Статьи на кабардинском языке

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Шэджэм щIыналъэр къеплъыхь

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ Шэджэм районыр къызэхикIухьащ. Псом япэу ар къыщыувыIащ Эль-Тюбю къуажэм икIи абы дэт фельдшер-акушер пунктым еплъащ. Мы IуэхущIапIэр цIыху  270-м щIигъум я узыншагъэм кIэлъоплъ. Пэшхэр зыхуеину Iэмэпсымэхэмрэ аппаратурэмкIэ къызэгъэ­пэщащ, тэмэму ягъэплъ, псы щIыIэри хуабэри яIэщ.

Хуарзэ деж къыщагъуэтахэр

Кавказ Ищхъэрэм къыща­гъуэ­­тащ хьэпшып нэхъ жьы дыдэхэр. Ар къыхигъэщащ  Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием ЩIэинхэмкIэ (Ма­териальнэ щэнхабзэм и тхы­дэмкIэ) и институтым и лэжьакIуэ, археолог Резепкин Алексей, «Московский комсомолец»    газетым и корреспон-ден­тым и упщIэхэм жэуап ща­ритыжым.

Къалэ ухуэкIэмкIэ хабзэр зэрагъэзащIэм теухуа зэIущIэ

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек КъБР-м и Правитель­ст­вэм и лэжьакIуэхэр, республикэм и муници­-пальнэ щIыналъэхэм я Iэтащ­хьэхэр хэту иригъэ­кIуэ­кIащ къалэухуэ лэ­­жьы­гъэм теухуа законодательствэр зэрагъэ­за­щIэм щыхэплъа зэIущIэ.

ЗэфIагъэкIар къапщытэж

Бахъсэн муниципальнэ районым и Iэтащхьэ Сэбан Руслан иригъэ­кIуэ­кIащ щIыпIэ самоуправ­ленэм и 25-нэ зэхуэсыр.

Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэхуэзащ УФ-м щIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министр Кобылкин Дмитрийрэ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ

Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэхуэзащ УФ-м щIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министр Кобылкин Дмит­рийрэ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ. Псалъэмакъыр нэхъыбэу зытеухуауэ щытар Урысейм и Президентым накъыгъэ мазэм къыдигъэкIа Указым ипкъ иткIэ ягъэзащIэ «Экология» лъэпкъ проектым ди щIыналъэр зэрыхэтырщ.

Доброволецым (волонтёрым) и илъэсыр Бахъсэн щызэхуащIыж

Бахъсэн къалэм и администрацэм и унэм щекIуэкIа зэIущIэм кърихьэлIащ ­къалэ администрацэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэ Къардэн Ф. А., егъэджэныгъэмкIэ департаментым и унафэщI Борэн М. М., Бахъсэн къалэм и волонтёр зэщIэхъееиныгъэм и унэтIакIуэ ПщыхьэщIэ А. М., къалэм дэт еджапIэхэм я унафэщIхэр.

Урысейр къэрал щхьэхуиту щытащ икIи щытынущ

Дыгъуасэ УФ-м и Пре­зидент Путин Владимир утыку кърихьащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым Зэ­рызыхуигъазэр.

Кавказ Ищхъэрэмрэ Франджымрэ я курортхэр зэрыгъэблэгъэнущ

Урысей инвестицэ зэ­хы­хьэшхуэр щекIуэкIым а Iуэхум хиубыдэу Сочэ ­къалэм Iэ щыщIадзащ «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» акционер зэгухьэныгъэр, «Ла Плань» щIыналъэм зегъэу­жьы­ным­кIэ корпорацэр, «АДС» компанием зэман кIыхь кIэ зэрызэдэлэ-жьэнум ­теухуа урысей-франджы меморанду­мым.

ЩIэныгъэлI ныбжьыщIэхэр ягъэгушхуэ

РАН-м и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал Мэкъумэш университетым, Педагогикэ колледжым я студентхэмрэ аспирантхэмрэ пхыкIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и стипендиер зратынухэр къыщыхах зэхьэзэхуэм. НыбжьыщIэхэм ахъшэ саугъэтыр хуагъэфэщащ щIэныгъэм къыщагъэлъагъуэ я ехъулIэныгъэхэм папщIэ.

Къалэн хьэлъэ зи фэ дэкIахэр

Советыдзэр Афганистаным къызэрырашыжрэ мазаем и 15-м илъэс 30 ирикъуащ

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке