Статьи на кабардинском языке

КIуэкIуэ Казбек эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек бадзэуэгъуэм и 29-м эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм жэуап яритынущ республикэм щыщхэм я упщIэхэм.

Къурмэн хуащIащ унагъуэ 1000-м щIигъум

Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ Къурмэн хьид махуэшхуэр. Дэтхэнэ зы муслъымэнми къытохуэ ­къурмэн ищIыныр, ар къызыхихын мылъку бгъэдэлъмэ. Дызэрыщыгъуа­зэмкIэ, республикэм и цIыху куэдым ягъэзащIэ а къалэн лъапIэр. Абы ирихьэлIэу псапэ зыщIэхэри ди мащIэкъым, апхуэдэхэм зыхузэфIэмыкIхэр гулъы­тэншэу къагъанэркъым.

Кърур и закъуэу уэгум къремынэ!

ГъукIэныр япэ дыдэ цIыхум IэщIагъэ хуэхъуахэм ящыщщ. Пасэм ар IэщIагъэ къудейуэ ­мыхъуу, мэгъугъэу къалъытэрт. Апхуэдэу щIыщытыр мафIэр - дунейм и къэхъугъэхэм ящыщу нэхъ IэубыдыпIэншэр, шынагъуэр - ­къагъэIурыщIэурэ гъущIыр жыI­э­даIуэ зэращIыфыр арагъэнут. ­ГъущI плъа сыджым телъым уадэкIэ еуэху хъуаскIэр къыпы­лъэлъырт.

Бжьыхьэ пщIондэ Iупхъуэр зэхуащI

Театрхэм я лэжьэгъуэ пIалъэр зэриухам теухуа пшыхьхэр иджы­благъэ Налшык щекIуэкIащ. Илъэ­сым къриубыдэу абыхэм щIэ куэд утыку кърахьащ, нэхъ ипэкIэ ягъэу­вауэ щыта спектакль зэ­мылIэу­жьыгъуэхэр къагъэщIэрэщIэжащ.

Операцэ ящIынухэр къыхах

«Валео Вита» клиникэм зи нэпкъпэпкъым дагъуэ иIэу къалъхуа сабийхэм я щытыкIэр къахутэу Iуэху щхьэпэ щекIуэкIащ. Хирургие IэмалхэмкIэ дэIэпыкъуэгъу узыхуэхъуфыну цIыкIухэр къыхихащ, апхуэдэуи адэ-анэхэм чэнджэщ щхьэпэхэр яритащ жьэ къупщхьэ-нэпкъпэпкъ хирургиемкIэ дуней псом щыцIэрыIуэ, дохутыр Iэзэ Баиев Хьэсэн.

АдыгэлIым и хахуагъэр

1829 гъэм кавалерием и генерал Эммануэль Георгий Арсентий и къуэм (1775 - 1837 гъгъ.) и жэрдэмкIэ къызэригъэпэщауэ щытащ щIэныгъэ зекIуэ ин, «бгырысхэм зауэ хуэIухуэщIэхэм къыщагъэсэбэп бдзамцIэр Iуащхьэмахуэрэ Къэнжал бгымрэ я Iэгъуэблагъэм къыщалъыхъуэн папщIэ.

ЛIыгъэм и гущапIэщ

Урысейм альпинизмэм лъахэ хуэхъуащ ди Къэбэрдей-Балъкъэрыр. ЛIыгъэ зэхэгъэкIыпIэу уващ дуней псом щынэхъ бгы лъагэхэм ящыщ зы Iуащхьэмахуэ.

Лэжьыгъэр щызэпыуркъым

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым лэжьыгъэр зэпымыууэ щекIуэ­кIыу зы щIэныгъэ лъэщапIэ гъэщIэ­гъуэн иIэщ - щIыуэпсым и музейм геологие хуэIухуэщIэхэмкIэ и къудамэр. Къы­зэрызэрагъэпэщрэ куэд мыщIами, абы и къэхутэныгъэхэм щIэупщIэ яIэщ, иригъэкIуэкI лэжьыгъэм пщIэ игъуэтащ.

Бэву къыщрахьэлIэж

«Зелёная компания» ООО мэкъумэш IэнатIэу Кременчуг-Константиновкэ, ­Бахъсэнёнкэ (Къэсейхьэблэ) къуажэхэм щылажьэм губгъуэ хьэсэхэм джэш­хъурейр (горох) бэву къыщрахьэлIэ-жащ.
Мы махуэхэм ирихьэлIэу гектар 500-м щIигъу Iуахыжати, абы тонн мини 2,3-м нэблагъэ къытрахащ. Гектарым къытекIар, ику иту, центнер 45-м нызэрохьэс.

ЩIэтIысхьэгъуэм и гуащIэгъуэщ

Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетыр зэ­рыщIагъэтIысхьэ Iуэху­гъуэхэм щIэгъэхуэбжьауэ зэрыхыхьэрэ мазищ дэ­кIащ. Мэкъуауэ­гъуэм и 12-р зэрыщIэ­тIысхьэ тхылъхэм я къе­Iы­хыным и иужьрей махуэу щыта пэтми, абыхэм хэп­лъэныр, зэхэдзыныр, тхы­лъымпIэхэм я зэхэзе­кIуэм кIэлъыплъыныр иджы­ри увыIакъым, уеб­лэмэ лэ­жьыгъэ нэхъыбэ пыщIащ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке