Статьи на кабардинском языке

«Си бзэ - си псэ, си дуней-2020» щытекIуахэр ягъэлъапIэ

КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм «Си бзэ - си псэ, си дуней-2020» республикэ зэпеуэм щытекIуахэр щагъэлъэпIащ. Илъэс 20-м щIигъуауэ екIуэкI зэпеуэм хэтащ цIыху мини 5 хуэдиз. Школхэм, еджакIуэхэм, егъэджакIуэхэм я зэпеуэхэр щхьэхуэ-щхьэхуэу гуэшауэ щытащ.

ЛIыгъэр зыхуэдэм яхутопсэлъыхь

Урысей гвардием Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щиIэ къудамэм ведомствэм щIэмыт и хъумакIуэхэм IэнатIэм и ветеранхэр я гъусэу иджыблагъэ щыIащ Ислъэмей къуажэм и курыт школ №1-м. Хэкум и ХъумакIуэхэм я махуэм ­теухуауэ абыхэм еджакIуэхэм драгъэкIуэкIа дерсыр къызэрагъэпэщат «Урысей гвардиер ЛIы­хъужьхэм ятеухуауэ» Iуэхум хыхьэу.

Иджыри гъуэгуищ зэрагъэпэщыжащ

«ФIагъ лъагэ зиIэ автомобиль гъуэгу шынагъуэн­шэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ щIыналъэ трассэу дызэрыт илъэсым километр 95-рэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэрагъэпэщыжыну траухуауэ щытащ.
Ауэ щIыналъэ бюджетым и гъуэгу фондыр зэгъэ­зэ­хуауэ къызэрагъэсэбэ-пам и фIыгъэкIэ километри 8,5-м апхуэдэ лэжьыгъэхэр зэ­рыщрагъэкIуэкIын ахъшэ къахудэхуащ икIи ахэри зэ­фIагъэкIащ.

«Си бзэ-си псэ, си дуней» зэпеуэм 2020 гъэм щытекIуахэр

КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ ­щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм «Си ­бзэ - си псэ, си дуней» республикэ зэпеуэм 2020 гъэм щыте­кIуа­хэр щагъэлъэпIащ. Илъэс 20-м щIигъуауэ екIуэкI ­зэпеуэм хэтащ цIыху мини 5 хуэдиз. Школхэм, еджа­кIуэхэм, егъэджакIуэхэм я зэпеуэхэр гуэшауэ щытащ.

Ди щIыналъэм зегъэужьыным хуэгъэпса Iуэху дахэ

УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIэкIэ сенатору щыIэ, ди щIыналъэм и Президент къулыкъур зэманкIэ езыхьэкIа, зэфIих псапащIэ IуэхуфIхэмкIэ цIэ­рыIуэ ди хэкуэгъу Къанокъуэ Арсен гъэмахуэ кIуам къыхилъхьауэ щытащ «Start Up 5642» проектыр.

Жылагъуэм нэхъ псынщIэу хэзэгъэжын папщIэ

«КъБР-1» телеканалым и корреспондентхэр иджыблагъэ щыIащ Урысейм и ФСИН-м Къэбэрдей-­Балъкъэрым щиIэ Управленэм хабзэм ебэкъуахэм тралъхьа тезырхэр щрагъэпшыныж и колоние №3-м.

Дызыхуэныкъуэ хъугъуэфIыгъуэ

Зэманым къыщыхъу зэхъуэкIыныгъэхэм цIыхуми, дунейми, къэрал зэхэлъыкIэми, IуэхущIэкIэми зыщыдихъуэж лъэхъэнэщ иджыпсту дызы­хэпсэукIыр. КъытщIэхъуэ щIэблэр куэдкIэ дэмыщхьу, зыужьыныгъэм хуэпабгъэу, губзыгъэу, Iэджэми хуэIущу къыдокIуэтей. Ауэ сыт хуэдиз псынщIагъ иIэу зэманым зимыхъуэжми, зэи зэпхъуэкI мыхъун хъугъуэфIыгъуэ гуэрхэр хэтщ ди гъащIэм.

КъБР-м и Iэтащхьэр хэтащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм иригъэкIуэкIа зэIущIэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видео­конференц мардэм тету дыгъэ­гъазэм и 10-м хэтащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ ­округым щыIэм егъэщIылIа Советым и зэIущIэм.

Сурэт щIыным дихьэх пщащэ

Мы тхыгъэр зытеухуа Тумэ Лалинэ Налшык къалэм и курыт еджапIэ №6-м и 10-нэ классым щоджэ. Зэрысабийрэ сурэтыщI гъуазджэм дихьэх пщащэр Щэмей Русланрэ Дзэгъэл Iэуесрэ я гъэсэнщ.
И ныбжьыр илъэс 16 фIэкIа мыхъуми, Лалинэ хуумыгъэфэщыну сурэт щIыным зэфIэкIхэр щиIэщ. Пщащэм бгъэдэлъ Iэзагъэр нэхъри зэрырагъэфIэкIуэным хущIокъу и егъэджакIуэхэр.

НУРМАГОМЕДОВЭ Ларисэ Казымагомед и пхъур

ГущIыхьэ тщыхъуауэ хъыбар фыдогъащIэ сурэтыщI зэчиифIэ Нурмагомедовэ Ларисэ Казымагомед и пхъур дунейм зэрехыжамкIэ.
Курыт еджапIэм щIэсу Ларисэ кIуэн щIидзат Ткаченкэ Андрей Лука и къуэм ныбжьыщIэхэр сурэт щIыным щыхуигъасэ студием. Абы екIуалIэу щыта дэтхэнэми гъуазджэр гурэ псэкIэ зыхищIэу иригъэсащ егъэджакIуэ щыпкъэм.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке