Саулукъ сакълауда тюрлениуле эсленирчадыла

Россейни Саулукъ сакълау министерствосу бардыргъан коллегияда 2023 жылны ичинде ишлерини эсеплерин чыгъаргъанды. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында жазгъанды. 
– Министр Михаил Альбертович Мурашкогъа регион саулукъ сакълаугъа, ол санда Президентибиз Владимир Владимирович Путинни башламчылыгъы болгъан «Саулукъ сакълау», «Демография» миллет проектлеге, федерал эмда республикалы программаланы бардырыу соруулагъа уллу кёллю болмагъаны ючюн ыразылыкъ сёзлени айтыргъа излейме, – дегенди Казбек Коков.
2023 жылда Къабарты-Малкъарда жашауну узунлугъу сакъланнган кёрюмдюлеге кёре 77,1 жыл болгъанды, ортароссейли кёрюмдюден (73,46) эмда пандемиягъа дери кёрюмдюден (76,46) кёбюрек болуп. 16,1 процентге къан-тамыр аурууладан ёлюмле азайгъандыла, кёрюмдю жамауатны 100 мингине 355,8 болуп, ол 2022 жылда 424 эди, тенглешдирирча айтханда, къыралда орталыкъ кёрюмдю – 799,1.
Жангыртыу программа биринчи звенода медицина болушлукъну игилендирирге онг бергенди. 2-чи номерли шахар больницаны поликлиника бёлюмюне, Республикалы сабий больницагъа, Районла аралы кёп профильли больницагъа, дагъыда Урванда, Герменчикде, Янтарноеде, Кичималкада, Урожайноеде, Котляревскаяда амбулаториялагъа тынгылы ремонт этгендиле. Оборудованиядан 80-ден артыгъы орнатылгъанды. Энтта 13 махкемеге ремонт этиле турады. Октябрьскоеде ФАП, Элбрус эмда Куба элледе амбулаторияла ишленнгендиле, Кенжеде амбулаторияны къурулушу башланнганды.
Хроникалы аурууланы, ол санда тереннге кетгинчи онкологияланы профилактикаларына бла аланы ачыкълаугъа уллу эс бурулады. Элледе диспансеризация бардырырча, жеринден тепдирирге онгу болгъан 9 комплекс алыннганды – былтыргъы жылгъа 232 минг адамдан асламысына къаралгъанды.
Республикалы больницаланы шёндюгюлю оборудование бла жалчытыу да профиль ызланы айныуларына, къыйын аурууланы багъыуларыны бийик технология амалларын сингдириуге себеплик этгенди.
Льготачыланы дарманла бла жалчытыуну финансированиясы республикалы бюджетден этилгенди. 2023 жылда ол 845,4 миллион сом болгъанды, 2022 жылда – 630,4, 2019 жылда уа ол битеу да бирге 267,9 миллион сом эди. КъМР-ни Башчысы Казбек Коков саулукъ сакълауну эм магъаналы ызладан бирине санагъанын да билдиргенди.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.