Статьи на балкарском языке

Ушакъны темасы - газны мотор отлукънуча жаратыуну мадарлары

Москвада Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну бла «Газпром» ПАО-ну правленини председатели Алексей Миллерни ишчи тюбешиулери болгъанды.

Игорь Гетманов - Росгвардияны Шимал-Кавказ округда жангы таматасы

Пятигорскда Миллет гвардияны аскерлерини федерал службасыны директоруну биринчи орунбасары – Россей Федерацияны миллет гвардиясыны аскерлерини баш командующиси  Сергей Меликов энчи составны Россей Федерацияны Миллет гвардиясыны аскерлерини Шимал-Кавказ федерал округда жангы командующиси генерал-л

Александр Матовников республикада спортну айнытыугъа баш магъана берилгенини юсюнден ыразы болуп айтханды

Тюнене КъМР-ге ишчи жумуш бла РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников келгенди.

Озгъан шургулу ишлени да унутмай, тамбланы къайгъысын кёрюрге

8 мартда эрттенликде, хар замандача, Долинскеде Политика репрессиягъа тюшген малкъар халкъны мемориалыны аллында адамла эрттенликде эртте жыйылып башлагъандыла.

Хал бла шагъырейленнгендиле, бир бирни сынамын хайырланыргъа айтхандыла

Кёп болмай КъМКъУ-да къонакъда  Шимал Осетияны къырал университетини (СОГУ) келечилери болгъандыла.

Казбек Коков конкуренциягъа чыдамлыкъны кючлендириуню амалларын сюзюуге къатышханды

Тюнене Москвада  РФ-ни Правительствосуну вице-премьери Дмитрий Козакны башчылыгъында селектор кенгеш болгъанды. Анда конкуренциягъа чыдамлыкъны кючлендириуню  корпоратив программасын жашауда бардыргъан организациялагъа болушлукъ бериуню онглары  сюзюлгендиле.

Республикада сабийлени эркинликлери жаны бла уполномоченный деген къуллукъ кийирилгенди

Парламентни президиумуну кезиулю жыйылыуунда депутатла 40-гъа жууукъ сорууну сюзгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

«Жаш тёлюбюз республикабызны хазнасыды, аны айнытыр ючюн къолубуздан келгенни аярыкъ тюйюлбюз»

Шабат кюн Къабарты-Малкъар къырал университетде  Жаш профессионалланы (WorldSkills Рussia)  ючюнчю регион  чемпионаты жабылгъанды.

Волонтёрла патриот ниетледе юйрениуге, къудуретни сакълаугъа уллу эс бёллюкдюле

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде КъМР-де волонтёрланы  жылы къалай бардырылгъаныны  эсеплери сюзюлгендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке