КIуэкIуэ Казбек УФ-м спортымкIэ и министр Матыцин Олег IуощIэ

КIуэкIуэ Казбек гъатхэпэм и 16-м Москва къалэм щыIущIащ УФ-м спортымкIэ и министр Матыцин Олег. Ахэр тепсэ­лъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым спорт IэнатIэм зыщегъэужьыным ехьэ­лIа Iуэхухэм.
ЩIыналъэм и унафэщIымрэ министрымрэ я зэIущIэм нэхъыщхьэу зыщы­тепсэлъыхьахэм ящыщщ «Спартак» ­стадионыр, спортым зыщыхуагъасэу, узыншагъэр щрагъэфIакIуэу Тырныауз къалэм дэт «Бахъсэн» спорт комплексыр, «Налшык» спорт комплексыр зэгъэ­пэщыжыныр, олимп джэгухэм бэнэкIэ ­хуитымкIэ ехъулIэныгъэхэр щызыIэрызыгъэхьэфыну гугъэ уэзыгъэщI ныбжьы­щIэхэм щадэлажьэ, физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ комплекс ухуэныр, апхуэдэ дыдэ комплекс боксым зыхуэзыгъасэхэм яхуэщIыныр, Каменномост къуа­жэм ФОК, Шэрэдж щIыналъэм хыхьэ Безенги, Зэрэгъыж къуажэхэм спорт залхэр щыухуэныр.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ лъэпкъ проектхэр гъэзэщIэным и Iуэхуми. «Демографие» лъэпкъ проектым хыхьэ «Спортыр ди псэукIэм и мардэщ» къэрал проектым зэрыщыубзыхуам тету, КъБР-м и Правительствэмрэ УФ-м СпортымкIэ и министерствэмрэ Iэ зытрадза зэгу­рыIуэныгъэхэм къызэрыщыгъэлъэгъуам ипкъ иткIэ 2020 гъэм республикэм къыIэрыхьащ сом мелуан 360-рэ хуэдиз. КъыхуаутIыпща мылъкур трагъэкIуэдащ спорт IуэхущIапIэхэм я материально-техникэ лъабжьэхэр гъэбыдэным. Яухуащ Iуэху куэдым хуэщIа джэгупIэ губгъуэ 25-рэ, воркаути узыншагъэр щрагъэфIакIуэ комплексхэри хэту. КъимыдэкIэ, Май къалэм дэт спорт школым футбол джэгупIэ къыщызэIуахащ. ЗэфIэкIащ Къэщкъэтау, Къэрэгъэш, Щхьэлыкъуэ къуажэхэм щрагъэкIуэкIа спорт ухуэныгъэхэр, мыгувэу ятынущ Бахъсэн къалэм щаухуа ФОК-мрэ Псыхъурей къуажэм щащIа спорт пэшымрэ.
Дызэрыт илъэсым республикэм спорт IэнатIэм зыщегъэужьыным къэрал суб­сидиеу къыхуаутIыпщынур сом мелуан 350-м щIигъу хъунущ. Зэман гъунэгъум ирагъэкIуэкIыну ухуэныгъэ нэхъ инхэм ящыщщ иджырей пятиборьем зыщыхуа­гъэсэну спорт комплекс Налшык къалэм Ашуровым и цIэр зезыхьэ и уэрамым щыухуэныр, ар 2022 гъэм яухын хуейуэ ­хуагъэуващ. А псом къадэкIуэу, рес­публикэм и Правительствэм а Iуэхухэр зэхьэ­лIа къэрал министерствэм зэгурыIуэныгъэ ирищIылIащ 2022 - 2023 гъэхэм къриубыдэу яухуэнухэм трагъэкIуэдэну сом мелуан 300-м щIигъу къыхуаутIыпщыныр щыщIэгъэбыдауэ. А мылъкур хухахынущ щIымахуэ спорт лIэужьыгъуэхэм зыщы­хуагъэсэну, мыл зытегъэлъэда къэ­жыхьы­пIэрэ физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ уни зыхэтыну, щхьэ зытелъ комплексыр ухуэным. АдэкIэ пащэнущ республикэм и спорт школхэр спорт-технологие Iэмэ­псымэхэмкIэ, нэгъуэщI зы­хуеинухэмкIэ къызэгъэпэщыным ехьэ­лIа лэжьыгъэхэм, ГТО-м и мардэхэр щагъэзэщIэну спорт утыкухэр, нэгъуэщI ухуэныгъэхэр республикэм и къалэхэмрэ щIыналъэхэмрэ щрагъэкIуэкIынущ.
Республикэр ипэкIэ кIуэтэныр зэлъыта унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэм ящыщ зыуэ къонэж цIыху куэд зыхэт спортым зегъэужьыныр, физкультурэ махуэ къэс щIыным цIыху нэхъыбэ къыхэшэныр, спорт ухуэныгъэхэм цIыхухэр екIуэлIэфу, ахэр щыхуейм къагъэсэбэпыфу Iуэхур зэтеухуэныр. КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, республикэм щыпсэу сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ я процент 82,2-р физкультурэмрэ спортымрэ хэтщ. Республикэм щыпсэухэм я процент 46,3-р махуэ къэс физкультурэ, спорт Iуэхухэм хэту ятхащ 2020 гъэм, ар абы ипэ ита илъэсым зэрыщытам проценти 5-кIэ щIегъу. Я узыншагъэр ирагъэфIэкIуэн мурадкIэ физкультурэ Iуэхухэм хэтхэм я бжыгъэм кIуэ пэтми ­хохъуэ.
ЗэIущIэм Iэ щытрадзащ физическэ щэнхабзэмрэ спортымрэ щызэдэлэжьэ­ным теухуа зэгурыIуэныгъэм, илъэсиплI пIалъэм тещIыхьауэ. Абы къыщыгъэлъэгъуащ спорт инфраструктурэм зегъэу­жьыным хуэгъэпса къэрал проектхэмрэ программэхэмрэ щызэдэлэжьэ­ныр, спортым ныбжьыщIэхэр нэхъ жыджэру къыхэшэным ехьэлIа лэжьыгъэхэр, дунейпсо утыкум урысей спортым хуэфэщэн увыпIэ щиIыгъыным ехьэлIа Iуэхухэр, спорт гъэсакIуэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ я Iэзагъэм хагъэхъуэныр, спортым къыщагъэсэбэп Iэмэпсымэхэр республикэм къыщыщIагъэкIыну IуэхущIапIэхэр къы­зэIухыныр, физическэ щэнхабзэмрэ спортымрэ ятеухуа щIэныгъэ къэхутэныгъэу ирагъэкIуэкIым хэгъэхъуэныр.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Прави­тельствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: