ЭРИК

Эрик бек хайырлы кёгетледен бириди. Адамла аны бизни ёмюрге дери да ёсдюрюп хайырланып тургъандыла. Эрикни 2000 тюрлюсю белгилиди. Бюгюнлюкде адамла аны 350 тюрлюсюн ёсдюредиле. Ол терек 25 жыл жашайды.

Бу кёгет Къабарты -Малкъарны хар жерине да жарашып ёседи. Алай бла къуру Хасания элде окъуна эрикле ёсдюрген уллу терек бахчала бардыла. Аны кёгетлери бла хайырланып, адамла варенье, суула эм да башха азыкъла этип асырайдыла. Андан сора да, эрикни къургъакъсытып къатханла да этедиле. Ол адамны ашха ачады. Адамны чегилерини иги ишлеулерине себеплик этеди. Кёк эрикни адамны организмин ракдан, терк къарт болгъандан сакълагъан кючю барды. Аны  къурамы бай болгъаны ючюн, адамны саулугъуна хайыр келтирген кючю уллуду.

Эриклени тюрлюлерине кёре, асыралгъан да аллай бир этеди. Сёз ючюн, бир тюрлюсюн жыйып, мычымай хайырланып къалмасанг, кёпге дери асыраргъа жарамай, бузулуп къаладыла. Бирлери уа, сууукъ жерге салсанг, бир талай заманны ачымай турадыла.  

Быллай терекни бастыргъандан сора, юч-тёрт жылдан битип, хайыр келтирип башлайды. Ичинде ташчыгъы, тышындан а жукъа къабугъу барды. Кёгетни тюрлюсюне кёре тюрсюнлери къызыл, жашил, сары да  боладыла.

Кёк эрик узунуракъды, ол мысты- татлы болады.

Къара эрик андан уллуду, тёгерекди. Ол сууукъгъа да тёзюмлюдю, башхаладан да татлыды, кёп заманны бузулмай турады.

Къызыл эрик къарадан гитчерекди. Ол сууукълагъа тёзюмлюдю, татыуу да игиди.

Сары эрикни уа барысындан да бек белгилейдиле. Уллу тюйюлдю, алай бек суулу, татыулуду.

Жангы жыйылгъан эрикле холодильникде эки ыйыкгъа дери бузулмай турадыла. Ол чакъгъан заманда бек ариу болады. Специалистле айтханнга кёре, бал чибинле бир эрик бахчадан бир жылгъа 10 килограмм бал жыядыла. Аны урлугъу да медицина жаны бла хайырланыргъа жарайды.

Холамханланы Алима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.03.2023 - 09:03

«Инсанланы ийнаныуларын учуз этерге, терслерге жарамайды»

Иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ къырал ислам университетде «КъМР-де экстремизмни бла терроризмни профилактикасы» къырал программаны чеклеринде студентле бла кезиулю «тёгерек стол» къуралгъанды.

24.03.2023 - 09:03

Ангылатыу мадарла бузукълукъланы азайтыргъа онг бергендиле

Россейни Монополиялагъа къажау федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны башчысы Анна Кумахова ведомствону былтыр ишини эсеплери бла шагъырей этгенди журналистлени.

23.03.2023 - 09:03

Жамауат бла ачыкъ сёлешгенди, магъаналы сорууланы да сюзгенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Зольск муниципал районну таматалары эм жамауаты бла тюбешгенди.

23.03.2023 - 09:02

«Шёндюгю болумлагъа да къарамай, Бахсан шахар тутхучлу айныйды»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  Бахсан шахар округну башчылары эмда жамауаты бла ишчи тюбешиу 

23.03.2023 - 08:57

СЁЗ ЭНЧИ АСКЕР ОПЕРАЦИЯГЪА КЪАТЫШХАНЛАГЪА БОЛУШЛУКЪНУ КЪУРАУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы башчылыгъы бла видеоконференция халда бардырылгъан кенгешге къатышхан