Статьи на балкарском языке

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.

- Аслижан, адам къаллай бир жашаргъа керекди кесин  саулугъуна тийишлисича эс брса?

«ТЕПСЕУНЮ КЕСИНИ ЭНЧИ ТИЛИ БАРДЫ»

Бюгюнлюкде Шимал Кавказда «Асса-Пати» тепсеу школну танымагъан, анда окъугъанланы аякъ бюкгенлерине бюсюремеген хазна болмаз. Аллай проектни къурап, жашауда бардыргъан а Энейланы Аскерди. Интернетде, тюрлю-тюрлю сайтлада аны усталыгъы бла, тепсегени бла ёхтемленнгенле кёпдюле.

САУЛУКЪЛАРЫНА САКЪ БОЛА БАШЛАГЪАНДЫЛА

Арт жыллада кеслерине къаратыргъа сюйгенлени санына къошула барады.  Аны баш сылтауларындан бирлери – жерлешлерибизни саулукъларына сакъ бола башлагъанларыды эмда ишлеген инсанлагъа диспансеризацияны ётерге борч салыннганыды.

«АЛТЫНЛА» БЛА КЪАЙТХАНДЫЛА

 Орёл шахарда Россейни Битеустильли каратеден бардырылгъан биринчилигине бизни «Эльбрус» спорт клубубузну келечилери да къатышхандыла.

«ЖИГИТЛЕНИ КЪАУУМУНДА» - АЛЧЫЛА

Чегемде 2011 жылда туугъан спортчуланы араларында грек-рим тутушуудан республикалы командалы турнирлени бешинчи кезиую къуралгъанды. Ол Къабарты-Малкъарны Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствону себеплиги бла «Жигитлени къаууму» билим-спорт эришиулени чегинде ётгенди.

Сёлешиуню ёзеги – транспорт бёлюмню шёндюгю излемлеге келишдириу

Къабарты-Малкъарда транспорт бёлюмню 2030 жылгъа дери айнытыугъа жораланнган стратегиялы сессия бардырылгъанды.

Жылы эмда кёллендирген сёзле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков энчи аскер операцияны ветеранлары Заур Атласкиров, Роман Коваленко, Герман Шевчук эмда Чеченланы Эльдар бла тюбешгенди. 

Уста къолла бош турмайдыла

Кёп болмай Лашкута элде жашагъан 85-жыллыкъ Улакъланы Мариям бла танышханма. Ол  бу жыл санына дери ариу эшиу ызын сакълаялгъанды. Жюн созуп, халы хазырлап, аны омакъ накъышла бла эшип, элтип сатаргъа да ахыр жылгъа дери къарыуу жетгенди.

УСТАНЫ САЙЛАГЪАНДЫЛА

Урунууну къоруулауну айлыгъына атап, «Газпром газораспределение Нальчик» компанияда «Юйню эмда фатарны ичинде орнатылгъан газ оборудованияны техника жаны бла жумушларына къарагъан эм иги слесарь» деген конкурс бардырылгъанды.

КЪЫЗЫЛ, САРЫ ЭМ БАШХА ТЮРЛЮ ЧАЙЛА

Чай ичмеген, аны сюймеген хазна адам болмаз. Къара, къызыл, жашил, сары, акъ тюрлюлери окъуна бардыла аны. Дагъыда кёпле билмеген неда эшитмеген мате, улун, пуэр, каркаде, матча деген аллайла да.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке