Статьи

Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ стратегиещIэ къащтэну загъэхьэзыр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек фокIадэм и 22-м хэтащ Наркотикхэм япэ­щIэтынымкIэ къэрал комитетым  и зэIущIэу ­Урысей Федерацэм  къэ­рал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министр, Урысей Феде­рацэм и полицэм и генерал Колокольцев Владимир  видеоконференц мар­дэм тету иригъэ­кIуэкIам.

КIуэкIуэ Казбек республикэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэм яIуощIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъур гъэлъэпIэным зыхуэгъэхьэзырыным теухуауэ

Къэралым и чемпионищ зэуэ

Владимир къалэм щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 21-м щIимыгъуахэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Урысей Федерацэм пашэныгъэр къыщыхьынымкIэ я зэхьэзэхуэ. Абы фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ щIалэхэм.

Макъхэр - сурэткIэ

ФокIадэм и 11-м «Черкесский язык и трансформация квадрата Малевича» фIэщыгъэм щIэту су­рэтыщI Iэзэ Црым Руслан и IэдакъэщIэкIхэм я гъэ­лъэгъуэныгъэ Налшык къы­щызэIуахащ.

Хэку зауэшхуэм теухуауэ иджыри зэ

Дэ дигу тедгъахуэ хъунукъым ар зэрекIуэкIамрэ абы кърикIуахэмрэ нэмыукIытагъэкIэ зэзыхьэкIыну хущIэкъухэр кIуэ пэтми нэхъ тегушхуауэ утыку къызэрихьэр.
Псори къыщежьар

Кlуэкlуэ Казбек жылагъуэ лэжьакlуэхэм яхуозэ

КъБР-м и lэтащхьэ Кlуэкlуэ Казбек Правительствэм и унэм щахуэзащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт Хьэфlыцlэ Мухьэмэд, ДАХ-м и тхьэмадэм и япэ къуэдзэ Бырсекъуэ Орфан сымэ.

Республиканы социал-экономика айныууну бир талай соруууна къаралгъанды

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков республиканы Правительствосуну келечилери бла ишчи кенгеш бардыргъанды. Жашауда бардырыулары миллет проектлени неда башха къырал программаланы чеклерине кирмеген, алай энчи ишлеуню эм къырал властьны федерал органларында болжалгъа салынмагъан оноуланы излеген республиканы социал-экономика айныуу бла байламлы талай соруугъа къаралгъанды.

Лъагъуэхэшыр лъэпкъым щыгъупщэркъым

Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм хыхьэ Адыгэ-Хьэблэ къуажэм пщIэ лъагэ щызиIэ лэжьакIуэшхуэ Дер Едыдж и унагъуэм 1947 гъэм фокIадэм и 14-м къихъуащ зи псэр адыгэм хузэIухауэ лэжьа, къызы­хэкIа лъэпкъым щыпкъэу хуэпсэуа, зи псалъэм Iуэху къыпэкIуэу дунейм тета Дер Станислав.

ЛIыгъэр гъащIэкIэ къыщапщытэкIэ

Урысейм и бэдаущ утыкум нэгъэсауэ щилIыфIыхьа юрист щэджащэ Къалмыкъ Юрэ и гъащIэр, цIыхугъэр, лIыгъэ уасэр къриппщытэну ирикъунщ Шэшэным зауэ зэрыщрагъажьэмкIэ мыарэзыуэ, уеблэмэ ар зыщIэ властым и мэ адэкIэ къыщыуну хуэмейуэ, къэралыгъуэшхуэм и министр IэнатIэр зэригъэтIылъар! Хэт нобэ апхуэдэ зыхузэфIэкIынур?!

Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэфIэкIащ «КАМАЗ-мастер» командэм и зыгъэсэныгъэхэр

«Дакар», «Шылэ гъуэгуанэ» дунейпсо зэпеуэхэм мызэ-мытIэу щытекIуа ­«КАМАЗ-мастер» гупым зыщигъасэу Къэбэрдей-Балъкъэрым махуэ зыбжанэкIэ щыIащ.
Республикэм и бгылъэ гъуэгухэм абыхэм зыщыхуагъэхьэзыращ «Дакар-2021» дунейпсо ралли-марафоным. Ар дызыхуэ­кIуэ илъэсым и щIышылэм Сауд Хьэрып къэралым щекIуэкIынущ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи