Статьи

Европэм и щыгу нэхъ лъагэм щызэпеуахэр ягъэлъэпIащ

Урысейм и Олимп комитетым и жэрдэмкIэ мазаем и 10-м къэралым щагъэлъэпIащ ЩIымахуэ спорт лIэужьы­гъуэхэм я махуэр. Ар теухуауэ щытащ ­Сочэ къалэм ХХII ЩIымахуэ Олимп ­джэгухэр, ХI Паралимп щIымахуэ джэгу­хэр зэрыщрагъэкIуэкIрэ илъэситху зэры­рикъум.

Къэбэрдей-Балъкъэрым турист IэнатIэм зегъэужьынымкIэ проектхэр Сочэ щекIуэкIыну зэхыхьэшхуэм утыку къыщрихьэнущ

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек зи пашэ гупыр хэтынущ мазаем и 14 - 15-хэм Сочэ къалэм щекIуэкIыну Урысей инвестицэ зэхыхьэшхуэм.

КIуэкIуэ Казбек Прохладнэ щIыналъэм щыIащ

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек еп­лъащ Прохладнэ райо­ным­рэ Прохладнэ къалэ округымрэ я социальнэ IуэхущIапIэхэм.

Ди щIэныгъэлIым саугъэт лъапIэр къыхуагъэфащэ

Илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм, ухуэныгъэм ирахьэлIэ материалхэр къы­щIэзыгъэкI промышленностымрэ ухуэныгъэмкIэ индустриемрэ зегъэужьыным къа­руушхуэ зэрырихьэлIам папщIэ Гришманов И. А. и цIэр зезыхьэ саугъэтыр къыхуагъэфэщащ техникэ щIэныгъэхэм я доктор, архитектурэмкIэ, ухуэныгъэмкIэ, дизайнымкIэ ­институтым и унафэщI, профессор Хэжь Толэ Амир и къуэм.

КIуэкIуэ Казбек КъБР-м и Iэтащхьэм и деж Инвестицэхэмрэ хьэрычэт IуэхумкIэ щыIэ советым и зэIущIэ иригъэкIуэкIащ

Советым и зэIущIэм хэтащ республикэм и къалэ ок­ругхэмрэ муниципальнэ районхэмрэ я щIыналъэ ад­министрацэхэм я Iэтащхьэхэр, хьэрычэт IэнатIэм и лэ­жьакIуэхэр.

Шэху уэздыгъэхэр пагъанэ

Советыдзэхэр Афганистаным къы­зэрырашыжрэ мы гъэм мазаем и 15-м илъэс 30 ирокъу. Абы теу­хуауэ республикэм щекIуэ­кIыну Iуэхугъуэхэр зэтраублащ. Гъубж ­кIуам и пщыхьэщхьэм Налшык и Дэшхуей хадэм щекIуэкIащ «Фэ­еплъ шэху уэздыгъэ» Iуэху.

Гулъытэ зыхуащIыну Iуэхухэр

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  и  Iэтащ­хьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэ­кIуэ Казбек дыгъуасэ ири­гъэкIуэкIа зэIущIэм хэтащ УФ-м Лэжьыгъэм-рэ цIыхухэр социальнэу хъу­мэнымкIэ и министр Топилин Максим, лэжьыгъэмрэ цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэ­пэ­щы­нымкIэ федеральнэ Iэ­натIэм и унафэщI Вуколов Всеволод, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIы­кIуэу КИФЩI-м щыIэм и къуэдзэ Бабушкин Игорь,

ЦIыхухэр къызэрырашэкI автомобиль транспортым и лэжьэкIэм, республикэм и гъуэгухэм я щытыкIэм гулъытэ хэха хуащIынущ

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм и унафэщIхэмрэ муниципалитетхэм я Iэтащхьэхэмрэ кърихьэлIэу иригъэкIуэкIа зэIущIэр теухуауэ щытащ «ЦIыхухэмрэ абыхэм яIыгъ хьэлъэхэмрэ автомобиль транспортымкIэ, къалэхэм щызекIуэ электрическэ транспортымкIэ къыщешэкIыныр Урысей Федерацэм къыщызэгъэпэщыным, Урысей Федерацэм и закон акт щхьэхуэхэм зэхъуэкIыныгъэхэ

КIуэкIуэ Казбек УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм ФизкультурэмкIэ, спортымкIэ, туризмэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Дегтярёв Михаил хуэзащ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ  КIуэкIуэ Казбек республи­- кэм и Правительствэм и Унэм щыхуэзащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм ФизкультурэмкIэ, спортымкIэ, туризмэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Дегтярёв Михаил.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи