КIуэкIуэ Казбек яIущIащ республикэм и Правительствэм хэтхэм

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва зэрыщыIам кърикIуахэм ятеухуа зэIущIэ. Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI., КъБР-м транспортымрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и ми­нистр ДыщэкI А. З., КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэ­гъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Езауэ А. Къ.

Нэхъыщхьэу зытепсэлъыхьар ды­зытехьа илъэсым Къэбэрдей-Балъкъэрым гъуэгухэр щыухуэным, егъэджэныгъэ IэнатIэм зегъэужьыным ехьэлIа Iуэхухэрщ.
КIуэкIуэ Казбек къулыкъущIэхэм пщэ­рылъ зыбжанэ яхуищIащ щIыналъэр зи гугъу ящIа унэтIыныгъэхэм къыщы­халъхьэ къэрал программэщIэхэм хэты­нымкIэ щыIэ Iэмалхэм хэплъэну.
Тхьэмахуэ зэхуаку кIуам КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щыIащ икIи къэралым и министерствэхэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ я унафэщIхэм епсэлъылIащ щIыналъэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ унэтIыныгъэхэм ятеухуауэ. Къапщтэмэ, республикэм и Iэтащхьэр IущIащ УФ-м цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и министр Кравцов Сергей, УФ-м транспортымкIэ и министрым и къуэдзэ - къэрал гъуэгу агентствэм и унафэщI Костюк Андрей.
ЗэIущIэхэм щытепсэлъыхьащ 2020 гъэм лъэпкъ проектхэр щIыналъэм гъэ­зэщIа зэрыщыхъуа щIыкIэхэм, транспорт, гъуэгу ухуэныгъэ, егъэджэныгъэ IэнатIэхэм щIыналъэм адэкIи зыщегъэужьыным ехьэлIа къалэнхэм.

 

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 17:05

ЩIЫНАЛЪЭМ ЗЭРЫЗИУЖЬЫНУ ЩIЫКIЭМ ТЕУХУАУЭ

Къэрал къулыкъущIапIэхэм
КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ щIыналъэм 2030 гъэ пщIондэ зэрызиужьыну щIыкIэр убзыхуным теухуа зэIущIэ.

30.07.2021 - 12:28

ГЪЭ ЕДЖЭГЪУЭЩIЭМ ХУЭЩIА ТЫГЪЭ

Май щIыналъэм хыхьэ Ново-Ивановскэ къуажэм щыпсэу ныбжьыщIэхэм 2021 - 2022 гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу тыгъэ гуапэ къапоплъэ.

30.07.2021 - 11:18

ДИ ЧЕМПИОНХЭМ КЪАХОХЪУЭ

Токио щекIуэкI XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэм Урысейм и олимп и спортсменхэм иужь махуитIым я медалхэм щыхагъэхъуащ.

29.07.2021 - 10:14

Балигъ мыхъуахэм я хуитыныгъэхэр хъумэным теухуауэ

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ ба­лигъыпIэ имыувахэм яхуэгъэза хабзэхэр къызэпемыгъэу­ды­ным теухуа Iуэхухэм щыхэплъа зэIущIэ.

29.07.2021 - 10:12

Данэ IэлъэщIхэм елэжь сурэтыщI

Данэ IэлъэщIхэм елэжь сурэтыщI, дизайнер Газиевэ Мадинэ и IэрыкIхэр щыцIэрыIуэр Шэшэным и закъуэкъым. Ар ящэху Европэмрэ США-мрэ щыпсэухэм.