Статьи на балкарском языке

ТУТМАКЪЛА ЭСЕЛЕ ДА, ЭРКИНЛИКЛЕРИ, ИЗЛЕМЛЕРИ САКЪЛАНАДЫЛА

РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдуруу къурамыны КъМР-де Управлениясыны башчысы Александр Демидов журналистле бла тюбешгенди. Жыйылыуда сёз 2023 жылда тамамланнган  жумушланы бла быйылгъа салыннган борчланы юслеринден баргъанды.

ГАРА СУУЛАНЫ ДАРМАНЛЫКЪЛАРЫН, ТЮРЛЮЛЮКЛЕРИН АЧЫКЪЛАГЪАН ИШЛЕ

Бюгюнлюкде Кавказ дарман суула битеудуния магъанасы болгъан къурортха санала эселе, ол ишде Александр Огильвини къыйыны уллуду. Ол Бештау шахарда бюгюн да ишлеп тургъан Курортология илму-излем къырал институтуну (алгъын Бальнеология институт) биринчи директору эди.

ТУУГЪАН ЖЕР – ОЛ АДАМНЫ НАСЫП КЪАДАРЫДЫ

Жерине кёре жиляны, деген нарт сёзде айтылгъаныча, къайсы адабиятда да бу ангыламланы суратланнганы да табийгъатха, жамауатха, адамгъа кёре болады. Тема сейир кёрюннгени бла бирге кенгди, къыйынды. Аны терен тинтирге уллу илму ишле керекдиле.

МЕКТЕПЛЕНИ АРАЛАРЫНДА ЭМ ИГИЛЕ АЧЫКЪЛАННГАНДЫЛА

«Нальчик» спорт арада гитче футболдан мектеплени араларында республикалы эришиу бардырылгъанды, анга 2006-2012 жыллада туугъан спортчуладан къуралгъан командала къатышхандыла.

ЭЛЕКТРОПЕЧЬЛЕНИ ХАЙЫРЛАННГАНДА ХАТА ЧЫКЪМАЗЧА

Къышда отоуланы жылытыр ючюн, кёпле электропечьлени хайырланадыла. Алай аланы токга салгъанда талай жорукъну билирге тийишлиди, нек дегенде ансыз къыйын болум чыгъаргъа боллукъду. Аны бла байламлы Россейни МЧС-ини Къабарты-Малкъарда Баш управлениясы эсгертиуле этеди.

«СЕЗИМЛЕРИБИЗ, НАСЫБЫБЫЗГЪА ИЙНАНЫУУБУЗ ИММУНИТЕТНИ ТУТУРУКЪЛАРЫДЫЛА»

Жарсыугъа, ковидден сора кёпле къарыусуз болгъандыла, ишлерине къыйналып жюрюйдюле, кесеклеге окъуна хорлатып башлайдыла. Бизни саныбызны – чархыбызны  таплай тутаргъа не зат болушханыны юсюнден врач Къойчуланы Шамил  бла ушакъ этгенбиз.

ТЕРЕКЛЕНИ БЛА ЮЛКЮЛЕНИ БУТАКЪЛАРЫН КЕСИУ

Быйыл Къабарты-Малкъарны тийресинде къыш хазна сууукъ болмагъанды, къар да артыкъ жаууп къыйнамагъанды. Аны себепли тереклеге эмда юлкюлеге хата жетмегенди. Тергеулеге кёре,  кюнню халы былай сау февральны турлукъду, аны ючюн бутакъланы кесип къысхартыргъа да себеплик этерикди.

БЕК УЛЛУ НАСЫП, ИГИЛИК ДА - САБИЙДИ

Юйюр адамны тутуругъуду, къоруууду, насыбыды. Алай сабийлени юслеринден айтханда, ала насыплы болур ючюн, аталары – аналары жууаплы болургъа керекдиле. Боламыды аллай зат: сабий барды, документлери уа жокъду?  Болады. Шёндюгю дунияда кёп ата-анала  «жууаплылыкъ» дегенни билирге сюймейдиле.

САНСЫЗЛЫКЪНЫ ХАТАСЫНДАН АЧЫМАЗЧА

Тири солууну сюйгенле къышны бегирек сакълайдыла, къар жаугъанлай, кёп курортла ачыладыла.  Минги тау да къыш солууну эм белгили араларындан бириди. Элбрусда лыжа жолланы узунлукълары 16 километрден асламдыла.

КЁРЮМДЮЛЕ КЪУУАНДЫРАДЫЛА

КъМР-ни Эл мюлк министерствосу былтыр «Гитче эм орта предпринимательствону  акселерациясы»  регион эм  «Гитче эм орта предпринимательство бла  кеслери бир тюрлю иш  башлагъанлагъа болушлукъ тапдырыу» миллет проектлени бардырыргъа  95 миллион сом бёлгенди. Ол буруннгу жыл бла тенглешдиргенле.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке