КIуэкIуэ Казбек IущIащ УФ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэ Хьэту Жамболэт

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбекрэ УФ-м мэкъу­мэш хозяйствэмкIэ и ми­нистрым и япэ къуэдзэ Хьэту Жамболэтрэ гъатхэпэм и 17-м лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щызэхуэзащ. Ахэр теп­сэ­лъыхьащ республикэм и агропро­мышленнэ IэнатIэм ехьэ­лIауэ къэув къа­лэнхэр дэгъэкIа зэрыхъунум.
Мэкъумэш IэнатIэм зегъэужьыным хуэунэтIа лъэпкъ проектхэр, федеральнэ, къэрал программэхэр гъэзэщIа зэры­хъум, щIыналъэр гъатхэ сэгъуэм зэ­ры­хуэщIам щхьэхуэу къытеувыIахэщ.
КъБР-м и Правитель­ствэмрэ УФ-м ­Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министе­р­ст­вэмрэ зэгурыIуэны­гъипщI зэращIылIащ 2021 гъэм республикэм къэрал бюд­жетым къыхэкI субсидиеу сом меларди 2,2-рэ къы­хуаутIыпщыным теухуауэ. Бюджет мылъкур хуха­хынущ мэкъумэшхэкIхэр къэ­лэ­жьынымрэ къуа­жэхэмрэ зегъэу­жьы­ным.
«Къуажэхэм сыт и лъэныкъуэкIи зегъэужьыныр» къэ­рал программэм ипкъ иткIэ мы илъэсым зэфIагъэкIы­-ну я мурадщ Пролетарскэм дэт курыт еджапIэр къызы­хуэтыншэу зэгъэпэщы­жы­ныр, уэ­рамхэр къызэрагъэнэхухэм кIэ­лъыIэ­бэныр, псы къыщIэшыпIэщIэ яухуэ­ныр; Солдатскэ станицэм псы къыщIэшы­пIэщIэрэ зи ныбжьыр школ кIуэгъуэм зэкIэ нэмыса сабии 140-м щадэлэжьэну IуэхущIапIэрэ щаухуэныр. Къэщкъэтау жылэр зэIузэпэщ щIыным хыхьэу курыт школымрэ щIыналэм ЩэнхабзэмкIэ и унэмрэ сыткIи зыхуей хуэзэу зэрагъэ­пэщыжыну, абы ­автобуситI къыхуащэхуну я мурадщ.
Гъавэ щIапIэхэм я щIыгулъыр егъэ­фIэкIуэным хуэу­нэтIа лэжьыгъэхэр ирагъэкIуэкIынущ «Дунейпсо кооперацэмрэ продукцэр хамэ къэралхэм егъэ­шэ­нымрэ» лъэпкъ проектым хиубыдэ «Мэкъумэш IэнатIэм къыщалэжьа продукцэр хамэ къэралхэм щы­щэныр» и щIыналъэ проектым хыхьэу. 2021 гъэм абы трагъэкIуэдэну яубзыхуащ сом мел­уан ­355,9-рэ. Лъэпкъ проектым зэры­щы­убзыхуамкIэ, псы зыщIагъэхьэ щIыуэ къагъэ­сэ­бэ­пым гектар мини 4,7-рэ ­къы­хагъэхъуэну къалэн зыщащIыж, ар нэгъабэ яху­зэфIэкIам нэхърэ гектар 520-кIэ ­нэхъыбэщ.
Гъатхэ губгъуэ лэжьыгъэхэу мы зэманым еужьэ­рэкIыу зызыхуагъэхьэзы­рым щытепсэлъыхьым къыхагъэщащ, зэкIэ къызэратамкIэ, сэгъуэр мы гъэм гектар мин 281,8-м зэ­рыщрагъэкIуэкIынур - ар 2020 гъэм зэрыщытам хуэдиз мэхъу. Бжьыхьэсэ къэкIыгъэхэм щIыгъэпшэрхэр хэлъхьэныр щIагъэхуабжьэ, гектар мини 7,5-м апхуэдэ лэжьыгъэхэр щра­гъэ­кIуэ­кIакIэщ; республикэм минеральнэ щIыгъэп­шэрхэр къэщэхуным пещэ.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: