Статьи

ЕхъулIэныгъэхэм я лъабжьэр

КIуэкIуэ Казбек «Урысей зэкъуэт» партым и ХVIII съездым и лэжьыгъэм хэтащ

Ди республикэм и делегацэр «Урысей зэ­къуэт» партым и ХVIII съез­дым щыIащ. А зэIущIэшхуэм щыхэп­лъащ дызыхэт илъэсым кърикIуахэмрэ партым адэкIэ къыпэщыт къалэнхэмрэ.

КIуэкIуэ Казбек Темыркъан Юрий илъэс 80 зэрырикъуамкIэ йохъуэхъу

Урысей дирижёр телъыджэ, Урысейм щIыхь зиIэ и гупым - Санкт-Петербург и къэрал филармонием и Академическэ симфоние оркестрым и художественнэ унафэщIым, «Хэкум  и пащхьэм щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденым и нагъыщэ псори зрата Темыркъан Юрий и ныбжьыр дыгъуасэ илъэс 80 ирикъуащ.

Щэм яхуэфэщэн пщIэ къэзылэжьа

Темыркъан Юрий Хьэту и къуэм и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу

Адыгэ лъэпкъым къыхэкIа, къэралыр зэрыгушхуэ дирижёр, СССР-м, РСФСР-м, КъБР-м я цIыхубэ артист, Совет Союзым, РСФСР-м, Урысей Федерацэм я Къэрал саугъэтхэм я лауреат Темыркъан Юрий и ныбжьыр дыгъэгъазэм и 10-м илъэс 80 ирокъу.

КъБР-м хабзэр къызэгъэпэщынымкIэ зэпымыууэ лажьэ и ЗэзыгъэуIу зэхуэсымрэ Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ я зэIущIэ екIуэкIащ

КъБР-м и Правитель­ст­вэм и Унэм КIуэкIуэ К. В. дыгъуасэ щригъэкIуэкIащ КъБР-м хабзэр къызэгъэ­пэщынымкIэ зэпымыууэ лажьэ и ЗэзыгъэуIу зэхуэ­сымрэ Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ я зэIущIэ.

КIуэкIуэ Казбек и хьэщIэщ Пятигорск, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ Правительствэм и Унэм щыхуэзащ Пятигорск, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ дин зэмылIэужьыгъуэхэм я зэгурыIуэныгъэр гъэ­бы­дэным, егъэджэныгъэм и IэнатIэм щызэдэлэжьэным, щIалэгъуалэр гъэсэным япы­щIа Iуэху­хэм.

 

Ветераным йохъуэхъу

 Хэку зауэшхуэм и ветеран Юрков Анатолий Григорий и къуэм и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 95-рэ хъуащ. А юбилей гъуэзэджэмкIэ нэхъыжьыфIым ехъуэхъуащ  КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.

ДэIэпыкъуэгъу хъухэр

КъБР-м и Правительствэм иджыблагъэ щызэIущIащ УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Голиковэ Татьянэрэ социальнэ мыхьэнэ зиIэ жэрдэмхэр зыгъэхьэзырахэмрэ. Ахэр «Доброволец России» урысейпсо зэхьэзэхуэм пхыкIащ икIи ирагъэджэнухэм хагъэхьащ.

КIуэкIуэ Казбек зи щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуа цIыхухэр щригъэблэгъащ «Урысей зэкъуэт» партым и жылагъуэ екIуэлIапIэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. «Урысей зэ­къуэт» партым и щIыналъэ жылагъуэ екIуэлIапIэу Налшык дэтым щахуэзащ и щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIа цIыхухэм.

«Къуажэ дохутыр» программэм мылъку хухах

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ щэкIуэгъуэм и 29-м иригъэкIуэкIащ зи чэзу зэIущIэр. Абы хэтащ УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Заур, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым ­хэт Ульбашев Мухьэрбий, КъБР-м и Пра­вительствэм и УнафэщIым и япэ къуэ­дзэ КIэрэф Мурат, депутатхэр.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи