Статьи на кабардинском языке

«Черкесский альбом»-р утыку кърахьэ

Санкт-Петербург и «Таврический» къэрал симфоние оркестрым иджы­благъэ концерт ин щитащ Налшык и Театр ЩхъуантIэм.

Тхылъыр IункIыбзэIух телъыджэщ

НыбжьыщIэхэр тхылъ еджэным дегъэхьэхыным хуэунэтIа «Еджэ­ным елIалIэр и лъэпкъым и къэ­кIуэнум иропIейтей» программэм ипкъ иткIэ, хабзэ хъуауэ, ди щIыналъэм гъэ къэс къыщызэрагъэпэщ «Ди псалъэм къыпэджэжынур» ­литературэ зэпеуэр, «Лъэпкъ, тхыдэ, псэкупсэ гъэсэныгъэхэм лите­ра­турэм щиубыд увыпIэр» проектыр.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм Курп лъагапIэхэм тет фэеплъым деж удз гъэгъахэр щигъэтIылъащ

Кавказым теухуа Зауэшхуэм советыдзэхэм нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэр щызэхакъута махуэм и щIыхькIэ
Урысейм и Дзэ щIыхьым и махуэм - советыдзэхэм нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэр щызэхакъута махуэм - Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек удз гъэгъахэр щигъэтIылъащ Курп лъагапIэхэм тет фэеплъым деж.

Я гур дыхохъуэ

Мы лъэхъэнэм дэнэкIи щагъэлъапIэ ЕгъэджакIуэм и махуэр. Я IэщIагъэм ­ епха махуэшхуэмкIэ егъэджакIуэхэм йохъуэхъу я нэIэм щIэт ныбжьыщIэхэр, ныбжьэгъухэр, благъэхэр. Я унэтIакIуэхэр ящыгъупщэркъым курыт школхэр нэхъапэIуэкIэ къэзыухахэми. Абы и щапхъэщ Налшык и зыгъэпсэхупIэ паркым тхьэмахуэ махуэм щыIа зэхуэзэр.

Гулъытэ зэи щремыщIэ

Хабзэ хъуауэ, жэпуэгъуэ мазэм дэнэкIи щагъэ­лъапIэ Зи ныбжь хэкIуэтахэм я дунейпсо махуэр. ПщIэрэ нэмысрэ сыт хуэдэ зэманми зыхуэщIыпхъэ нэхъыжьхэм гулъытэ хэха къызэралэжьым иджыри зэ дрегъэгупсыс абы.

Бюджет щIыхуэм топсэлъыхь

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и Президиумым хэтхэм я зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. Депутатхэр хэплъащ федеральнэ, республикэ закон куэдым я проектхэм, IуэхущIапIэм зэрызыкъыхуагъэзахэмрэ хабзэубзыху жэрдэмхэмрэ.

КIуэкIуэ Казбек хэтащ Налшык шахмат еджапIэ къызэрыщызэIуахым теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэм

Налшык къалэм и Къэбэрдей уэрамым лъэсу къыщыпкIухь хъу и Iыхьэм хуэзэу жэпуэгъуэм и 3-м къыщызэIуахащ «Каисса» зыфIаща шахмат еджапIэр.

Тэрч къалэм сабий садыщIэ къыщызэIуах

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек жэпуэгъуэм и 3-м лэжьыгъэ IуэхукIэ Тэрч муниципальнэ щIыналъэм щыIащ.

ЕхъулIэныгъэхэм я лъабжьэ

ЦIыхур зыпэрыт IэнатIэм игури и псэри ирихьэлIэу лажьэмэ, абы дэрэжэгъуэ къыхуэзыхьыр езым и закъуэкъым - я насып ­къикIауэ жыпIэ хъунущ ар зыхэт гупми, и зэфIэкIыр зрихьэлIэ дэтхэнэми. Псом хуэдэжкъым ар егъэджакIуэмэ. Абы щыгъуэм а цIыхур езым бгъэдэлъ фIы­гъуэхэмкIэ: псэ хуабагъэмкIэ, щIэ­ныгъэмрэ акъылымкIэ ядогуашэ и нэIэм щIэтхэм, хэлъ ­хьэл-щэн дахэри абыхэм щапхъэ яхуохъу.

Анэ пэлъытэу къытхэт ди унэтIакIуэ

Махуэ къэс дызэкIуалIэ еджапIэр школакIуэхэм я ­нэхъыбапIэм унэ етIуанэу къыдолъытэ: аращ махуэм и Iыхьэшхуэ щыдгъакIуэр, фIыуэ тлъагъу ди ныбжьэ­гъухэм дащыхуэзэр, нэхъыщхьэращи, балигъ гъащIэм дызэрыхэувэн щIэныгъэмрэ дуней еплъыкIэмрэ я ­лъабжьэхэр щыдгъэтIылъыр.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке