Статьи на кабардинском языке

Закон зыбжанэм зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэ.

КъБР-м законхэр къыдэзыгъэкI и орган нэхъыщхьэм и прези­диумым и зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ. Депутатхэр абы щыхэп­лъащ Iуэху зэмылIэужьыгъуэу 30-м щIигъум.

КъБКъУ-м лъэпкъ Iуэхухэм щытопсэлъыхь.

Зэхуэсым хэтащ къэрал властым и федеральнэ, щIыналъэ, муниципальнэ органхэм, лъэпкъ Iуэхухэр зегъэкIуэным епха жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я IэщIагъэлIу 150-м нэблагъэ.
Проектым и къалэнхэм, и мурадхэм я гугъу ищIу къэпсэлъащ МКъУ-м къэрал Iуэхухэр зегъэкIуэнымкIэ и факультетым жэрдэмыщIэхэр къыхэлъхьэнымкIэ и Центрым и унафэщI Воронов Александр.

Балъкъэр Аслъэн и щIыхькIэ.

Фэеплъ пэкIум хэтащ Урысейм и ЛIыхъужь, Урысей Федерацэм IэщIэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм я полковник, етIуанэ шэшэн зауэм хэта, Мэзкуу дзэ округым ракетнэ дзэмрэ артиллериемкIэ и унафэщIым и къуэдзэ Корольков Аркадий, Урысейм и ЛIыхъужь, Ингуш Республикэм щыIэ МВД-м и лэжьакIуэ, полицэм и подполковник Костоев Абубакар, «Мы патриоты России» урысейпсо слётым и штабым и унафэщI, Ветеранхэм я комите

ШэмпIарэ Арсен ягу ихуркъым.

Абы щыгъуэ жэщым гъуэгу-плъыр къулыкъум и инспекторхэм Налшык къалэ Калининым и цIэр зезыхьэ и уэрамымрэ Нартан уэрамымрэ я зэхэкIыпIэм деж къыщагъэувыIат «Лада Приора» автомашинэр, дэфтэрхэр къапщытэну. Хабзэхъумэхэр машинэм пэгъунэгъу щыхъум, бзаджащIэхэм IэщэкIэ къахэуэн щIадзащ. Абдеж къыщыхъуа зэхэуэм ШэмпIарэ Арсен щыхэкIуэдащ.

Налшык дунейпсо кинофестивалым и къалащхьэ мэхъу.

Жэпуэгъуэм и 14-18-хэм Налшык и Музыкэ театрым къыщызэIуахащ Дунейпсо киномкIэ «FEST-хиты» тхьэ­махуэр. Фестивалыр къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, республикэм и кинематографистхэм я зэгухьэныгъэр щIыгъуу.

КъБР-м и Премьер-министрыр туризмэм зегъэужьыным теухуауэ Австрием къикIа хьэщIэхэм йопсалъэ.

Республикэм и премьер-министр Мусуков Алий дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щыхуэзащ Австрием и «Мастерконцепт» консалтинг, инжиниринг компанием и къызэгъэпэщакIуэ икIи унафэщI Ляйтнер Гернот.

Республикэ бюджетыр дызэрыт илъэсым и япэ мазихым тэмэму гъэзэщIа хъуащ.

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татья­нэ республикэм законхэр къы­дэзыгъэкI и орган нэхъыщхьэм и зи чэзу пленар зэIущIэр иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ.

Дызэрыгушхуэ ди къуажэгъу пщащэ.

Хьэвжокъуэ Людмилэ псалъэм пщIэ хуэзыщI, гупсысэ дахэхэр зиIэ усакIуэ, тхакIуэ набдзэгубдза­плъэщ. Ар къыщалъхуари щапIари Чернэ Речкэ жылагъуэрщ.

«Шынагъуэншэ къалэ».

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ УФ-м и Лъэпкъ гвардием илъэс къэс къызэригъэпэщ фестивалым и щIыналъэ Iыхьэр. Абы кърихьэлIат республикэм и еджапIэ нэхъыщхьэхэм, курыт школхэм, ХьэтIохъущыкъуей къуа­жэ дэт кадет школым я гъэсэнхэр, «Урысейпсо цIыхубэ фронтым» и лэжьакIуэхэр, нэгъуэщIхэри.

Зэман нэхъ кIыхьым тещIыхьа мурадхэр.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий дыгъуасэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм министрхэм я кабинетым хэтхэм кредитхэмрэ инвестицэ стратегиемрэ ятеухуа унафэхэр къыщащтащ, къэрал программэхэм зэ­релэжь щIыкIэр зэрахъуэкIащ икIи ап­хуэдэ программэу тIум щIэуэ хэплъащ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке