Статьи на балкарском языке

ЭРКИНЛИК, ЖАЛЫНЧАКЪСЫЗЛЫКЪ, НАМЫС ЮЧЮН СЕРМЕШГЕНДИ

Акъ Суудан Алийланы Хабич Уллу Ата журт урушха юч уланын ашыргъанды – Якубну, Мухажирни эмда Нухайны. Алай ол къанлы  къазауатдан ата юйюне жаланда Нухай къайтханды.

ТИЛНИ ЮСЮНДЕН ЭНТТА ДА БИР КЕРЕ

 Миллетни тарыхы, жоругъу, культурасы, ана тил бла байламлыды. Тилди миллетни миллет этген. Ана тилни сакъламагъан, миллетсиз,тилсиз къалады.Таулу халкъ, зор бла кёчюрюлюп,   ол къыйынлыкъны кеслеринде сынагъандыла.

АХШЫ БАШЛАМЧЫЛЫКЪЛА, ХАЙЫРЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан  билдиргенлерича,  быйыл 3-4  майда Минаральные Воды шахарда „МинводыЭкспо“ комплексде Кавказны биринчи  инвестициялы кёрмючю  ётерикди.

ЭЛЛИ ЖАШ АДАМЛАНЫ КЪАЙГЪЫСЫН КЁРЕ

«Спортмастер тёлю» деген  проектни чеклеринде бу кюнледе Зольск районда спорт-айнытыу майдан къууанчлы халда ачылгъанды. Сабийлеге эмда жаш адамлагъа деп, аллай майданла республиканы дагъыда беш  районунда   къуралгъандыла.

ЖОЛЛА КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА

Акъ-Сууда тёртюнчю  посёлокга баргъан жол эрттеден бери тозурап ремонт этерге керекли болуп тургъанды. Анга байламлы быйыл мартда «Къоркъуусуз эмда качестволу автомобиль жолла» миллет  проектге кёре,  графикден алгъа  тынгылы ремонт этилип бошалгъанды. 

ХАТАЛЫ КЪУМУРСХАДАН БАХЧАЛАНЫ КЪОРУУЛАРЧА

Быйыл Къабарты-Малкъарда  сенгирчкеледен  бахчаланы сакъларча  тийишли ишлеге республикалы бюджетден эки миллион сом бёлюнюрюкдю.  Анга 2075 гектар чакълы бирде  химикатла чачдырылырча мадар этилликди, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан.

ЖАНЫУАРЛА БЛА КЪАНАТЛЫЛА

Амазония дунияны башында бек уллу терен агъачлы эм кёп черекли тюзледен бириди. Озгъан мингжыллыкъны ортасына дери адам аягъы басмагъан терен агъачланы биринчи кере 1541-1542 жыллада Франческо де Ореллано тинтирге кюрешгенди.

СУДЬЯЛАНЫ ТЮЗ ОНОУЛАРЫ – АДАМЛАНЫ ТЫНЧЛЫКЪЛЫ ЖАШАУЛАРЫНЫ МУРДОРУ

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны Жамауат къоркъуусузлукъ, законлукъну сакълау эм ОНК бла байламлыкъла жюрютюу жаны бла комиссиясыны жыйылыуунда мировой судьяланы ишлери сюзюлгенди.

ЖЫЙЫМДЫКЪ КОМАНДА КЪУРАЛЛЫКЪДЫ

Нальчикни Сабий стадионунда женгил атлетикадан регионла аралы эришиуле бардырылгъандыла. Алагъа бизни республикадан, Ставрополь крайдан, Шимал Осетия-Аланиядан, Юг Осетиядан бла Къарачай-Черкесден 16 команда – битеу да  500 адам къатышхандыла.

ЭМ ГИТЧЕ СПОРТЧУЛА ЭРИШГЕНДИЛЕ

Нальчикде каратени WKF тюрлюсюнден 10-13-жыллыкъ спортчуланы араларында Россейни биринчилиги къуралгъанды. Анга къыралны 46 регионунда кеслерини округларында хорлагъанла къатышхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке