Гиртчиликлери ючюн – сый-махтау, саугъала да

Профессионал усталыкъланы  битеуроссей  чемпионатыны регион кесеги  бошалгъанды. Анга жораланып Нальчикде Сабийлени эмда жаш тёлюню чыгъармачылыгъыны къаласында   къууанчлы  жыйылыу болгъанды. Аны кезиуюнде чемпионатда хорлагъанланы,  экинчи, ючюнчю жерлеге чыкъгъанланы  саугъалагъандыла. Аланы алгъышларгъа КъМР-ни жарыкъландырыу эмда илму министри Анзор Езаов, колледжлени директорлары эмда башхала келген эдиле.  Мекямгъа кирген жерде уа сурат кёрмюч да къуралгъанды.
– Биз эрттеден бери да сакълап тургъан чемпионат бошалды. Жаш адамла  кеслерини усталыкъларын кёргюзтдюле. Аланы хар бири да кесилиги бла  сейирлик эди. Колледжлени, школланы окъуучуларын, аланы юйретгенлени да жюрекден алгъышлай, мындан ары да жашауугъузда кёп жетишимле болдура туруругъузну сюйгеними билдиреме,-дегенди  КъМР-ни жарыкъландырыу эмда илму министрини орунбасары  Мокъаланы  Ачамез жыйылыуну башлай.
Эсге салайыкъ:  эришиуле юч кюнню ичинде   жарыкъ эмда хорламгъа итиниулюк  халда  баргъандыла. Алагъа регионну  отуз школундан 20 окъуучу эмда  132 студент къатышхандыла, аладан 88-си жетишимле  болдургъандыла, ол сада  29-су тюрлю-тюрлю усталыкълагъа кёре  биринчи жерлеге тийишли болгъандыла. Аланы колледжлени директорлары  Къабардокъланы Марат,  Этезланы  Танизат, Марат Кажаров,  Текуланы Нина, Барасбий Абазов эм башхалада алгъышлагъандыла.
Андан сора хычыуун жумуш да башланнганды. «Профессионалла» регион чемпионатда  экинчи, ючюнчю жерлеге тийишли болгъанла  сахнагъа  биринчи  чыкъгъадыла. Аланы араларында «Веб-технологиялада» айырмалы болгъан Иттийланы Алим, дюгер хычинлеге уста Ёлмезланы Тамерлан,  кийимле тигиучю Османланы Милана, эл мюлк машиналаны хайырланыуда  айырмалы болгъан Гызыланы Адам, электромонтажчы Мисирланы Ислам, низамны саукълау жаны бла ишде Къулийланы Лейля, Атайланы Ахмат да бар эдиле.
Тюрлю-тюрлю усталыкълагъа кёре биринчи жерге чыкъгъанланы саугъаларгъа  уа сахнагъа КъМР-ни жарыкъландырыу эмда илму министри Анзор Езаов чыкъгъан эди. Аллай сый  Жабелланы Исхакъгъа, Улбашланы Аланагъа, Абайланы Луизагъа, Шахмырзаланы Мариямгъа, Мурзаланы Дианагъа берилгенди. 
Айырмалы жашлагъа бла къызлагъа дагъыда  майдалла, сертификатла да  берилгендиле. Чемпионатны эсеплерине кёре,  сайланнган сегизеулен а республиканы предприятияларында ишлериклерини юсюнден келишимге къол салгъандыла. Кёпле уа  алада  стажировкаларын ётерикдиле, ишлерини халлери  бла шагъырейленирикдиле, кеслерине иш да табарыкъдыла.
Анзор Езаов, чемпионат   тынгылы къуралгъанына ыразылыгъын билдирип, анга къатышханла бла бирге аланы  юйретгенлени, ала бла ишлеген экспертлени  да алгъышлагъанды.  «Мен чемпионатха къатышхан хар кимни да хорлагъаннга санайма. Чемпионат муну бла  бошалмайды,  анга: «Сау къал, келир жыл къууанч бла тюбешейик», – дейбиз!», – деп бошагъанды сёзюн министр.
Жыйылыудан сора мен чемпионатха къатышхан къауум жаш бла сёлешгенме.  Жанатайланы Марат  къурулуш усталыкъгъа кёре хорлам болдургъанды. Ол  былай дегенди: «Усталыгъымы, хунерими да кёргюзтюрге быллай онг чыкъгъанына бек ыразыма. Ол манга уллу сынауду, юлгюдю». 
«Мени уа бу эришиуле  бийик  усталыкъгъа жетерге, таукелликге эмда тюбеген  чырмауланы хорларгъа кёллендиргендиле»,-дегенди право жаны бла усталыкъда биринчи болгъан Улбашланы  Алана.

Холаланы Марзият

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 16:37

ШУЁХЛУКЪНУ ТОХТАШДЫРЫРЧА - ЖЫЙЫЛЫУЛА

Июньну биринчи жарымында, Спорт министерствосундан билдиргенлерича, республикада дзюдодан халкъла аралы жыйылыула бардырылгъандыла, алагъа Бразилиядан, Къытайдан, Къазахстандан бла Къабарты-Малкъар

14.06.2024 - 15:02

ВОДИТЕЛЬНИ КЕСИ БЛА БОЛУРГЪА КЕРЕК ЗАТЛА Главные вкладки

Жоллада жюрюуде жорукълада водительлени къаллай борчлары болгъаны жик-жиги бла белгиленеди.

14.06.2024 - 09:03

БУ АЙДА КЮЧ АЛГЪАН ТЮРЛЕНИУЛЕ

- СВО-да ауур жаралы болгъанланы биринчи июньдан башлап, улоула бла жалчытып тебирерикдиле.

14.06.2024 - 09:03

УЛОУНУ САТХАНДА НАЛОГ ТЁЛЕРГЕ КЕРЕКМИДИ?

Фатар, улоу, башха не тюрлю мюлк сатханда окъуна налог тёлерге керекди. Аны ёлчеми – 13 процентди. Бир жылгъа ишлеген хайыр 5 миллион сомдан кёп эсе уа – 15%.

14.06.2024 - 08:54

КЪАЯЛАГЪА ЁРЛЕУЧЮЛЕНИ ФЕСТИВАЛЫ

8 июньда «Россейни къаялары. Эльбрус-2024» деген жайны эм уллу фестивалы башланнганды. Россейни Къаялагъа ёрлеуню бла Альпинизм федерациялары бирлешип алай къурагъандыла бу фестивальны.