Статьи

Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ IэнатIэм кIэлъыплъынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и унафэщIым Къэбэрдей-Балъкъэрыр къэпщытэныгъэхэм хуэхьэзыру къелъытэ

Махуэку кIуам Налшык щызэхэтащ ­КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэ­кIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В., Егъэджэ­ныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ IэнатIэм кIэ­лъып­лъынымкIэ федеральнэ къулыкъу-щIапIэм и унафэщI Кравцов С. С. сымэ зы­хэта республикэ зэIущIэ. Ар теухуауэ щытащ Зыуэ щыт къэрал экзаменыр ­егъэ­кIуэкIыным Къэбэрдей-Балъкъэ­- рым и зыхуэфащэ IуэхущIапIэхэр зэры­хуэ­хьэ­зыр щIыкIэм.

Дызэрызэмыщхьым дызэкъуигъэувэу

Бахъсэн къалэм дэт  6-нэ курыт еджапIэм мэлыжьы­хьым и 15-м щекIуэкIащ Iуэхугъуэ дахэ. «Культур много - Россия одна» зыфIаща лъэпкъ фестивалым кърихьэлIат ди гъунэгъу щIыналъэхэм къикIа хьэщIэ лъапIэхэр, къулыкъущIэхэр, Бахъсэн къалэм и курыт еджапIэхэм я лIыкIуэхэр. 

Дахагъэр щытепщэ щIыпIэ

Кърымым и фIыгъуэ нэ­хъыщ­хьэ Никитскэ хадэш­хуэм, хабзэ зэрыхъуауэ, щокIуэкI «Парад тюльпанов» зы­фIаща Iуэху дахэр.
 Агрономхэм къэлэр дадийуэ (тюльпан) мини 100 хасащ. Ахэр зэуэ къызэдэгъэгъэнукъым: ­гъа­т­хэпэм и кухэм япэхэр къэгъэгъащ, иужьрей дыдэхэм я дахагъэр щагъэлъэгъуэнур накъыгъэ мазэм и япэ махуипщIырщ. 

Япэ лъэбакъуэхэр зычахэр

Ди республикэм футболым зыщиужьын щIидзащ къэралым и чемпионатым щыджэгуну Налшык и «Спартак» командэр 1959 гъэм къызэрагъэпэща и ужь­кIэ. СССР-м и етIуанэ лигэм и «Б» классым къы­щыщIидзэри, абы ехъулIэ­ныгъэ инхэр иIащ. Къапщ­тэмэ, 1965, 1970 гъэхэм РСФСР-м и чемпион ­хъуащ, 1972 гъэм япэ лигэм хыхьащ.

Зы утыку зэдихьэ IэпщIэлъапщIэхэр

«Гранд-Кавказ» хьэ­щIэщым гъэлъэгъуэныгъэ щIэщыгъуэ иджы­благъэ къыщызэIуахащ. «Roommates» арт-проектым хыхьэу выставкэм щагъэлъа­гъуэ сурэ­тыщI­хэу, IэпщIэлъапщIэхэу Тхьэ­гъэлэдж Къанте­мыр, ХьэцIыкIу Миланэ, Къармэ Камилэ, Жанукуевэ Эллинэ сымэ я ­Iэдакъэ къы­щIэ­кIа лэ­жьыгъэхэр. 

ЩIыгум и блэкIари зэгъэщIапхъэщ

Адыгэ-убых-абазэ лъэпкъ зэры­бы­ныр зэрыса щIыналъэм и плIанэпэ куэд къызэхэзыкIухьа лъахэхутэ цIэрыIуэ Ефремов Юрий и IэдакъэщIэкIщ «Хы ФIыцIэ Iуфэм къегъэщIылIа щIыпIэхэм япхрыкI лъа­гъуэхэмкIэ» («Тропами горного Черноморья») и тхылъ гъуэзэджэу илъэс пщIы бжыгъэм къриубыдэу здэщыIа щIыпIэхэм щилъэгъуахэмрэ гу­рыгъу-гурыщIэу щызыхищIахэмрэ щы­тетхыхьыжар. 

Зеикъуэ къыщагъуэта «Нартхэм я кхъэр»

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щызэхашащ Кавказ Ищхъэрэ археологие экспедицэ зэгуэтым Зеикъуэ и бгылъэхэм щригъэкIуэкIа илъэ­ситху лэжьыгъэм щриплъэж зэхуэс ин. Абы хэтащ экспедицэм и уна­фэщI, ТхыдэмкIэ къэрал музейм и щIэныгъэ лэжьакIуэ Кадиевэ Аннэ, ди лъахэгъу, хэкурыдж цIэрыIуэ Котляров Виктор, КъБКъУ-м и IэщIагъэлIхэр, аспирантхэмрэ студентхэмрэ. 

ЦIыху щитхум нэблагъэ хэту

Iуащхьэмахуэ лъапэ мэлыжьы­хьым и 6-м щрагъэкIуэкIа «Эль 3500» макъамэ фестиваль иным цIыху щитхум нэблагъэ зэхуишэсат.

ЩIыналъэм зрагъэужь

Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIащ «Золотой козерог-2019» мылылъэ бгыхэм дэкIынымкIэ къэралпсо чемпионат. Абы хэтащ Кавказ Ищхъэрэм хыхьэ къалихым, Дон Iус Ростов, Мэзкуу щыщ спортсмен 36-рэ. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи