Статьи на кабардинском языке

Къэухьым зезыгъэужь

Дуней псор зэлъэ­­зы­гъэщIыса инджы­лы­зы­бзэр къы­зэхъулIэ щIалэ­гъуа­лэм ящыщщ Дзэгъэл Алёнэ. ПэщIэдзэ классхэм щы­щIэсым щегъэжьауэ, абы а бзэр фIыуэ илъэ­гъуащ икIи ар IэщIагъэу къызэ­рыхихынум зэи шэч къыт­рихьакъым.
- Бзэ зэмылIэужьыгъуэ­хэр зэбгъэщIэным уи къэу­хьым зрегъэужь. Сэ сыт щыгъуи сыщIэхъуэпсу щытащ зэдзэкIакIуэ сыхъуну е туризмэм епхауэ сылэжьэну, - жеIэ Дзэгъэлым.

Ди щIыналъэм и хъугъуэфIыгъуэхэр тхуэхъумэрэ?

КIарэ Галинэ Сэрмакъ дэт курыт еджапIэ №1-м биологиер щригъэджу лэжьащ, абы къыщызэригъэпэща «Си щIы хъурейр» гуп­жьейм щигъасэ ныбжьыщIэхэр ду­нейм и зэ­хэлъыкIэм теухуауэ республикэ, район зэ­пе­уэхэм па­-шэ щыхъуу къэгъуэ­гуры­кIуащ.

ЩIыналъэм щыIэ эпидемиологие щытыкIэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек бадзэуэгъуэм и 6-м иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ эпидемиологие щытыкIэм теухуа зэIущIэ.

Республикэм эпидемиологие щытыкIэр щыгугъущ, ауэ я нэIэ щIэтщ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек бадзэуэгъуэм и 6-м иригъэкIуэкIащ Коронавирус уз зэрыцIалэм Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщемыгъэубгъуным хуэ­у­нэтIа лэжьыгъэхэр къызэ­рызэрагъэпэщым, а узы­фэм зэрыпэщIэтым теухуа Iуэхухэр зэкIэлъызыгъа­кIуэ оперативнэ штабым и зэIущIэр.

Я махуэр ягъэлъапIэу

КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ Урысейм и Къэ­рал автоинспекцэр къы­зэрызэрагъэпэщрэ илъэс 85-рэ зэрырикъум теухуа махуэшхуэ зэIущIэ.

СыкъыщыфэкIэ, дуней псор сщогъупщэ

Къэбэрдей-Балъкъэ­рым­рэ Ингуш Республи­кэм­рэ щIыхь зиIэ я артисткэ Архэст Иринэ «Кабардинка» къэфакIуэ ­гу­пым зэ­рыщылажьэрэ илъэс 23-рэ мэхъу. Налшык къалэм дэт Гъуазджэ­хэмкIэ кол­леджри Кавказ Ищхъэ­рэм ГъуазджэхэмкIэ и къэ­рал институтри дип­лом плъыжькIэ къэ­зыуха Ири­нэ и гуращэ нэхъыщ­хьэ ды­дэр арати, и гъащIэр ансамбль цIэрыIуэм ирипхащ.
 

«Кавказым и гуащэ» Дзукаевэ Динарэ

Квказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и хэгъуэгухэм щыщ хъыджэбзхэр я зэфIэкI щеплъыжащ я дахагъэмрэ зэфIэкIхэмрэ щагъэлъагъуэ «Кавказым и гуащэ» цIэ лъапIэр къэхьыным теухуауэ Налшык къалэм и «Сосрыкъуэ» шхапIэм и утым щекIуэкIа фестиваль-зэпеуэм. Зэхьэзэхуэм пашэ щыхъуащ икIи «Кавказым и гуащэ» щIыхьыцIэр къыщыфIащащ Осетие Ищхъэрэ-Аланием хыхьэ Беслъэн къалэм щыщ Дзукаевэ Динарэ.

КъБР-м и Iэтащхьэм «Кавказ» къэрал гъуэгум щыщ Iыхьэм щекIуэкI лэжьыгъэхэм щыгъуазэ зищIащ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ щыIащ Р-217 «Кавказ» федеральнэ гъуэгум щыщу зэрагъэпэщыж Iыхьэм деж икIи зригъэлъэгъуащ лэжьыгъэхэр зэрекIуэкIыр.

КIУЭКIУЭ Казбек: «Эфир занщIэр» икъукIэ IэмалыфIщ къэралым и УнафэщIым щIыпIэхэм щыIэ щытыкIэхэр зыхуэдэм щыгъуазэ зищIынымкIэ, Урысей Федерацэм щыпсэухэр зыхэт гугъуехьхэр илъагъунымкIэ»

Мэкъуауэгъуэм и 30-м екIуэкIащ Урысейм и Президент Путин Владимир «эфир занщIэкIэ» цIыхухэм щепсэлъа зэIущIэр. Урысейм и щIыналъэ псоми я лIыкIуэхэм Iэмал ягъуэтащ зыгъэпIейтей упщIэхэр къэралым и УнафэщIым иратыну, я гуныкъуэгъуэхэмкIэ зыхуагъэзэну. КъызэратамкIэ, Президентым къыхуагъэхьащ упщIэ мелуанитIым щIигъу.

Гъуэгу махуэ, «Адыгэ дуней» лъэпкъ фонд!

«Зыхэдывгъалъхьи щымыIа лIыгъэ, дыкъыщIэвгъэкIхэ зэрамыгугъэу!»
IутIыж Борис.
Налшык дэт Кавказ Ищхъэрэм управленэмкIэ и академием щызэхашащ адыгэбзэр, адыгэ хабзэр, щэнхабзэр хъумэнымкIэ «Адыгэ дуней» лъэпкъ фондым и лъэтеувэ пшы­хьыр. Ар иригъэкIуэкIащ «Адыгэ псалъэ» газетым и лэжьакIуэ Табыщ Мурат.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке