Статьи на кабардинском языке

«ТекIуэныгъэм и мэз»

Апхуэдэ фIэщыгъэм щIэту фокIадэм къриубыдэу къэралым и щIыпIэ куэдым щекIуэкIащ Iуэху щхьэпэ. Абы жыджэру хэтащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэ­хэри.

Парт проектыр зэрагъэзащIэм кIэлъоплъ.

Зи школ кIуэгъуэ мыхъуахэр зэкIуалIэ IуэхущIапIэхэм ятеухуауэ адэ-анэхэм яIэ гуныкъуэгъуэхэр иджыблагъэ щызэпкърахащ «Урысей зэкъуэт» Урысейпсо партым и УнафэщI Медведев Д. А. и щIыналъэ жылагъуэ егъэблэгъапIэу Налшык къалэм дэтым. «Сабий садхэр - сабийхэм» парт проектыр гъэ­зэщIэным зыщыIууэ гугъуехьхэр къагъэнэIуащ абы ­къекIуэлIа адэ-анэхэм.

Гъуэгу махуэ, «Адыгэ щауэ»!

Ди газетым зэрытетащи, Къэбэрдей Адыгэ Ха­сэмрэ Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и уардэ­унэм и лэжьакIуэхэмрэ къыхалъхьа «Адыгэ щауэ» республикэ зэпеуэм­ и щIыналъэ Iыхьэр иджы­благъэ Джылахъстэнейм щрагъэкIуэкIащ. Абы хэтащ щIыналъэм и къуа­жэхэм къикIа щIалибгъу.
Адыгэ фащэкIэ хуэпауэ, адыгэ ныпыр ­хуарзэу яIыгъыу Тэрч къалэм и уэрам нэхъыщхьэм кърикIуа шууейхэм зэпеуэр къызэ­Iуахащ.

Зэрэщыгугъыгъэхэр КъумпIыл Мурат къегъэшъыпкъэжьы.

Субъектым ипэщэ IэнатIэ кIэу Iухьэрэм сыдигъокIи цIыфхэм гугъэпIэ инхэр рапхых, хэхъоныгъэ­хэм, нахьышIум ылъэныкъокIэ зэхъокIыныгъэхэм яжэх, ау ащ дакIоу цыхьэшхо фашIыными тещы­ны­хьэх.

Апэрэ Президент Джарымэ Аслъан.

ЦIыфыр зыгъэпсырэр уахътэр ары. Ащ зыхищэрэ ­хъугъэ-шIагъэхэм ар ап­сы­хьэ. ЕтIанэ а цIыфым а уахътэм зыгорэ щызэрихъокIышъумэ, иакъылкIэ лъэпкъым зыгорэ фишIэшъумэ, ыцIэ тарихъым хэ­хьэ, къыхэнэ.
Ащ фэдэхэр бэ хъухэрэп. А зырызхэр тарихъым икъэ­гъэзэпIэ чIыпIэ яакъыл кIуачIэкIэ, ялIыгъэ­кIэ лъэп­къым пкъэоу кIэуцох.

Республикэм щы­п­сэухэм фIыкIэ сахуэ­лэжьэну фыкъызогъэгугъэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къулыкъум КIуэкIуэ Казбек зэрытеувэм иращIэ­-кIа зэIущIэшхуэ дыгъуасэ щекIуэкIащ КъБР-м и Правительствэм и Унэм.

Хъуапсэ и псэ кIуэдыркъым.

- Тимур, къызэрыщIэкIамкIэ, уэ икIи ууэрэдусщ, икIи умакъамэтх Iэ­зэщ…

ГущIагъщIэлъхэр макъамэм къезыгъэIущэщ.

Урысейм и композиторхэм я зэхуэсым. Молэ Владимиррэ ХьэхъупащIэ Хьэж­бэчыррэ Армением и лIыкIуэхэм яхэту.
1970 гъэ.

«Лада-Гранта» автомобилхэр тыгъэ хуащI.

Ди республикэм щыщу лэжьыгъэм фэбжь хэзыха цIыхуитIым Социальнэ страхованэмкIэ фондым «Лада-Гранта» автомобилхэр тыгъэ хуищIащ. НэгъуэщI зым машинэр езым къы­зэ­рищэхужыну ахъшэр иратащ.

Мэртазэ Ланэ и зэфIэкI.

КъБКъУ-м ПравэмкIэ, экономикэмрэ финансхэмкIэ и институтым и студенткэ Мэртазэ Ланэ иджыблагъэ хэтащ США-м и Массачусетс штатым хыхьэ Бостон къалэм щекIуэкIа «Women2Women International Leadership Conference» дунейпсо конференцым. Ар пщащэм и дежкIэ ехъулIэныгъэшхуэщ, сыту жыпIэмэ, конференцым хэтыну гукъыдэж зыщIа цIыху 1000-м ящыщу апхуэдэ Iэмал зыгъуэтар 140-рэ къудейрщ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке