэхэм ящыгъупщэркъым зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдахэр, я нэIэ трагъэтщ абыхэм я унагъуэхэм.

Iейм щахъумэ, фIым хуаущий.

«Ажалыр щащэр къыджеIэ!» урысейпсо Iуэхум и етIуанэ Iыхьэм хиубыдэу зэIущIэ драгъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар-техническэ колледжым и студентхэм. Ар теухуауэ щытащ афияным зэраныгъэу къишэм, балигъ мыхъуахэр хабзэм ебэкъуэным, ахэр хабзэншагъэхэм хамышэным ехьэлIауэ ящIапхъэм.

Уи анэдэлъхубзэм хуэпщI пщIэращ псоми лъабжьэ хуэхъур.

Километр мин бжыгъэ зэпыбупщIу, кхъухьлъатэ­хэр зэпхъуэкIыу нэгъуэщI къэрал укъыщыхутауэ къып­щыхъуркъым Кфар-Камэ ущыдэткIэ. Абы и хьэуами адыгэмэ хэтщ. Зи бзэм пщIэ хуэзыщIыж хэхэс адыгэ дунейм тетмэ, ар Израилым исхэрщ. Адыгэбзэр зэраджыр дэ къэдгъэсэбэп алфавитырщ - кириллицэрщ. Ар­ нэхъ къыщIыхахари я адэжь щIыналъэм щып­сэухэм а алыфбейр къызэрагъэсэбэпыр аращ.

Узбекистаным хуэбанэ адыгэ щIалэ.

Спорт бэнэкIэмкIэ иджыблагъэ Нур-СулътIан (Къэзахъстан) щекIуэкIа дунейпсо чемпионатым Урысей Федерацэм и щIыхьыр зыхъумахэм яхэтакъым зы адыги. Апхуэдэ нэхъапэм къыщыхъуар къэщIэжыгъуейщ.

Адыгэ кинор Урысейм щагъэлъагъуэ.

ЩэкIуэгъуэм и 7-м щIи­дзауэ УФ-м и кинотеатрхэм щокIуэкI теат­рымрэ киномрэ я режиссёр цIэрыIуэ, АР-м гъуа­з­джэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЕмкIуж Андзор триха «Невиновен» филь­мыр.

Зэхьэзэхуэм кърикIуар къапщытэж.

Бахъсэн щIыналъэм и щIыпIэ администрацэмрэ «Баксанский вестник» газетымрэ я жэрдэмкIэ со­­циаль­нэ рекламэ зэхэгъэувэнымкIэ «ЩIалэ­гъуалэр Iулъ­хьэм, терроризмэм, экстремизмэм и бийщ» зэхьэзэхуэ екIуэ­кIат. Абы кърикIуар къызэщIакъуэжащ.

Анэхэр ягъэлъапIэ.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек дыгъуасэ ехъуэ­хъуащ бын куэд зиIэ анэхэм. Ди республикэм ис, бынунагъуэшхуэ зиIэ бзылъхугъэ 22-м «Анэм и щIыхь» медалыр яхуигъэфэщащ КIуэкIуэм.

Бейтыгъуэн Залым хуэдэ щыIэкъым.

Налшык дэт Киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щэкIуэгъуэм и 14-м щагъэлъэпIащ зэхагъэхьэжа IэпщэрызауэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэу Италием щекIуэкIам пашэныгъэр щы­зыубыда Бейтыгъуэн Залым. Уры­сей Федерацэм щыщу абы и закъуэщ иджыри къэс апхуэдэ зэфIэкI лъагэ а спорт лIэужьыгъуэмкIэ къэзыгъэлъэгъуэфар.

Зэпеуэм щытекIуахэр.

КъБР-м Граждан жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкIа зэпеуэм щы- те­кIуахэр махуэку кIуам ягъэ­лъэпIащ.

ЩIалэгъуалэм зезыгъэузэщI Iэмал.

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэ­кIуэкIа зэIущIэм, «Правительствэм хухах сыхьэтым» хыхьэу, депутатхэр щы­теп­сэлъыхьащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ Iуэхухэр зэрыщызэфIахым теухуауэ» КъБР-м и Законыр зэрагъэзащIэм.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи