Статьи на кабардинском языке

Я лэжьэгъуу щытахэр ящыгъупщэркъым.

Тезырхэр егъэпшынынымкIэ федеральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и пщIантIэм дэтщ зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэда я лэжьакIуэхэм я фэеплъ. Абдеж пэкIу щекIуэкIащ жэпуэгъуэм и 13-м. Абы хэтащ щIыналъэ УФСИН-м и унафэщIхэр, КъБР-м и УИС-м и ветеранхэр, я къалэн ягъэзащIэу хэкIуэда я лэжьэгъухэм я унагъуэхэм ящыщхэр, дин лэжьакIуэхэр.

ГъэщIэгъуэну, удихьэхыу екIуэкIащ.

Урысей МВД-м IэпщэрызауэмкIэ и урысейпсо чемпионат махуищкIэ, жэпуэгъуэм и 11-13-хэм, Налшык къалэ и «Гладиатор» спорт IуэхущIапIэм щекIуэкIащ. Абы хэтащ Урысей Федерацэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и щIыналъэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэр, Урысей МВД-м и еджапIэхэм щIэсхэр.

Ар зыIэщIэбгъэкI хъунт?

Урысейм Кърымыр къы­зэрыгухьэжар яхуе­гъэхыркъым а хытIыгу­ныкъуэм нэгъуэщI гуращэ хузиIахэм. Псом хуэмыдэу США-м.

«Кавказым мамырыгъэ щыIэну» проектым хэтхэр КъБКъУ-м щагъэхьэщIэ.

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым жэпуэгъуэм и 10-м щыхьэщIащ Ипщэ федеральнэ уни­верситетым (ИФУ) и студентхэм къызэрагъэпэщауэ Кавказ Ищхъэрэм щекIуэкI автомобиль къы­зэдэжэм хэтхэр. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ еджапIэ нэхъыщ­хьэм и пресс-IуэхущIапIэм.

Мусуков Алий Правительствэм и УнафэщI къулыкъур зэдэарэзыуэ иратыж.

КъБР-м и Парламентым жэпуэгъуэм и 15-м щекIуэ­кIа зэIущIэм депутатхэм Iэ щаIэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI къу­лыкъум ягъэувыну Мусуков Алий къызэра­гъэ­лъэгъуам теухуауэ.

ХэкIуэдахэр ягу къагъэкIыж.

Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ къэрал лъэпкъ библиотекэм республикэм и щыхьэрым и курыт еджапIэ №8-м и школакIуэхэмрэ Налшык къалэ администрацэм дэлажьэ ЩIалэгъуалэ советым и волонтёрхэмрэ щахуэзащ полицэм и къудамэ №1-м балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и IэнатIэм и лэжьакIуэ Яковлевэ Галинэрэ Урысей МВД-м Налшык къалэмкIэ и управленэм и Жылагъуэ советым и тхьэмадэ Хьэмырзэ Хьэзэрталийрэ.

Терроризмэм пэщIэтынымкIэ цIыхубэр къаруушхуэщ.

Бахъсэн къалэм и жылагъуэ палатэм иджыблагъэ щекIуэкIа зэIущIэр теухуауэ щытащ терроризмэм пэщIэтынымкIэ граждан жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм зэфIагъэкI Iуэхухэм. Псалъэмакъым и пэщIэдзэм абы кърихьэлIахэр еплъащ террористхэм ягъэжэкъуа ди цIыхухэм ятеухуауэ Суановэ Залинэ триха фильмым.

Си чэнджэщым тетщ.

КъызэрыгуэкI цIыху­хэм къащхьэщыкIыу, щэнхабзэм, гъуазджэм и лэжьакIуэхэм зы къару щэху гуэр яхэлъщ, езым я дуней лъа­гъукIэ, Iуэху еплъыкIэ яIэжщ.

Дуней псом и вице-чемпион.

Катарым и къалащхьэ Дохэ мы махуэхэм щекIуэкIа атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо чемпионатым аргуэру ехъу­лIэныгъэ ин къытхуа­хьащ - дыщэ медалыр нэхъа­пэIуэкIэ зы­Iэ­рызыгъэхьа Ласиц­кене (Кучинэ) Марие къыкIэлъыкIуэу цIы­хухъухэр лъагапIэм щхьэпрылъы­нымкIэ зэпеуэм етIуанэ увыпIэр щиубыдащ Прох­ладнэ къалэм щыщ Акименкэ Михаил.

Фэеплъ пэкIу Бахъсэн щIыналъэми щокIуэкI.

2005 гъэм жэпуэгъуэм и 13-м Налшык къалэ къы­щыхъуа гуауэм теу­хуа фэеплъ пэкIу щекIуэкIащ ­Бахъсэн къалэм.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке