Статьи на балкарском языке

СОРУУ - ЖУУАП ТОВАР ЮЧЮН ТЁЛЕННГЕН АХЧАНЫ КЪАЙТАРЫРГЪА БОЛЛУКЪМУДУ?

Товар ючюн тёленнген ахчаны къайтарыргъа боллукъмуду?

Качествосу осал болгъан товарны багъасын къайтарыргъа сюйгеннге закон бла неллай бир заман бериледи? Аны юсюнден Роскачествону хайырланыучуланы эркинликлерин къоруулау жаны бла бёлюмюню башчысы Игорь Поздняков хапарлагъанды:

ТАУКЕЛНИ КЪЫЛЫЧ КЕСМЕЗ

Малкъар халкъны ётгюр уланлары кёпдюле. Адамгъа жигитлик жыл саны бла къошулмайды, ол инсанны жюрегинде болады, керек кезиуде уа ишинде кёрюнеди. Аллай ётгюр жашларыбыздан бири Бёзюланы Хасанны жашы Магометди. Россейге арт кезиуледе кёп къужур ишлеге къажау сюелирге керек болгъанды.

ЖОЛЛАДА КЪУРУЛУШ ИШЛЕ КЪАЛАЙ БАРГЪАНЛАРЫНЫ ЮСЮНДЕН СЁЛЕШГЕНДИЛЕ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков 2024 -2027 жыллада жоллада тамамланырыкъ ишлени планы бла байламлы жыйылыуну бардыргъанды.

БАШ БОРЧ – АДАМЛАНЫ ЖАШАУЛАРЫН САКЪЛАУ

МЧС-де дознавательни иши бек жууаплыладан бириди, бир жерге къыйынлыкъ тюшгенини юсюнден билдириу биринчилени санында анга келеди.

АЧЫКЪ ЭШИКЛЕНИ КЮНЮ

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны «СОБР» къауумуну аскерчилери кадет классланы курсантларына ачыкъ эшиклени кюнюн бардыргъандыла.

БОЛУШУРГЪА ХАР БИРИ ДА ХАЗЫР БОЛУРЧА

Къыйын болумгъа тюшгеннге тюз болушлукъ эте билирге юйретир мурат бла Нальчикде чемпионат бардырылгъанды, аны «Биринчилени къымылдаулары», МЧС-ни эм «Россейли Къызыл Жорну» жер-жерли бёлюмлери, Къабарты-Малкъарны Катастрофала медицинасы къурагъандыла.

ЭКИ МАЙДАЛ БЛА КЪАЙТХАНДЫ

Октябрьни ахырында Дагъыстанда шахматладан СКФО-ну биринчилиги ётгенди. Ол Махачкъаланы 39-чу лицейинде беш кюнню ичинде бардырылгъанды. Биринчиликге  7-18-жыллыкъ 230 жаш шахматчы къатышхандыла.

ХУР СУРАТЛАДА АНАНЫ АЛАМАТ СЫФАТЫ

 Нальчикде  бардырылгъан магъаналы  жумушладан  бири    Россейни  художестволу академиясыны (РАХ)  келечилери  келгени  бла байламлыды.  Ала «Шёндюгюлю суратчыланы чыгъармаларында тиширыуну  сыфаты» деген  проектни  себеплиги бла келгендиле.   Ол программа  бла  ала СКФО-ну  башха-башха  регионла

ХАЙЫРЛЫ ХЫЯР

Хыяр биринчиден Къыбыла Америкада, тюзюрек айтханда уа, Мексикада ёсюп башлагъанды. Ол уллу кёгетди, адам улу аны хайырланып башлагъанлы жети минг жыл бола кетеди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке