Статьи на балкарском языке

Хорламны келтиргенлеге – гюлле эмда ёмюрлюк махтау

Уллу Хорламны кюнюнде Нальчикни солуу паркында «Ёмюрлюк от» мемориалны аллында жамауат аслам жыйылгъан эди.

«Ёмюрлюк отла» байрамгъа хазырдыла

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны специалистлери Къабарты-Малкъарда битеу да 38 Ёмюрлюк от эсгертмеледе ишлеген газ оборудованиягъа къарап, хар нелерин да тынгылы этип чыкъгъандыла.

Чыгъармачылыгъы бла халкъына сюймеклигин, кертичилигин ачыкълайды

 «Балкария» фольклор-этнография къырал тепсеу ансамбльни артистлерин къараучула таныйдыла, хар концертде да жарыкъ тюбейдиле.  Сёзсюз, анга себеплик а тепсеучюлени бийик фахмулулукълары, сюйдюмлюклери, ачыкъ кёллюлюклери этеди.

Уста ишчини сайлагъандыла

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияда «Усталыкъда айырмалы» деген конкурс бардырылгъанды. Анга бёлюмлени барындан да электрогазосварщик специалистле къатышхандыла, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан.

Къыз урлау: игимиди, аманмыды?..

Бу арт жыллада бир-бир халкълада къыз урлау ёмюрлени теренинден къазып чыгъарылып, жангыдан жашауда жерин алып башлагъанды. Алай ол бизни халкъда бек аз жюрюгенди. Мени акъылыма кёре, къызны сындыргъан керексиз затды.

КЮБЮРДЕ ТАБЫЛГЪАН КЪАГЪЫТЛА

Эгечим болса эди, анамы да излемез эдим,  дегенди анасы ёлгенде, эгечлери болмагъан жети къарындашдан бири. Эгеч дегенинг алайды, анасыча жарсыр. Къууанчынга къууана билир. Жарсыуунга къайгъырыр. Къарындашына тынчлыкъ къайтхынчы – кечелерин тынгысыз ётдюрюр.

БИРЕУНЮ АЧЫТМАЙМА ДЕП, КЕСИ АЧЫГЪАН ХАЛАЛ ЖАН

Алтынчач  Кавказдан, сабий къызлай халкъыбыз бла кёчюрюлюп кетген эди. Ол урушну, кёчгюнчюлюкню да къыйынлыгъын кёргенликге, узакъ Кавказда, жанкъоз гюл, жаз башында суукъ къардан чыгъып жашнагъанча, жашнап ариу къыз болуп ёсген эди.

ТЫШ КЪЫРАЛЛЫ ЖОЛОУЧУЛА - БИЙЗДЕ КЪОНАКЪДА

Белгили немисли къаячы эмда этнограф  Карл Эггер  1914  жылны жазында  бу тийрелеге келип, кёргенини,эшитгенини  юсюнден «Kaukas in Kaukasus» деген китап жазып, аны 1915 жылда Германияны Базель шахарында А.Г.Фробенусну издательствосунда чыгъаргъанды.

КИШИЛИКНИ ДЕРСЛЕРИ ЭСКИ БОЛМАЙДЫЛА

Элбрус районну краевед музейинде байрам, эсгериу кюнлегезаманда да энчи ишле бла тюбейдиле. Аны директору Этезланы Фатимат, Созайланы Асхадны къызы, быллай тарых темалагъа этген ишлери бла белгилиди.

ХОРЛАМНЫ КЮНЮНЕ ЖОРАЛАП

Нальчикде  3-чю номерли мектепде  бу кюнледе  «Хорлам» деген ат бла  бардырылгъан битеуроссей аскер-спорт эришиулени шахар  кезиую  башланнганды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке