Статьи

Мазаем и 21-р Анэдэлъхубзэр хъумэным и махуэщ.

Ди анэдэлъхубзэр хъумэныр, ар егъэфIэкIуэныр и къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщу, ди республикэм илъэс 20-м щIигъуауэ щокIуэкI «Си бзэ – си псэ, си дуней» щIыналъэпсо фестиваль-зэпеуэр. Апхуэдэу абы наIуэ къещI ди бзэр щIэблэм егъэджэным нэхъ егугъухэм, ехъулIэныгъэ нэхъыбэ зиIэхэм я цIэхэр.

Афган зауэм хэкIуэдахэр ягу къагъэкIыж.

Урысей гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и СОБР-мрэ ОМОН-мрэ я лэжьакIуэхэр хэтащ Афган зауэм и ветеранхэм я зэгухьэныгъэм иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм - Афган зауэм хэкIуэдахэр ягу къыщагъэкIыж махуэм абыхэм я фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, а зауэм ираджат Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу цIыху 1800-рэ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, абыхэм ящыщу 55-м къагъэзэжакъым.

Зэлэжьыныр я куэду трагъэзэж.

Мазаем и 4-м щыщIэдзауэ тхьэмахуитIкIэ Нартсанэ (Кисловодск) щригъэкIуэкIа етIуанэ зыгъэсэгъуэр иухри, «Спартак-Налшыкым» Къэбэрдей-Балъъэрым и къалащхьэм къигъэзэжащ.

Зыхэтым фIыкIэ къахэщ цIыху щыпкъэ.

КъызыхэкIа лъэпкъым пщIэ ­хуащIу, анэдэлъхубзэр яIурылъу, адыгэ литературэм щыгъуазэу ди щIэблэр къэгъэтэджыныр мы­хьэ­нэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэу зэры­щы­тым шэч хэлъкъым. ЕгъэджакIуэ пэрытхэм, гъэсакIуэ Iэзэхэм, щIэ­ныгъэлIхэм - хэкупсэу зыкъэ­зы­лъытэж дэтхэнэми и зэфIэкIыр зыхуэгъэпсар щIыхь зыпылъ а ­къалэныр къызыхуэтыншэу зэ­фIэхынырщ.

Хабзэ нэхъыщхьэм куууэ зыщагъэгъуазэ.

КъБР-м и курыт школ псоми къикIа ныб­жьыщIи 100-м щIигъу щызэхуэсат Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зе­зыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал ­университетым. Ахэр хэтащ «Урысейм и Конституцэм дытопсэлъыхь» щIалэгъуалэ форумым. Iуэхур къызэзыгъэпэщар еджапIэ нэхъыщхьэм ХабзэмкIэ и клу­бым хэтхэращ.

ЦIыхубэ усакIуэм и пшыхь дахэ.

Къэрал музыкэ театрым щекIуэкIащ Къэбэрдей-­Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтыр зрата Тхьэгъэзит Зубер и ныбжьыр илъэс 85-рэ зэрырикъуам теухуа гуфIэгъуэ пшыхь.

IэнатIэм зегъэужьыным хуэгъэпсауэ.

УФ-м егъэджэныгъэмкIэ и ми­нистр Кравцов Сергей КъБР-м и Правительствэм и Унэм гъубж кIуам щригъэкIуэкIащ зэIущIэ щхьэпэ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыхахащ «Динамо» зэгухьэныгъэм и щIыналъэ къудамэм и унафэщIыр.

КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ «Динамо» урысейпсо физкультурэ-спорт жылагъуэ-къэрал зэгухьэныгъэм и щIыналэ IуэхущIапIэм и зэIущIэ.

Къанокъуэ Арсен: Си мурадхэм ящыщу япэр - си Хэкум схузэфIэкI хуэсщIэнырщ

Политик цIэрыIуэ, 2005 - 2013 гъэхэм КъБР-м и Iэтащхьэу щыта Къанокъуэ Арсен иджы илъэс еплIанэ хъуауэ къэрал IэнатIэ пэрыту ди лъахэм и зыужьыныгъэм хуолажьэ - ар УФ-м и Федеральнэ Зэ­хуэсым ФедерацэмкIэ и Советым Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэм къыбгъэдэкIыу сенатору щыIэщ, ФС-м Хамэ къэ­рал IуэхухэмкIэ и комитетым и Iэтащхьэм и къуэдзэщ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи