Статьи

Тренер нэхъыщхьэ КIэбышэ Заур.

«Спартак-Налшыкым» и футболистхэмрэ унафэщIхэмрэ я зыгъэпсэхугъуэ зэманыр яухри, ма-хуэку кIуам къызэхуэсыжащ. Абы ирихьэлIэу командэм и тренер нэ­хъыщ­хьэри ягъэуващ - ар иужь илъэс­хэм гупым и тренер нэхъыжьу лэжьа КIэбышэ Заурщ.

ЗэгурыIуэныгъэ иращIылIэ.

Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм щаIущIащ «ПсэупIэ-коммунальнэ IэнатIэм зегъэу­жьыным зыщIэзыгъакъуэ фонд» къэрал корпорацэм и лIыкIуэхэм. Абы лъэныкъуитIым Iэ щыщIадзащ щIыналъэм жьы хъуа и унэхэм цIыхухэр къыщIэгъэIэпхъукIыным ехьэлIауэ IуэхущIапIэм ахъшэ зэ­ры­хухихыну зэгурыIуэныгъэм.

ХьэцIыкIум и ехъулIэныгъэхэм я къежьапIэр.

БлэкIа лIэщIыгъуэм и блыщI гъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым хуабжьу зыщиужьыжу щIидзащ спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэм. НыбжьыщIэхэм щэ бжыгъэкIэ секцэ зэмылIэужьыгъуэхэм зыхрагъатхэрт - псори щIэхъуэпсырт лъагапIэ инхэр зыIэрагъэхьэну. Абыхэм яхэтащ бэнэкIэ хуитымкIэ иужькIэ Европэм и щIалэгъуалэ чемпионатым щытекIуа ХьэцIыкIу Тимури.

Киномрэ театрымрэ я вагъуэхэр щоджэгу.

Москва МузыкэмкIэ и лъэпкъ къэрал музейм иджыблагъэ Iуэху гуапэ щекIуэкIащ. Абы щагъэлъэгъуащ адыгэ актрисэ, сценарист, композитор, режиссёр, драматург Жэман Iэминэ и пьесэм къытращIыкIа «Шаляпин/О’Нил» спектаклыр, МТС банкыр и дэIэпыкъуэгъуу.

Тезырыр зыпшыныжхэми ИлъэсыщIэр ягъэлъэпIащ.

ЩIыналъэ УФСИН-м тезырхэр щагъэзэкIуэж и IэнатIэхэм ИлъэсыщIэ зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм, хабзэ зэрыхъуауэ, щрагъэкIуэкIащ щэнхабзэ, спорт Iуэху гуа­пэхэр. ПIалъэкIэ жылагъуэм пэIэщIэ хъуа цIыхухэм Iэмал ягъуэтащ я зэфIэкI ягъэлъэгъуэну.

Хэкупсэу ягъасэ.

Хэку зауэшхуэр ди ТекIуэныгъэкIэ зэриухрэ мы гъэм илъэс 75-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ Тэрч щIыналъэм мы­хьэнэ ин зиIэ акцэ щрагъэ­кIуэкIащ. Iуэхум и къалэн нэхъыщхьэу щытар къы­дэкIуэтей щIэблэр хэкупсэу гъэсэнырт.

Къулейсызыгъэм пэщIэувэ Iэмалхэр.

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Федеральнэ Зэ­хуэсым Зэрызыхуигъазэм ды­гъуасэ щедэIуащ Мэзкуу «Ма­неж»-м.

Бахъсэн щIыналъэм илъэсыщIэ гуфIэгъуэр щрахьэжьащ.

Кременчуг-Констатиновскэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм «ЩIымахуэ таурыхъ» зыфIаща концерт гъэщIэгъуэн иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ Псыхъурей, Куба, Кременчуг-Констатиновскэ, Бахъсэнёнкэ, Кыщпэк къуажэхэм дэс унагъуэ хуэмыщIахэмрэ бын куэд зиIэ унагъуэхэмрэ я сабийхэм папщIэ. Ахэр ИлъэсыщIэ псейм и лъабжьэм къыщыфащ, щыджэгуащ.
ГуфIэгъуэм и кIэухым абы хэта сабий псоми IэфIыкIэхэр иратащ.

Апхуэдэр пщыгъупщэ хъунукъым.

1920 - 1940 гъэхэм ди къэралым щекIуэкIа политикэ зэхэзехуэм лъэпкъ куэдым щыщ мелуан бжыгъэ хэкIуэдащ, цIыху гъащIэ, унагъуэ куэд зэхикъутащ. Политикэ зэхэзехуэн ящIахэм я фэеплъ махуэм ирихьэлIэу, Омск областым хыхьэ Тарэ къалэмрэ Тарэ районым хыхьэ Пологрудовэ жылагъуэмрэ щыгъуэ пэкIухэр щызэхэтащ.

Гъуащхьэтет гъуэзэджэхэу Щоджэн зэкъуэшхэр.

Гъуащхьэтетыр IэнатIэ нэхъ гугъу дыдэхэм, жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъхэм сыт щыгъуи хабжэ. Абы и джэгукIэм къанэ щIагъуэ щымыIэу елъытащ дэтхэнэ гуп зэпэщIэтыныгъэми кърикIуэнур. Адрейхэм я щыуагъэхэр нэгъуэщIхэм ягъэзэкIуэжыфынуми, гъуащхьэтетым ейр ухэзыгъащIэщ икIи а къалэным тегушхуэр закъуэтIакъуэщ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи