Статьи

Насып зэхэгъэкIыпIэ

Повестым щыщ пычыгъуэхэр
- Зэрыхъуэпсэгъуэ, - жеIэ щIалэм, илъагъум зыщимыгъэнщIу зыздип­лъыхьым, IэкIэ иIыгъ зэкIуэцIылъыр къызыкъуехри, IункIыбзэ къэб зэкIэ­рыщIар къещтэ.
- Сыт мыр зищIысыр? - щIоупщIэ Динэ.
- Мыр уэрэ сэрэ ди лъагъуныгъэм и IункIыбзэщ, - ар жеIэри, лъэмыжыбгъум Iут гъущI хъарым хьэлъкъыр IуегъапкIэ. Апхуэдэу здиIыгъым, пщащэм зыхуегъазэ:

Хэкупсэ нэс Къущхьэ Догъэн

ЦIыхум и гум, и псэм Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр щигъафIэ хабзэщ, ар лэжьыгъэм, унагъуэм ехьэлIауэ щрет, е гъащIэм щыщ нэгъуэщI хъуэпсапIэхэм епхауэ ирехъуи. Зи унагъуэ исыж, зи ­Хэку щыпсэуж цIыхум зыхимыщIэн куэд хэхэсхэм я гущIэ ­лъапсэм зэрыщаIыгъым сэ шэч къытесхьэркъым. Ар куэдрэ ­хьэкъ тщохъу, хамэ къэралхэр псэупIэ зыхуэхъуа ди лъэп­къэгъухэм я гурыгъу-гурыщIэхэр къыщытхуаIуатэкIэ.

Тхылъым и пщIэр къэIэтыжыным траухуэ

Счастивалым и программэр унэтIыныгъэ зыбжанэкIэ зэщхьэ­щыхауэ щытащ. Апхуэдэхэщ «Уна­гъуэ», «НыбжьыщIэхэм папщIэ», «ЩIэ­ныгъэ», «IэщIагъэлIхэмрэ адэ-анэхэмрэ папщIэ». Абы хыхьэу зэ­хыхьи 150-м нэблагъэ ирагъэкIуэкIащ. Фестивалым и сайтым «зыщызы­плъыхьахэм» нэхъ гъэщIэгъуэн ящыхъуащ «Унагъуэ» программэр.

Сэ сыадыгэщ!

ЗэвгъэцIыху Тырку къэ­ралыгъуэм щы­цIэ­рыIуэ ­актрисэ, адыгэ пщащэ нэс Сангу Эльчин. Хъыджэбз тхьэIухудым иджыблагъэ ита интервьюм зэрыадыгэр щыжиIэм и мызакъуэу, къы­зыхэкIа лъэпкъым и хабзэ дахэхэм, зыщIапIыкIа гъэсэныгъэм уи­гъэ­гуш­хуэу щытопсэлъыхь.

Бахъсэн щIыналъэм щыщ Пыхъхэ я унагъуэр ящыщщ «Анэм и щIыхь» медалыр зыхуагъэфэщахэм

Бахъсэн щIыналъэм Анэм и махуэм и пэ къихуэу щызэхэтащ республикэм и къэрал дамыгъэр - «Анэм и щIыхь» ­медалыр - зыхуагъэфэщахэм еты­жы­ным теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэр.
Дамыгъэ лъапIэр хуагъэфэщащ Ислъэмей къуажэм щыщ, сабиитхум я анэ Пыхъ Анетэ Хьэбас и пхъум.

Набдзэгубдзаплъэу къызэрыщIэкIам и фIыгъэкIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуэгу-плъыр IэнатIэм пэрыт щIалэхэм мафIэ зыщIэнэнкIэ хъуну псэупIэм къыщIашащ сабиищ зыщIэс уна­гъуэр.

Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIащ «Анэм и щIыхь» медалхэр тыным теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и муници­пальнэ щIыналъэхэмрэ къалэ округ­хэмрэ Анэм и махуэм и пэ къихуэу щы­зэхэтащ республикэм и къэрал дамыгъэр - «Анэм и щIыхь» медалыр - ты­ным теухуа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр. Дамыгъэ лъапIэр мы гъэм хуагъэфэщащ сабиитху, нэхъыбэ зыпI адэ-анэ 19-м. Къуэрэ пхъууэ пщыкIущ зиIэ Савенковэ Аннэ иратащ «Газель Next» автомобиль зэрыхуагъэфащэм щыхьэт техъуэ сертификат.

КIуэкIуэ Казбек яIущIащ еджакIуэхэм я «Зыгъэпсэхугъуэ ин» Урысейпсо зэпеуэм щытекIуахэмрэ абы и кIэух Iыхьэм хэтахэмрэ

Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэкIуэ­гъуэм и 26-м яхуэзащ школакIуэхэм я «Зыгъэпсэхугъуэ ин» Урысейпсо зэхьэ­зэхуэм щытекIуахэм, кIэух Iыхьэм нэсахэм, апхуэдэуи абыхэм я гъэсакIуэхэм. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Езауэ А. Къ.

ЩIэблэр зэгъэдэIуэныр хэкIыпIэщ

Запасым щыIэ полковник Къуэдзокъуэ Жамболэт.

Гупыр щызэкъуэувэм ирихьэлIэу зэхьэзэхуэр зэпагъэу

ГугъэфIхэр дагъэщIу «Спартак-Налшыкым» и футболистхэм кърахьэлIащ щэкIуэгъуэ мазэм ирагъэкIуэкIа зэIущIэхэр. Абыхэм я хьэрхуэрэгъухэм къащыпимыкIуэта дэнэ къэна я гъуэм зы топи къыдрагъэгъэкIакъым, езыхэр плIэнейрэ къыщыхэжаныкIащ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи