ЭРИК

Эрик бек хайырлы кёгетледен бириди. Адамла аны бизни ёмюрге дери да ёсдюрюп хайырланып тургъандыла. Эрикни 2000 тюрлюсю белгилиди. Бюгюнлюкде адамла аны 350 тюрлюсюн ёсдюредиле. Ол терек 25 жыл жашайды.

Бу кёгет Къабарты -Малкъарны хар жерине да жарашып ёседи. Алай бла къуру Хасания элде окъуна эрикле ёсдюрген уллу терек бахчала бардыла. Аны кёгетлери бла хайырланып, адамла варенье, суула эм да башха азыкъла этип асырайдыла. Андан сора да, эрикни къургъакъсытып къатханла да этедиле. Ол адамны ашха ачады. Адамны чегилерини иги ишлеулерине себеплик этеди. Кёк эрикни адамны организмин ракдан, терк къарт болгъандан сакълагъан кючю барды. Аны  къурамы бай болгъаны ючюн, адамны саулугъуна хайыр келтирген кючю уллуду.

Эриклени тюрлюлерине кёре, асыралгъан да аллай бир этеди. Сёз ючюн, бир тюрлюсюн жыйып, мычымай хайырланып къалмасанг, кёпге дери асыраргъа жарамай, бузулуп къаладыла. Бирлери уа, сууукъ жерге салсанг, бир талай заманны ачымай турадыла.  

Быллай терекни бастыргъандан сора, юч-тёрт жылдан битип, хайыр келтирип башлайды. Ичинде ташчыгъы, тышындан а жукъа къабугъу барды. Кёгетни тюрлюсюне кёре тюрсюнлери къызыл, жашил, сары да  боладыла.

Кёк эрик узунуракъды, ол мысты- татлы болады.

Къара эрик андан уллуду, тёгерекди. Ол сууукъгъа да тёзюмлюдю, башхаладан да татлыды, кёп заманны бузулмай турады.

Къызыл эрик къарадан гитчерекди. Ол сууукълагъа тёзюмлюдю, татыуу да игиди.

Сары эрикни уа барысындан да бек белгилейдиле. Уллу тюйюлдю, алай бек суулу, татыулуду.

Жангы жыйылгъан эрикле холодильникде эки ыйыкгъа дери бузулмай турадыла. Ол чакъгъан заманда бек ариу болады. Специалистле айтханнга кёре, бал чибинле бир эрик бахчадан бир жылгъа 10 килограмм бал жыядыла. Аны урлугъу да медицина жаны бла хайырланыргъа жарайды.

Холамханланы Алима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.04.2024 - 16:07

ЗАРАНЛЫ КЪУРТ-КЪУМУРСХАЛАНЫ КЪЫРЫУДА САКЪЛЫКЪ ИЗЛЕНЕДИ

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле.

19.04.2024 - 16:06

КАДЕТЛЕ-ЧЕКЧИЛЕДЕ КЪОНАКЪДА

Прохладныйден кадетле чекчиледе къонакъда  болгъандыла.

19.04.2024 - 09:03

«НЕ ЗАМАНЛАДА ДА ЧАГЪЫРГЪА ЖАМАУАТ КЪАЖАУ СЮЕЛГЕНДИ»

Ичги...кёплени эшиклерин жапхан къыйынлыкъ. Биринчи атламланы этген къыйынды, артда уа ол тузакъдан чыгъаргъа не заман, не къарыу табылмай къалады.

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.