МЕКТЕПЛЕНИ ЖАНГЫРТЫУГЪА - АСЛАМ ЭС

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Билим бериу» миллет проектге кёре,бир къауум  мектепни спорт заллары марадлагъа келиширча тийишли ишле бардырыллыкъдыла. Аны бла бирге Нальчикде 9-чу эм  19-чу номерли эм 13-чю прогимназияда энчи сооруженияла да жарашдырыллыкъдыла. 

Тынгылы ремонт ишлени кезиуюде  аланы ичлери мардалагъа келиширча боллукъду. Ол санда  инженер сетьлерин,  терезелерин, эшиклерин, полларын эм башха затларын да алышырыкъдыла. Аны бла бирге энчи инвентарьларын  да жангыртырыкъдыла. Андан сора да, женгил атлетика бла  кюреширча эм  оюн бардырырча  арбазларында  спорт майданла  къураллыкъдыла.

Жууукъ заманда Прохладна  районда да, Екатериноградская, Благовещенка эм Ново-Полтавское  эллени  школларына  да  къараллыкъды. Тынгылы ремонт ишлени кезиюнде юй башлада къанжалланы, терезелени, эшиклени, полланы,  ичинде,  тышында да  къабыргъаларын  сюртюрюкдюле эм инженер коммуникацияланы алышырыкъдала.

Школла билим бериу оборудование бла да  жалчытылынырыкъдыла,  китапла эм башха затла да алынырыкъдыла.

Школланы игилендириу бла байламлы проектге окъуучула бла устазла да къатышырыкъдыла. Аланы  дизайнер эм башха затла бла байламлы оюмлары эсге алынырыкъдыла.

Графикге кёре, билим бериу учрежденияла быйыл  битерге керекдиле.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.

17.04.2024 - 09:04

БИРИНЧИ ПОЛИКЛИНИКА ЖЫЛНЫ ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫНДА ХАЙЫРЛАНЫРГЪА БЕРИЛЛИКДИ

«Нальчикни шахар поликлиникасында къурулуш ишле къыстау бардырыла турадыла, аны быйлгъы жылны экинчи жарымында хайырланыргъа берир мурат барды.

17.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 09:02

АНА ТИЛНИ АЙНЫТЫУ АМАЛЛАНЫ СЮЗГЕНДИЛЕ

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.