Малланы бютюн кёп жаяр умутлуду

Жангы Малкъарда 400-ге жууукъ месхетинли тюрклюле да жашайдыла. Ала не заманда да иш кёллюдюле, бютюнда жерчилик бла иги кюрешедиле, тахта кёгетле ёсдюредиле, элни айныууна къошумчулукълары уллуду. 

 Дурсун Измулов да мында эрттеден жашайды. Аны бла танышханымда, шатык сёлешгени ючюн таулу сунама. Кеси да таулума дейди да, бютюн ауарагъа къалдырады. Болсада нёгерибиз тюрклю болгъанын айтады. Ма алай бла элли жылны ичинде мында жашагъанла бир бирден айырылмазча болгъандыла. 
Дурсун айтханнга кёре, ала юйлери бла   Орта Азиядан биринчи кёчюп келгенлени къауумундандыла. Мында 1968 жылдан бери басынып жашайдыла.  Атасы Мардали, пенсиягъа чыкъгъынчы, кёп жылланы совхозда маллагъа къарагъанды. Юйлери да не заманда да мал тутхандыла.  Ол себепден Дурсун хайыуанлагъа сабийлигинден окъуна тартылгъанды. 
Жаш аскерден сора Чепкенчиланы Рамазанны къолунда танг кесек заманны «Винсады» совхозда электрик болуп ишлегенди. Мюлк чачылгъандан сора, бахча салып, аны бла кюрешип тургъанды. Бир ауукъ заманны Москвада да ишлегенди. Ызына къайтхандан сора, арбазында малла тутаргъа таукел болгъанды. 
- Биринчи кезиуде беш сауулгъан ийнекге къарагъанма, бузоула да ёсдюргенме. Сютню кесинлей сатхан, бишлакъ, жау этген кезиуюм да болгъанды. Андан сора да, жууукъ-ахлуну эм тийрени да жалчытып тургъанма. Элни къатында малла отларча жерле аздан-аз бола баргъанлары себепли, ийнеклени кечиндирген да къыйыныракъ болгъанды. Сюрюучю да табылмайды, кесибиз кезиу-кезиу кютебиз. Арт жыллада мал аш да багъа бола барады. Ол себепден этли малла къыйматлыракъ болгъанларын ангылап, бугъала тутама, - дейди Дурсун. 
Бусагъатда аны юч сауулгъан ийнеги эм жыйырма чакълы бугъасы бардыла, ол бузоула да ёсдюреди. «Сау болсун, элни администрациясы 35 сотка бергенди. Анда жашау журт неда ферма салыр умутум барды.  Къырал субсидия берип болушса, арсарсыз, малланы санын кёбейтирик эдим», - дейди ушакъ нёгерибиз.
Ол айтханыча, эт болса, аллыкъла табыллыкъдыла. Бусагъатда кёбюсюнде алыучула кеслери келип, алып кетедиле. «Этге абердин-ангус, герефорд, шароле, лимузин дегенча къумалыла иги келишедиле. Бютюнда австриялы монбельярдны махтарчады. Аны биржыллыкъ танасы союлмагъан ауурлукъда 800 килограммгъа жетеди. Эки жылдан атлагъан бугъадан а 830 килограмм эт чыгъады. Ол себепден келир заманда аланы жаяр умутум барды», - деп къошады малчы. 
Бюгюнлюкде Дурсуннга юч жашы да болушадыла. Ол себепден ишчи къолла жетишедиле. Малланы жунчутмай кечиндирирча онгла къуралгъандыла. Мындан арысында да ишлери кенгере барлыкъды.
Аягъы юсюнде таукел тургъан малчы адамланы иш бла жалчытханын эм къыралны аш-азыкъ бла къоркъуусузлугъуна къыйын салгъанын белгилерчады.

Бетни басмагъа Трамланы Зухура,  Курданланы Сулейман  хазырлагъандыла. 
Суратланы Мамайланы Алий алгъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.